روش سالم سازی پساب های صنعتی با حذف کروم شش ظرفیتی

سارا بنفشه افشان, احمد جنیدی جعفری, علی اسرافیلی, روشنک رضایی کلانتری

چکیده


597

زمینه و هدف: پساب هاي صنايع چرم سازي و آب كاري، از متداول  ترين منابع ورود كروم به آب هاي پذيرنده مي باشند. لذا هدف از اين مطالعه، سنتز کامپوزیت فیبر کربن فعال/ اکسید روی جهت حذف كروم شش ظرفيتي از آب هاي آلوده بود.

روش و مواد: این مطالعه به صورت بنیادی- کاربردی در آزمايشگاه شيمي آب و فاضلاب دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ایران انجام گرديد. در این مطالعه روش سل ژل برای تثبیت نانو ذرات اکسیدروی بر روی فیبر کربن فعال به کار گرفته شد و با استفاده از کامپوزیت فیبر کربن فعال- اکسید روی سنتز شده، کروم تحت تابش نور فرابنفش تجزیه شد. بعد از طراحی و ساخت راکتور، محلول استوك كروم شش ظرفيتي، با استفاده از حل كردن دي كرومات پتاسيم (K2Cr2O7) در آب مقطر دو بار تقطير، تهيه گرديد. تأثیر پارامتر ها شامل غلظت ماده آلاینده، مقدار کامپوزیت و  pHمورد مطالعه قرار گرفت. غلظت باقيمانده كروم، به وسيله دستگاه اسپكتروفتومتري در طول موج 540 نانومتر اندازه گيري گرديد. ویژگی های کامپوزیت سنتز شده با گراف XRD، تصویر SEM و آنالیز BET مشخص شد.

یافته ها: نتایج XRD، فاز شش وجهی اکسید روی را نشان داد. نتایج SEM، توزیع مناسب اکسید روی بر روی سطح فیبر کربن فعال را نشان داد. مساحت سطح BET مربوط به ظرفیت جذب کامپوزیت را نشان داد.

نتیجه گیری: در شرایط بهینه غلظت اولیه کروم 5 میلی گرم بر لیتر میزان کامپوزیت 5/2 گرم بر لیتر و pH برابر 3 بازده حذف سامانه پس از گذشت 120 دقیقه برابر 85% بود.


کلید واژه‌ها


فیبر کربن فعال- اکسید روی، پرتوتابي فرابنفش، كروم شش ظرفيتي

تمام متن:

PDF

1409

مراجع


Mahvi AH, Naghipour D, Vaezi F, Nazmara S. Teawaste as an adsorbent for heavy metal removal from industrial wastewaters. 2005.

Belay AA. Impacts of chromium from tannery effluent and evaluation of alternative treatment options. Journal of Environmental Protection. 2010;1(01):53.

Babel S, Kurniawan TA. Cr(VI) removal from synthetic wastewater using coconut shell charcoal and commercial activated carbon modified with oxidizing agents and/or chitosan. Chemosphere. 2004;54(7):951-67.

Li H, Bi S, Liu L, Dong W, Wang X. Separation and accumulation of Cu (II), Zn (II) and Cr (VI) from aqueous solution by magnetic chitosan modified with diethylenetriamine. Desalination. 2011;278(1):397-404.

Dönmez G, Aksu Z. Removal of chromium (VI) from saline wastewaters by Dunaliella species. Process Biochemistry. 2002;38(5):751-62.

Shirzad SM, Samarghandi M, Azizian S, Kim W, Lee S. The removal of hexavalent chromium from aqueous solutions using modified holly sawdust: equilibrium and kinetics studies. Environmental Engineering Research. 2011;16(2):55-60.

Beaumont JJ, Sedman RM, Reynolds SD, Sherman CD, Li LH, Howd RA, et al. Cancer mortality in a Chinese population exposed to hexavalent chromium in drinking water. Epidemiology (Cambridge, Mass). 2008;19(1):12-23.

Zhang JD, Li XL. [Chromium pollution of soil and water in Jinzhou]. Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine]. 1987;21(5):262-4.

Sun J-M, Shang C, Huang J-C. Co-removal of hexavalent chromium through copper precipitation in synthetic wastewater. Environmental science & technology. 2003;37(18):4281-7.

Hafez A, El-Manharawy M, Khedr M. RO membrane removal of unreacted chromium from spent tanning effluent. A pilot-scale study, Part 2. Desalination. 2002;144(1):237-42.

Ribeiro AB, Mateus EP, Ottosen LM, Bech-Nielsen G. Electrodialytic removal of Cu, Cr, and As from chromated copper arsenate-treated timber waste. Environmental science & technology. 2000;34(5):784-8.

Da̧browski A, Hubicki Z, Podkościelny P, Robens E. Selective removal of the heavy metal ions from waters and industrial wastewaters by ion-exchange method. Chemosphere. 2004;56(2):91-106.

Chang HT, Wu N-M, Zhu F. A kinetic model for photocatalytic degradation of organic contaminants in a thin-film TiO 2 catalyst. water research. 2000;34(2):407-16.

Oh W-C, Bae J-S. Preparation of Fe-ACF/TiO 2 Composites and their Photocatalytic Degradation of Waste Water. Journal of the Korean Ceramic Society. 2008;45(11):667-74.

Zhang K, Oh W-C. Photocatalytic Degradation of Methylene Blue by ACF/TiO 2 and ACF/ZnO Composites under UV Light. Korean Journal of Materials Research. 2010;20(1):31-6.

Babaei AA BZ AM, Jaafarzadeh N, Goudarzi G. Evaluating the Performance of Magnetic Nanoparticles stabilized by tea-waste in the removal of Cr+6 from aqueous solutions. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2012;21(7):124-33.

Aghakhani A, Mousavi SF, Mostafazadehfard B, Rostamian R, Seraje I. Application of some combined adsorbents to remove salinity parameters from drainage water. Desalination 2011; 275: 217-23.

Jung Y, Choi J, Lee W. Spectroscopic investtigation of magnetite surface for the reduction of hexavalent chromium. Chemosphere 2007; 68:1968-75.

Yuan P, Fan M, Yang D, He H, Liu D, Yuan A, et al. Montmorillonite -supported magnetite nanoparticles for the removal of hexavalent chromium from aqueous solutions. J Hazardous Mat 2009; 166:821-9.

Shirzad Siboni M. SMT, Rahmani A.R , Khataee A.R , Bordbar M. , Samarghandi M.R. Photocatalytic Removal of Hexavalet Chromium and Divalent Nickel fromAqueous Solution by UV Irradiation in the Presence of Titanium Dioxide Nanoparticles. Iran J Health & Environ,. 2011;3(3):261-70.

Babaei AA BZ, Ahmadi M, Jaafarzadeh N, Goudarzi G. Evaluating the Performance of Magnetic Nanoparticles stabilized by tea-waste in the removal of Cr+6 from aqueous solutions. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences.21(7):124-33.

Li F-t, Zhao Y, Liu Y, Hao Y-j, Liu R-h, Zhao D-s. Solution combustion synthesis and visible light-induced photocatalytic activity of mixed amorphous and crystalline MgAl 2 O 4 nanopowders. Chemical engineering journal. 2011;173(3):750-9.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.13683

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License