تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی بر اساس شخصیت و سبک‌های تصمیم‌گیری

سعید ایمانی, مریم زارع, علیرضا آقا یوسفی, حسین زارع, فرهاد شقاقی

چکیده


579

زمینه و هدف: یکی از مفاهیم مهم روانشناسی اجتماعی، ناهماهنگی شناختی است. زمانی که عمل ما در تعارض با نگرش‌های پیشین ما قرار دارد، اغلب نگرش خود را به نحوی تغییر می‌دهیم که هماهنگ با عملمان شود، این پدیده «ناهماهنگی شناختی» نامیده می شود. هدف از این مطالعه تعیین و ارائه مدلی از رابطه سبک‌های تصمیم‌گیری و ویژگی‌های شخصیتی با تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی بود.

روش و مواد: این مطالعه به روش همبستگی انجام شد. در این مطالعه از 130 دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی صفادشت که از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، خواسته شد پرسشنامه­های‌ سبک‌های تصمیم‌گیری Scott & Bruce و شخصیت Gray-Wilson  را تکمیل کنند. قبل و بعد از پر کردن پرسشنامه‌ها شاخص‌های زیستی آن‌ها ارزیابی شد. برای ایجاد ناهماهنگی شناختی از آن‌ها خواسته شد، ابتدا افت علاقه خود را نسبت به شخصیت محبوبی که با بی‌اعتنایی با یک کودک برخورد می‌کرد، مشخص کنند و سپس در مورد لزوم کاستن از مقرری سازمان بهزیستی برای کودکان بی‌سرپرست انشا بنویسند. برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد.

یافته ها: متغیرهای شناختی (سبک های تصمیم­گیری اجتنابی، وابسته، منطقی و شهودی) و شخصیتی (گریز، روی آوری، اجتناب فعال،جنگ و خاموشی) با ناهماهنگی شناختی ارتباط داشتند و اثر این متغیرهای شخصیتی و شناختی بر شاخص‌های زیستی نیز به طور غیرمستقیم و از طریق ناهماهنگی شناختی در سطح 01/0= P و 05/0= P معنادار شد.

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که سبک‌های تصمیم‌گیری و ویژگی های شخصیتی، تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی را پیش‌بینی می‌کنند.


کلید واژه‌ها


سبک‌های تصمیم‌گیری، ویژگی‌های شخصیتی، ناهماهنگی شناختی، تغییرات فیزیولوژیک

تمام متن:

PDF

310

مراجع


منابع

- Gawronski, B. Back to the Future of Dissonance Theory: Cognitive Consistency as a Core Motive. Social Cognition, 30(Special Issue: Threat-Compensation in Social Psychology: Is There a Core Motivation?). 2012, 652-668.

- Van Veen, V., Krug, M.K., Schooler, J.W., Carter, C.S. Neural activity predicts attitude change in cognitive dissonance. Nature Neuroscience,2009, 12: 1469 – 1474.

- Lada, A. Cognitive Dissonance and the Success of Democracy., Available at SSRN: http://ssrn.com/ abstract=1345417 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1345417. 2009.

-Michael, P. Nichols M.P., Marshall, P. Duke, M.P. Cognitive Dissonance and Locus of Control: Interface of Two Paradigms. The Journal of Social Psychology, 1997,101(2): pp 291-297. Published online: 01 Jul 2010: DOI:10.1080/00224545.1977.9924019.

- Masataka, N., Perlovsky, Leonid. Music can reduce cognitive dissonance. Available from Nature Precedings http://hdl.handle.net/10101/npre.2012.7080.1.

-Perlovsky, L., Cabanac, A., Bonniot-Cabanac, M-C., Cabanac, M. Mozart effect, cognitive dissonance, and the pleasure of music. Behavioural Brain Research, 2013, 244: pp. 9–14.

- Xinyue, Z., Liwei, Z., Lixing, Z., Nan, G. The act of rejecting reduces the desire to reconnect: Evidence for a cognitive dissonance account. Journal of Experimental Social Psychology, 2009, 45(1): pp 44–50.

- Dessalles J-L. Sharing cognitive dissonance as a way to reach social harmony. Social Science Information,2011, 50 (1): 116-127.

-Mannberg, A. Risk and rationalization—the role of affect and cognitive dissonance for sexual risk taking. European Economic Review, 2012, 56(6): 1325–1337.

- Wakslak, C.J.The experience of cognitive dissonance in important and trivial domains: A Construal-Level Theory approach. Journal of Experimental Social Psychology,2012, 48(6): pp.1361–1364

- Brijball, S. Consumers' perceptions of personal decision-making: Its relation to cognitive dissonance.SA Journal of Industrial Psychology;2002, 26(2): 37-43. doi: 10.4102/sajip.v26i2.706.

- Koller, M., Salzberger, T. Heterogeneous development of cognitive dissonance over time and its effect on satisfaction and loyalty. Journal of Customer Behaviour, 2012,11(3): 261-280(20).

