ساخت و هنجار یابی مقیاس تجارب معنوی (SES)

زینب محمدعلی پور, سید هادی سید علی تبار, سارا بامداد, علی زاده محمدی, مائده سادات اعتصامی

چکیده


430

زمینه و هدف: معنویت به عنوان یک واقعیت فرهنگی بسیاری از جوانب زندگی را تحت تأثیر قرار می­دهد. هدف مطالعه حاضر، ساخت، ارزیابی روایی و پایایی و تحلیل عامل اکتشافی مقیاس تجارب معنوی بود.

روش و مواد: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان دانشگاه شهید بهشتی بود شامل، تعداد 220 نفر (105 زن و 115 مرد) با استفاده از نمونه­گیری طبقه­ای و روش اختصاص متناسب و فرمول d کوهن، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده مقیاس تجارب معنوی بود. ابتدا برای تعیین اعتبار درونی از روش ضریب همبستگی هر سؤال با نمره کل مقوله استفاده شد. سپس تحلیل عاملی اکتشافی بر روی 25 گویه مقیاس اجرا شد. در نهایت، از روش­هایی برای همسانی درونی (آلفای کرونباخ و باز آزمایی) و روایی همزمان استفاده شد.

یافته ها: در تحلیل عاملی اولیه، سه عامل با ارزش ویژه بالاتر از یک بدست آمد و تحلیل عوامل بعدی با محدود شدن به این سه عامل صورت گرفت. بر اساس محتوای ماده­های مربوط، سه عامل به این صورت نامگذاری شدند: «رابطه شخصی با خداوند»، «ارتباط و ادراک ماورائی» و «حضور خداوند و دریافت حمایت معنوی». همچنین این مقیاس از همسانی درونی مناسبی برخوردار بود (آلفای کرونباخ، 93% و پایایی باز آزمایی در فاصله ده روزه، 78%).

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که مقیاس تجارب معنوی از ساختار، روایی و پایایی مناسبی در جامعه ایرانی برخوردار است. بنابراین ابزار خود گزارش­دهی مطالعه حاضر مقیاس مفید و کارآمد برای اهداف پژوهشی است.


کلید واژه‌ها


مقیاس تجارب معنوی، هنجاریابی، ساخت

تمام متن:

PDF

598

مراجع


Manavi SH. Relationship between the Identity, Spirituality, and Spiritual Intelligence in Students of Islamic Azad University Science and Research. University of Scientific Research. Master's Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences. 2011. (Full Text in Persian)

Koepfer SR. Drawing on the Spirit: Embracing Spirituality in Pediatrics and Pediatric Art Therapy. Art Therapy. 2000 Jan 1, 17 (3): 188-94.

King PE, Boyatzis CJ. Exploring Adolescent Spiritual and Religious Development: Current and Future Theoretical and Empirical Perspectives. Applied Developmental Science. 2004 Jan 1, 8 (1) 2-6.

Puig A, Lee SM, Goodwin L, Sherrard PA. The Efficacy of Creative Arts Therapies to Enhance Emotional Expression, Spirituality, and Psychological Well-Being of Newly Diagnosed Stage I and Stage II Breast Cancer Patients: A Preliminary Study. The Arts in Psychotherapy. 2006 Dec 31, 33 (3): 218-28.

Mattes R. Spiritual Need One: Spiritual Development: The Aging Process: A Journey of Lifelong Spiritual Formation. Journal of Religion, Spirituality & Aging. 2005 Oct 5;17 (3-4): 55-72.

Benson PL, Roehlkepartain EC, Rude SP. Spiritual Development in Childhood and Adolescence: Toward a Field of Inquiry. Applied Developmental Science. 2003 Jul 1, 7 (3): 205-13.

Culliford L. Spirituality and Clinical Care: Spiritual Values and Skills Are Increasingly Recognised as Necessary Aspects of Clinical Care. British Medical Journal. 2002 Dec 21, 325 (7378): 1434-6.

Skarupski KA, Fitchett G, Evans DA, Mendes De Leon CF. Daily Spiritual Experiences in A Biracial, Community-Based Population of Older Adults. Aging & Mental Health. 2010 Sep 1, 14 (7): 779-89.

Krause N, Pargament KI, Hill PC, Ironson G. Humility, Stressful Life Events, and Psychological Well-Being: Findings from the Landmark Spirituality and Health Survey. The Journal of Positive Psychology. 2016 Jan 7: 1-2.

Gatling A, Kim J, Milliman J. The Relationship between Workplace Spirituality and Hospitality Supervisors’ Work Attitudes: A Self-Determination Theory Perspective. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 2016 Mar 21;28(3).

Afsar B, Badir Y, Kiani US. Linking Spiritual Leadership and Employee pro-Environmental Behavior: The Influence of Workplace Spirituality, Intrinsic Motivation, and Environmental Passion. Journal of Environmental Psychology. 2016 Mar 31;45:79-88.

Horton G, Luna N, Malloy T. Exploring Relationships between Adult Attachment, Spirituality and Personality Disorder Traits among Individuals in In-Patient Treatment for Substance Use Disorders. International Journal of Social Work. 2016 Jan 5,3 (1): 16.

Kim Y, Carver CS, Cannady RS. Caregiving Motivation Predicts Long-Term Spirituality and Quality of Life of the Caregivers. Annals of Behavioral Medicine. 2015 Aug 1, 49(4): 500-9.

Underwood LG, Teresi JA. The Daily Spiritual Experience Scale: Development, Theoretical Description, Reliability, Exploratory Factor Analysis, and Preliminary Construct Validity Using Health-Related Data. Annals of Behavioral Medicine. 2002 Feb 1, 24 (1): 22-33.

Ghobari Bonab B, Lavasani M, Mohammadi MR. Construction of spiritual experience scale in students. Journal of Psychology. 2005, 9 (3): 20-37. (Full Text in Persian)
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.11717

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License