سلامت روان زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج کاشان

زهرا سپهرمنش, سید علیرضا مروجی

چکیده


1128

زمینه و هدف: ازدواج عامل به وجود آمدن خانواده و بقای نسل انسان است. بررسی سلامت روان زوجین در شرف ازدواج و به کار گرفتن تدابیر لازم جهت تشخیص و درمان امری ضروری است و باید پیش از ازدواج مورد توجه قرار گیرد. لذا این مطالعه با هدف تعیین سطح سلامت روان زوجین جوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج انجام شد.

روش و مواد: این مطالعه به صورت مقطعی تحلیلی با مشارکت 194 زوج جوان درشهر کاشان انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه سلامت عمومی Goldberg و پرسشنامه حاوی اطلاعات فردي و عوامل مرتبط با سلامت روان بود. داده ها با آزمون های آماری Chi-Squre، Fisher و t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین (انحراف معیار) نمره کلی سلامت روان در زنان برابر با 3/22 (8/8) و در مردان برابر با 7/18 (5/8) بود (004/0=P). 36 (1/37%) نفر از زنان و 29 (9/29%) نفر از مردان مشکل سلامت روان داشتند. در گروه سنی 21 تا 25 سال میانگین (انحراف معیار) نمره کلی سلامت روان برابر با 9/21 (1/9) که نسبت به گروه های سنی دیگر بالاتر بود. در افراد فوق دیپلم میانگین (انحراف معیار) نمره کلی سلامت روان برابر با (7/11) 3/23 که نسبت به گروه های دیگر تحصیلی بالاتر بود (005/0=P).

نتیجه گیری:زوجین جوان دارای سن کمتر از 25سال، زنان و افراد دارای تحصیلات فوق دیپلم وبالاتر از سلامت روان کمتری برخوردار بودند. لذا با غربالگری و تشخیص به موقع می توان از عواقب این مشکلات بر عملکرد شغلی و روابط بین فردی جلوگیری نمود.


کلید واژه‌ها


سلامت روان، زوج، ازدواج

تمام متن:

PDF

408

مراجع


Kazemipour S. Change in.Women Age at Marriage in Iran.Women in Developmen & Politics 2004; 10: 103-24 (Full text in Persian).

Sanaei Zaker B, Baghernezhad R. Investigation of Marital Dissatisfaction in Couple Who Tend to Divorce. Danesh and Pajoohesh in Psychology 2001; 15: 61-78. (Full text in Persian).

Mavandi A, Azizi F. Salamat Dar Jomhori Eslami Iran. Vezarat Behdasht Darman va Amozesh Pezeshki, sal 1379; 121 (Full text in Persian)

Hossaini M. Moshavereh Ezdevaj va khanevadeh Pub Araye Nor 1377 (Full text in Persian).

Brush B, McGe E, Cavanahg B, Wood Ward M T.Forgiveness a Concept. Analysis Jornal of Holistic Nursing. 2001; 19: 27-41

Berneshtine FH,.Berneshtine M. Diagnosis and Treatment Marital Conflicts .(Shenakht va Darman Ekhtelafhaye Zanashoie). Sohrabi H (presian translator ),Tehran.Rasa Publication 1377.

Sadrollashrafi M, Khonakdar T, Arsi M, Shamkhani A,Yousefi Afrashteh M. Divorce Pathology (Etiology and Reason) and Prevention Strategies. Nashrieh Mohandesi Farhangi 2013; 7:no 73&74(Full text in Persian)

Ghazivakili Z, Norouzinia R, Kabir K, Karimi M. Mental Health of People Who Are Going to Marry and Its Relation to Some of Their Demographic Factors. Alborz University Medical Journal 2014; 3 (2): 81-88 (Full text in Persian)

Pourmarzi D, Rimaz S, Merghati Khoii ES, Razi M . Comparative Survey of Youth Educational Needs for Mental Health Promotion in Marital Life in Two Stages before and after Marriage. The Razi Journal of Medical Sciences 2012; 19 (104): 67-76 (Full text in Persian)

