دیدگاه مادران باردار در زمینه کارایی کلاسهای آموزشی دوران بارداری بر آمادگی برای زایمان طبیعی، دوران پس از زایمان و شیردهی

سمیه بهرامی, مجتبی راجی, نصرت بهرامی

چکیده


719

زمینه و هدف: آموزش های دوران بارداری بر آمادگی جسمانی، عاطفی و روانی خانواده­ها برای زایمان و ارتقاء سلامتی و بهبود رفتارهای سبک زندگی در طول سال های باروری تمرکز می­کنند و در این آموزش ها، والدین اطلاعات شناختی درباره تغییرات جسمی و روانی حاملگی، زایمان، والد شدن، مهارت های غلبه یافتن در لیبر را کسب می کنند. هدف از انجام اين مطالعه تعيين دیدگاه مادران باردار در زمینه کارایی کلاس های آموزشی دوران بارداری بر آمادگی برای زایمان طبیعی، دوران پس از زایمان و شیردهی در مراجعین به مراکز بهداشتی شهرستان دزفول در سال 1394 بود.

روش و مواد: مطالعه به روش توصيفی – تحلیلی انجام شد. تعداد 250 زن باردار که داراي مشخصات افراد شرکت کننده در پژوهش بودند، با نمونه گيري سهميه اي انتخاب شدند. ابزار گرد­آوري داده­ها پرسشنامه شامل مشخصات دموگرافيک، سؤالات آگاهي نسبت به نوع زايمان و دیدگاه مادران باردار در زمینه کارایی کلاس های آموزشی دوران بارداری برای آمادگی برای زایمان طبیعی، دوران پس از زایمان و شیردهی بود. اعتبار پرسشنامه با اعتبار محتوي و پايايي پرسشنامه با آزمون مجدد تاييد شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS-20  انجام شد. P کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها: بیشتر زنان شرکت کننده در مطالعه (2/54%) داراي آگاهي در حد متوسط نسبت به نوع زايمان بودند. همچنین شرکت کنندگان بعد از آموزش معتقد بودند که کلاس های آموزشی قبل از زایمان در زمینه آمادگی برای زایمان طبیعی به میزان (6/93%)، آمادگی برای دوره پس از زایمان (6/75%) و آمادگی برای شیردهی (100%) به آنها کمک کرد.

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد کلاس های آموزشی قبل از زایمان در انتخاب نوع زايمان و آمادگی برای زایمان طبیعی نقش دارد به همین دلیل توصيه مي شود اين آموزش ها در کنار مراقبت هاي بارداري به کليه زنان باردار داده شود.  


کلید واژه‌ها


آگاهی، آموزش دوران بارداری، روش زایمان

تمام متن:

PDF

325

مراجع


Amir Ali Akbari S, Bahrami N, Zahrani Sh, Alavi Majd H. Knowledge and attitude of pregnant women regarding mode of delivery in women referring to Dezful health centers. Faculty of Nursing & Midwifery Quarterly. 2009 winter; 18(63): 21-26. (Full Text in Persian)

Bahrami N, Bahrami S. Correlation between prenatal depression with delivery type and neonatal anthropometric indicators. koomesh. 2013 summer; 15(1): 39-45. (Full Text in Persian)

Ferguson S, Davis D, Browne J. Does Antenatal Education Affect Labour and Birth? A Structured Review of the Literature. Women Birth. 2013 Mar; 26(1):e5-8.

Benedetto C, Marozio L, Prandi G, Roccia A, Blefari S, Fabris C. Short-term Maternal and Neonatal Outcomes by Mode of Delivery. A Case-controlled Study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2007 Nov; 135(1): 35-40.

Lobel M, DeLuca R. Psychosocial Sequelae of Cesarean Delivery: Review and Analysis of their Causes and Implications. Social Science and Medicine. 2007; 64(11) 2272-84.

Bahrami N, Karimian Z, Bahrami S, Bolbolhaghighi N. Comparing the Postpartum Quality of Life Between Six to Eight Weeks and Twelve to Fourteen Weeks After Delivery in Iran. Iran Red Crescent Med J. 2014 July; 16(7): e16985.

Porter M, Bhattacharya S, Teijlingen E, Templeton A. Does Caesarean Section Cause Infertility?. Hum Reprod. 2003; 18 (10): 1983-1986.

Waldenström U1, Hildingsson I, Ryding EL. Antenatal Fear of Childbirth and its Association with Subsequent Caesarean Section and Experience of Childbirth. BJOG. 2006 Jun; 113(6):638-46.

Scott JR, Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF. Danforth's Obstetrics and Gynecology, 9th Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins Publishers; 2003.

