طراحی الگوی رتبه‌بندی سلامت محوری کارفرمایان کشور

بهزاد دماری, حسین المدنی, غلامرضا بستان منش, عارف وهاب زاده, سهند ریاضی اصفهای

چکیده


285

مقدمه: اشتغال یکی از مؤلفه‌های اجتماعی مهم مؤثر بر سلامت می‌باشد. هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ عدالت در سلامت اشتغال منصفانه و کار شایسته، در کانون توجه سیاست‌های کشورى و استراتژی های کلان کشورها قرار دارد. هدف از مطالعه حاضر طراحی الگویی برای رتبه‌بندی سلامت محوری کارفرمایان کشور به منظور افزایش پاسخگویی اجتماعی آنان می‌باشد.
روش: این مطالعه با رویکرد کیفی انجام گرفته است. داده ها از دو روش مرور منابع، و بحث گروهی متمرکز با خبرگان جمع آوری شده است. روش نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری هدفمند و تعمدی به صورت شناسایی ذینفعان و استفاده از نظرات آنان در جلسات بحث گروهی بود. نتایج بحث گروهی با روش‌های رایج آنالیز محتوی صورت گرفته و سپس براساس تحلیل نتایج جلسه بحث گروهی پیش‌نویس نظام نامه تهیه شد و این پیش‌نویس در جلسه کمیته راهبری فنی نهایی گردید. محصول نهایی این طرح نظام نامه رتبه‌بندی سلامت محوری کارفرمایان و شیوه های تعیین کارفرمای سلامت محور می‌باشد.
یافته‌ها: نظام نامه شامل سه جزء اصلی هدف، فرایند و الزامات تنظیم می باشد. شاخص های پیشنهادی برای سنجش سلامت محوری کارفرمایان در 24 شاخص و چهار گروه شامل مداخلات مدیریتی در محل کار، مداخلات ایمنی و کاهش حوادث، مداخلات کاهش عوامل خطر کارکنان و خانواده، و میزان رعایت اصول زیست محیطی در چرخه تولید تا مصرف نهایی محصول استخراج شده است.
نتیجه گیری: ادغام همه ابعاد چهار گانه سلامت و عوامل موثر بر آن و ملحوظ کردن پاسخگویی اجتماعی در الگوی رتبه‌بندی، و مشارکت کانون عالی کارفرمایان کشور و همچنین کانون عالی کارگران از ویژگی های مهم این مطالعه می باشد و پیشنهاد شده است که اجرای این الگو در اولین سال اجرا به شکل خوداظهاری باشد.


کلید واژه‌ها


رتبه بندی، کارفرما، اشتغال، سلامت، پاسخگویی اجتماعی

تمام متن:

PDF

119

مراجع


Braveman P, Gottlieb L. The Social Determinants of Health: It’s Time to Consider the Causes of the Causes. Public Health Reports. 2014;129(Suppl 2):19-31.

Marmot M, Bell R. Fair society, healthy lives. Public Health. 2012;126(Suppl 1):S4–10.

Marmot M, Friel S, Bell R, Houweling TA, Taylor S, Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. The Lancet. 2008 Nov 14;372(9650):1661-9.

Janlert U, Winefield AH, Hammarström A. Length of unemployment and health-related outcomes: a life-course analysis. The European Journal of Public Health. 2014:cku186.

Schmitz H. Why are the unemployed in worse health? The causal effect of unemployment on health. Labour Economics. 2011;18(1):71-8.

Marmot M, Wilkinson R. Social determinants of health: Oxford University Press; 2005.

Bartley M. Job insecurity and its effect on health. Journal of Epidemiology and Community Health. 2005;59(9):718.

Strazdins L, Shipley M, Broom DH. What Does Family-friendly Really Mean?: Wellbeing, Time, and the Quality of Parents' Jobs. Australian Bulletin of Labour. 2007;33(2):202.

Kivimäki M, Virtanen M, Elovainio M, Kouvonen A, Väänänen A, Vahtera J. Work stress in the etiology of coronary heart disease—a meta-analysis. Scandinavian journal of work, environment & health. 2006:431-42.

Stansfeld S, Candy B. Psychosocial work environment and mental health—a meta-analytic review. Scandinavian journal of work, environment & health. 2006:443-62.

International Labour Organization (ILO). Global Employment Trends 2014. Geneva.

Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 1975, 28, 563-575.

- Available from: http://isna.ir/fa/news/91101005974/جایزه-سال-بقراط-به-سازمان-ها-و-فعالان-برتر




DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i4.19055

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License