- George, B.P., Edward, M. Cognitive Dissonance and Purchase Involvement in the Consumer Behavior Context. The IUP Journal of Marketing Management,2009, VIII (3& 4): pp. 7-24.

- Ishida, J. Vision and Flexibility in a Model of Cognitive Dissonance. ISER Discussion Paper No. 771. Available at SSRN:2010, http://ssrn.com/abstract=1550568 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1550568.

- Allahyani, M. The Relationship between Cognitive Dissonance and Decision-Making Styles in a Sample of Female Students at the University of Umm Al Qura. Education, 2012,132 (3):pp641-663.

- Mansouri Sepehr, R. Bagherian , F . And Heidari , M .. Cognitive Dissonance and attitude change : the role of different standards in dealing with self-esteem. APPLIED PSYCHOLOGY; 2001, 5(1(17)):116-110

- Mansouri Sepehr , R. Khodapanahi, MK . And Heidari , Mahmoud . Cognitive Dissonance : focus on moderating effects of self-esteem and attitude change . APPLIED PSYCHOLOGY; 2002, 6 ( 2 ( 22 ) ) : 25-40

- Zhu, Y-h., Zhang, Z-f., Shao H-y. the relationships between college students' attributional style, cognitive dissonance, personality and depression. Chinese Journal of Behavioral Medical Science.2006, R395.

- Murray, A.A. The effects of psychopathy and Machiavellianism on cognitive dissonance. ETD Collection for University of Texas, El Paso.2009, Paper AAI1465221.

-Al Otaibi, S.M.B. The Relationship between Cognitive Dissonance and the Big-5 Factors Model of the Personality and the Academic Achievement in a Sample of Female Students at the University of Umm Al-Qura. Education, 2012, 132(3):pp607-624.

-Murray, A.A., Wood, J.M., Scott O. Lilienfeld S.O. Psychopathic personality traits and cognitive dissonance: Individual differences in attitude change. Journal of Research in Personality, 2012, 46(5): PP 525–536.

-Jarcho, J.M., Berkman, E.T., Lieberman, M.D. The neural basis of rationalization: cognitive dissonance reduction during decision-making. Soc Cogn Affect Neurosci, 2011, 6 (4): pp 460-467.

-Izuma, K., Matsumoto, M., Murayama, K., Samejima, K., Norihiro, S. Matsumoto, K. Neural Correlates of Cognitive Dissonance and Decision Conflict. 2013, Advances in Cognitive Neurodynamics, III: pp. 623-628.

- Ashrafi , E . Gray-Wilson personality questionnaire to evaluate the psychometric properties in Iranian students .1995, Master thesis in General Psychology . Tarbiat Modares University

- Zare , H . , Abdullah Zadeh , H . Measures in cognitive psychology ( first edition). 2012, Tehran : Yyzh .

-Cao, Y., Just, D.R. Cognitive Dissonance under Food-Borne Risk: A Lab Experiment. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 2010, 1: pp. 364–371.

-Becker, C.B., Wilson, C., Williams, A., Kelly, M., McDaniel, L., Elmquist, J. Peer-facilitated cognitive dissonance versus healthy weight eating disorders prevention: A randomized comparison. Body Image,2010, 7(4): pp 280–288.

- Ciao, A.C., Latner, J.D. Reducing Obesity Stigma: The Effectiveness of Cognitive Dissonance and Social Consensus Interventions. Obesity, 2011, 19(9): pp. 1768–1774.

-Luethcke, C.A., McDaniel, L., Black Becker, C. A comparison of mindfulness, nonjudgmental, and cognitive dissonance-based approaches to mirror exposure. Body Image, 2011, 8(3): pp. 251–258.

- Fontenot, H.B., Joellen W. Hawkins, J.W., Weiss, J.A. Cognitive dissonance experienced by nurse practitioner faculty. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 2012, 24(8): pp. 506–513.

- Glock, S., Kneer, J. Are Deterrent Pictures Effective? The Impact of Warning Labels on Cognitive Dissonance in Smokers. Applied Psychology: Health and Well-Being,2009, 1(3): pp. 356–373.

-Fotuhi, O.,Fong, G.T., Zanna, M.P., Borland, R., Yong, H-H., Cummings, K.M. Patterns of cognitive dissonance-reducing beliefs among smokers: a longitudinal analysis from the International Tobacco Control (ITC) Four Country Survey. Tob Control, 2013, 22: pp. 52-58.

- Voisin, D., Stone, J., Becker, M. The Impact of the Antitobacco Norm on the Selected Mode of Cognitive Dissonance Reduction. Journal of Applied Social Psychology,2013, 43(1): pp. 57–67.

- Mylvaganam, K. The role of ambivalence and cognitive dissonance in motivational interviewing for alcohol problems.2009, D.Clin.Psychol thesis, University of Leeds.

- Glatz, T., Stattin, H., Kerr, M. A Test of Cognitive Dissonance Theory to Explain Parents' Reactions to Youths' Alcohol Intoxication. Family Relations, 2012, 61(4): pp. 629–641.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.12979

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License