اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر راهبردهای مقابله ای و تحریف های شناختی زنان باردار

نسیم آقامیری, مژگان نیکنام

چکیده


440

زمینه و هدف: بارداری از حساس ترین دوران های زندگی انسان است و انتظار طولانی مدت برای به دنیا آمدن و نگرانی مداوم جهت حفظ سلامت نوزاد در دوران بارداری یکی از مهم ترین دغدغه های مادر است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر راهبردهای مقابله ای و تحریف های شناختی زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان نجمیه شهر تهران بود.

روش و مواد: روش این پژوهش نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون و گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه زنان باردار تحت مراقبت های پزشکی مراجعه کننده به بیمارستان نجمیه تهران در سال 1394 بود. تعداد نمونه شامل 60 نفر از این جامعه بود، که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 30 نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند. برای گروه آزمایش 9 جلسه 90 دقیقه ای آموزش واقعیت درمانی اجرا و گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. آزمودنی های دو گروه در طی دو مرحله (پیش آزمون و پس آزمون) با استفاده از پرسشنامه های راهبرد مقابله ای با استرس و تحریف های شناختی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده علاوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی تحلیل کوواریانس تک متغیری و نرم افزار SPSS-22 استفاده شد.

یافته ها: میانگین (انحراف معیار) سن گروه آزمایش (2/1) 2/28 و گروه گواه (1/2) 3/26 سال بود. میانگین (انحراف معیار) راهبردهای مقابله مسأله مدار در پیش آزمون گروه آزمایش از (4/2) 1/42 به (1/5) 6/47 (002/0>P) افزایش، راهبرد هیجان مدار از (3/4) 7/36 به (5/4) 5/32 (02/0>P) و اجتناب مدار از (9/3) 9/36 به (6/3) 9/31 (003/0>P) کاهش یافت. همچنین میانگین (انحراف معیار) تحریف های شناختی در پیش آزمون گروه آزمایش از (9/8) 5/56 به (5/8) 8/44 در پس آزمون کاهش یافت (01/0>P) اما در گروه گواه از (5/5) 5/56 به (9/3) 3/54 رسید که تفاوت معنادار نبوده است.

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که واقعیت درمانی منجر به بهبود راهبردهای مقابله با استرس و تحریف های شناختی زنان باردار می گردد.


کلید واژه‌ها


واقعیت درمانی، راهبرد مقابله ای با استرس، تحریف های شناختی، زنان، بارداری

تمام متن:

PDF

228

مراجع


House SH. Transgenerational Healing: Educating Children in Genesis of Healthy Children, with Focus on Nutrition, Emotion, and Epigenetic Effects on Brain Development. Nutrition and health 2013; 22(1): 9-45.

Bhargava R. The Use of Reality Therapy with a Depressed Deaf Adult. Clinical Case Studies 2013;12(5):388-96.

Wong C, Odom SL, Hume KA, Cox AW, Fettig A, Kucharczyk S, Brock ME, Plavnick JB, Fleury VP, Schultz TR. Evidence-based Practices for Children, Youth, and Young Adults with Autism Spectrum Disorder: A Comprehensive Review. Journal of Autism and Developmental Disorders 2015;45(7):1951-66.

Chen PY, Chang HC. The Coping Process of Patients with Cancer. European Journal of Oncology Nursing. 2012; 16(1):10-6.

Lau Y, Wang Y, Kwong DH, Wang Y. Testing Direct and Moderating Effects of Coping Styles on the Relationship between Perceived Stress and Antenatal Anxiety Symptoms. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 2015;36(1):29-35.

Folkman S. The Case for Positive Emotions in the Stress Process. Anxiety, Stress, and Coping 2008;21(1):3-14.

North MM, North SM, Coble JR. Virtual Reality Therapy: An Effective Treatment for the Fear of Public Speaking. International Journal of Virtual Reality (IJVR) 2015;3(3):1-6.

Paternoster R, Jaynes CM, Wilson T. Rational Choice Theory and Interest in the “Fortune of Others”. Journal of Research in Crime and Delinquency 2017; 2(8): 12-21.

Pössel P, Knopf K. Bridging the gaps: An Attempt to Integrate Three Major Cognitive Depression Models. Cognitive Therapy and Research 2011;35(4):342-58.

Edwards-Stewart A, Prochaska JO, Smolenski DJ, Saul SF, Reger GM. Self-Identified Problem Behaviors and Stages of Change Among Soldiers. Military Behavioral Health. 2017 Jan 27:1-5.

Sadat Bari, N., Bahrinian, A., Azargon, H., & Abedi, H. The Effectiveness of Reality Therapy on Resiliency of Divorced Women in Neyshabour City. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 2013; (6): 607-611.

Kristiansen E, Roberts GC. Young Elite Athletes and Social Support: Coping with Competitive and Organizational Stress in “Olympic” Competition. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2010 Aug 1;20(4):686-95.

Saposnik G, Teasell R, Mamdani M, Hall J, McIlroy W, Cheung D, Thorpe KE, Cohen LG, Bayley M. Effectiveness of Virtual Reality Using Wii Gaming Technology in Stroke Rehabilitation. Stroke 2010;41(7):1477-84.

Opriş D, Pintea S, García‐Palacios A, Botella C, Szamosközi Ş, David D. Virtual reality Exposure Therapy in Anxiety Disorders: A Quantitative Meta‐analysis. Depression and Anxiety. 2012 Feb 1;29(2):85-93.

Reza Khani S.D. Elaboration and Standardization of Stress Coping Strategy Questionnaire. Quarterly Journal of New Thoughts in Educational Sciences 2014 6(2): 83-101. (Full text in Persian)

EsmaeelPoor K, Bakhshi Poor Rodsari A, Mohammadzadegan R. Determining the Factor Structure, Validity and Reliability of interpersonal Cognitive Distortions Scale among Students of Tabriz University. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning 2015; 2(3): 53-72.

Harandy TF, Ghofranipour F, Montazeri A, Anoosheh M, Bazargan M, Mohammadi E, Ahmadi F, Niknami S. Muslim Breast Cancer Survivor Spirituality: Coping Strategy or Health Seeking Behavior Hindrance?. Health Care for Women International 2009;31(1):88-98.

Jin Y. Making Sense Sensibly in Crisis Communication: How Publics’ Crisis Appraisals Influence their Negative Emotions, Coping Strategy Preferences, and Crisis Response Acceptance. Communication Research 2010;37(4):522-52.

Chen L, Li W, He J, Wu L, Yan Z, Tang W. Mental Health, Duration of Unemployment, and Coping Strategy: a Cross-sectional Study of Unemployed Migrant Workers in Eastern China during the Economic Crisis. BMC Public Health 2012;12(1):597.

Ramzi L, Sepehri SZ, Alipour A, Zare H. The Effectiveness of Group Reality Therapy in Coping Strategies. 2015; 2(19): 19-30.

Vahidiborji G, Jadidi M. The Study of Effectiveness of Reality Therapy on Adjustment of Female Adolescent with Anxiety. J Psychol Clin Psychiatry. 2017;7(1): 4-14.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i4.18904

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License