Sadeghy M S, Pouretemad HR, Mazaheri M A. The Role of Marriage on the Mental Health of Newly Married Couples: A Longitudinal Study. Journal of Applied Psychology 2009; 3 (2): 7-24 (Full text in Persian)

Sepehrmanesh Z. Mental Health and Its Related Factors in Young Women in Kashan City. The Iranian Journal of Obstetrics Gynecology And Infertility 2009; 12 (1): 31-41 (Full text in Persian)

Shahi A, Ghaffari I, Ghasemi KH. Relationship between Mental Health and Marital Satisfaction. Behbood Journal 2011; 15 (2): 119-126 (Full text in Persian)

Williams P, Goldberg DP, Mari J. The Validity of GHQ-28. Social Psychiatry 1987; 21: 15-18

Noorbala AA, Bagheri Yazdi SA, Mohammad K. The Validity of General Health Questionnaire 28 as a Psychiatric Screening Tool. Hakim Research J 2009; 11 (4): 47-53

Davari S, Bagheri M. Mental Health Status and Demographic Factors Associated with It in Teachers. Middle-East Journal of Scientific Research2012; 12 (3): 340-346 (Full text in Persian)

Kornstein SG, Clayton AH. Women's Mental Health: a Comprehensive Textbook. New York:Guilford Press; 2002.

.Kessler RC, McGonagle KA, Swartz M, Blazer DG, Nelson CB. Sex and Depression in the National Comorbidity Survey. L: Lifetime Prevalence Chronicity and Recurrence. J Affect Disord 1993; 29(2-3): 85-96.

Cyranowski JM, Frank E, Young E, Shear MK. Adolescent Onset of the Gender Difference in Lifetime rates of Major Depression: a Theoretical Model. Arch Gen Psychiatry 2000 Jan; 57 (1):21-7

Kessler RC, McGonagle KA, Zhao S, Nelson CB, Hughes M, Eshleman S. Et Al. Lifetime and 12-Month Prevalence of DSM-III-R Psychiatric Disorders in the United States. Results from the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry 1994 Jan; 51 (1): 8-19.

Lindal E, Stephenson JG. The Lifetime Prevalence of Anxiety Disorders in Lceland as Estimated by US National Institute of Mental Health Diagnostic Interview Schedule. Acta Psychiatr Scand 1993 Jul; 88 (1): 29-34.

Rasucki C, Howard R, Mann A. The Relationship between Anxiety Disorders and Age. Int J Geriatr Psychiatry 1998 Feb; 13 (2): 79-99

Escobar JI, Rubio-Stipec M, Canino G, Karno M. Somatic Symptom Index (SSl): a New and Abridged Somatization Construct. Prevalence and Epidemiological Correlates in Two Large Community Samples. J Nerv Ment Dis 1989 Mar; 177 (3): 140-6

Naaseri S, Arani Deghani. Investigation of Life Events and Coping Styles of Social Support and Mentalhealth among Different Groups in Population of Tehran.Forth National Congress of Stress at IranUniversity of Medical Science in 2000 (Full text in Persian)

Omidi A, Tabatabai A, Sazvar A, Akkasheh G. (Epidemiology of Mental Disorders in Urban Areas of Natanz Province,Isfahan) (Article in Farsi). Andeesheh va Raftar J 2003 Spring; 8 (47): 32-8. (Full text in Persian)

Shams Alizadeh N, Bolhari J, Shahmohammadi D. Epidemiology of Mental Disorders in a Village in Tehran Province (Article in Farsi). Andeesheh Va Raftar J 2001 Summer- Fall;7 (1-2): 19-26. (Full text in Persian)

Wang JL, Lesage A, Schmitz N, Drapeau A. The Relationship between Work Stress And mental Disorders in Men and Women: Finding from Population-based Study. J Epidemiocommunity Health 2008 Jan; 62 (1): 42-7.




DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.12201

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License