Simoes E1, Kunz S, Bosing-Schwenkglenks M, Schmahl FW. Association between Method of Delivery, Puerperal Complication Rate and Postpartum Hysterectomy. Arch Gynecol Obstet. 2005 Jun; 272(1):43-7.

Jamilian M, Mobasseri SH, Wakilian K, Jamilian H.R. Effect of Childbirth Preparation Classes on The Duration of Admission and Satisfaction of Mothers. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2013; 21 (2) :44-50. (Full Text in Persian)

Tofighi Niaki M, Behmanesh F, Mashmuli F, Azimi H. The Effect of Prenatal Group Education on Knowledge, Attitude and Selection of Delivery Type in Primiparous Women. Iranian Journal of Medical Education. 2010 Sum; 10(2): 124-129. (Full Text in Persian)

Mehdizadeh A, Roosta F, Chaichian S, Alaghehbandan R. Evaluation of the Impact of Birth Preparation Courses on the Health of the Mother and the Newborn. Am J Perinatol. 2005 Jan; 22(1):7-9.

Bahrami N, Simbar M, Bahrami S. The effect of prenatal education on mother’s quality of life during first year postpartum among iranian women: a randomized controlled trial. Int J Fertil Steril. 2013; 7(3): 177-182.

Bahrami N, Araban M, Bahrami S. The Impact of antenatal education on postpartum depression, Dezful, Iran. Medical Journal Of Hormozgan University. 2010 Winter; 13(4), 276-283. (Full Text in Persian)

Fabian HM1, Rådestad IJ, Waldenström U. Childbirth and Parenthood Education Classes in Sweden. Women's opinion and possible outcomes. Acta Obstet Gynecol Scand. 2005 May; 84(5):436-43.

Atghaee M, Nouhi E. The Effect of Imagination of the Pain of Vaginal Delivery and Cesarean Section on the Selection of Normal Vaginal Delivery in Pregnant Women Attending Clinics in Kerman University of Medical Sciences. The Iranian journal of obstetrics, gynecology and infertility. 2011; 14(7): 44-50. (Full Text in Persian)

Malakouti J, Alidoost N, Mohaddesi H, Sattarzadeh Jahdi N, Asghari Jafarabadi M, Salehi Pourmehr H. The evaluation effect of education on knowledge and attitude of nulliparus women toward the delivery method. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2014; 12(7): 568-575. (Full Text in Persian)

Maracy MR, Farajzadeghan Z, Peirdehghan A, Kazemaini H. Burden of Cesarean Section and Vaginal Delivery in Isfahan, Iran. Iranian Journal of Epidemiology 2011; 7(3): 13-19. (Full Text in Persian)

Biglarifar F, Visani Y, Delpishe A. Women's Knowledge and Attitude towards Choosing Mode of Delivery in the First Pregnancy. IJOGI. 2015; 17(136): 19-24. (Full Text in Persian)

Toughyani R, Ramezani MA, Izadi M, Shahidi Sh, Aghdak P, Motie Z. The Effect of Prenatal Care Group Education on Pregnant Mothers' Knowledge, Attitude and Practice. Iranian Journal of Medical Education. 2008; 7(2): 317-24. (Full Text in Persian)

Ganji F, Reisi R, KHosravi S, Soltani P, Kasiri K, Jafar Zade L, et al . Effect of a Participatory Intervention to Reduce the Number of Unnecessary Cesarean Sections Performed in Shahrekord, Iran. J Shahrekord Univ Med Sci. 2006; 8 (1):14-18. (Full Text in Persian)

Bani Aghil A, Khoddam H. Impact of Group and Individual Education of Family Practice of women. J Gorgan Uni Med Sci. 2005; 7 (1):43-46. (Full Text in Persian)

Fathian Z, Sharifi rad Gh, Hasanzadeh A, Fathian Z. Study of the Effects of Behavioral Intention Model Education on Reducing the Cesarean rate Among pregnant Women of Khomeiny-Shahr, Isfahan, in 2006. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2007; 9(2): 123-31. (Full Text in Persian)

Sharifirad GH.R, Rezaeian M, Soltani R, JavaheriS, Amidi MazaheriM. A Survey on the Effects of Husband's Education of Pregnant Women on Knowledge, Attitude and Reducing Elective Cesarean Section. Journal of Health system research. 2010; 6(1): 7-13. (Full Text in Persian)

Asgharnia M, Heidarzadeh A, Zahiri Z, Seyhani A, Pormehr yabandeh L, Oudi M. Assessment of Women’s Knowledge Regarding Postpartum Complications and Cares. 2005; 14 (55): 56-62. (Full Text in Persian)
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.13067

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License