اثر تعاملی جنسیت با زوج درمانی هیجان مدار بر فرسودگی زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تهران

فریبا ابراهیمی تازه کند, پریوش وکیلی, فریده دوکانه ای فرد

چکیده


248

فرسودگی زناشویی، کاهش تدریجی دلبستگی عاطفی به همسر است که با احساس بیگانگی، بی علاقگی و
 بی تفاوتی زوجین به یکدیگر و جایگزینی عواطف منفی به جای عواطف مثبت همراه است. این مطالعه با هدف تعیین اثر تعاملی جنسیت با زوج درمانی هیجان مدار بر فرسودگی زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره تهران انجام گرفت.

روش و مواد: این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه شاهد و دوره پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجینی می شد که در سال 1396 به دلیل تعارض های زناشویی به مراکز مشاوره مناطق مختلف تهران مراجعه کرده بودند که از میان آنها 30 زوج که در آزمون فرسودگی زناشویی یک انحراف معیار بالاتر از میانگین کسب نموده بودند و همچنین معیارهای ورود به زوج درمانی هیجان مدار را داشتند به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با روش جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. در گروه آزمایش هر زوج به طور مجزا در جلسات زوج درمانی هیجان مدار که شامل 10 جلسه 90 دقیقه ای هفتگی بود، حضور یافتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه فرسودگی زناشویی بود. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره و اندازه گیری مکرر و با استفاده از نرم افزار SPSS-22 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: میانگین (انحراف معیار) سن گروه آزمایش (2/3) 4/32 سال و برای گروه شاهد (1/4) 2/34 سال بود. زوج درمانی هیجان مدار موجب کاهش فرسودگی زناشویی و مؤلفه های آن شد، به طوری که میانگین (انحراف معیار) فسودگی جسمی از (1/4) 6/31 به (3/3) 25 (001/0=P)، فرسودگی عاطفی از (8/4) 35 به (8/3) 3/26 (001/0=P)، فرسودگی روانی از (8/4) 4/33 به (2/5) 4/31 (001/0=P) و فرسودگی زناشویی از (1/9) 100 به (1/8) 8/76 (001/0=P) در پس آزمون کاهش یافت. جنسیت در فرسودگی زناشویی بین زوجین تفاوت معناداری نداشت.

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که زوج درمانی هیجان مدار در کاهش فرسودگی زناشویی مؤثر بوده است اما اثر تعاملی متغیر جنسیت با زوج درمانی هیجان مدار رابطه ای نشان نداد.


کلید واژه‌ها


جنسیت، زوج درمانی هیجان مدار، فرسودگی زناشویی

تمام متن:

PDF

137

مراجع


Libin AV, Schultz D, Perlick DA, Sautter FJ, Becker-Cretu JJ, Schladen MM, Grier SC, Glynn SM. The incorporation of emotion-regulation skills into couple-and family-based treatments for post-traumatic stress disorder. Military Medical Research. 2017;4(1):21.

Knudson Martin C, Huenergardt D, Lafontant K, Bishop L, Schaepper J, Wells M. Competencies for addressing gender and power in couple therapy: A socio emotional approach. Journal of Marital and Family Therapy. 2015;41(2):205-20.

Gleason ME, Weinstein Y, Balsis S, Oltmanns TF. The enduring impact of maladaptive personality traits on relationship quality and health in later life. Journal of personality. 2014;82(6):493-501.

Schade LC, Sandberg JG, Bradford A, Harper JM, Holt Lunstad J, Miller RB. A Longitudinal View of the Association between Therapist Warmth and Couples' In‐Session Process: An Observational Pilot Study of Emotionally Focused Couples Therapy. Journal of marital and family therapy. 2015; 41(3):292-307.

Burgess Moser M, Johnson SM, Dalgleish TL, Lafontaine MF, Wiebe SA, Tasca GA. Changes in relationship specific attachment in emotionally focused couple therapy. Journal of Marital and Family Therapy. 2016; 42(2):231-45.

Abbasi IS, Alghamdi NG. Polarized couples in therapy: Recognizing indifference as the opposite of love. Journal of sex & marital therapy. 2017; 43(1):40-8.

Sirin HD, Deniz M. The Effect of the Family Training Program on Married Women's Couple-Burnout Levels. Educational Sciences: Theory and Practice. 2016;16(5):1563-85.

Fellows KJ, Chiu HY, Hill EJ, Hawkins AJ. Work–family conflict and couple relationship quality: a meta-analytic study. Journal of Family and Economic Issues. 2016; 37(4):509-18.

Najafi A. The relationship between personality traits, irrational beliefs and Couple Burnout. J Soc Sci. 2016;3(1):1-7.

Pines AM, Neal MB, Hammer LB, Icekson T. Job burnout and couple burnout in dual-earner couples in the sandwiched generation. Social Psychology Quarterly. 2011 Dec; 74(4):361-86.

O'Connor RC, Rasmussen S, Hawton K. Predicting depression, anxiety and self-harm in adolescents: The role of perfectionism and acute life stress. Behaviour research and therapy. 2010; 48(1):52-9.

Stoeber J, Childs JH, Hayward JA, Feast AR. Passion and motivation for studying: predicting academic engagement and burnout in university students. Educational Psychology. 2011; 31(4):513-28.

Amato PR, Kane JB, James S. Reconsidering the “good divorce”. Family relations. 2011; 60(5):511-24.

Halchuk RE, Makinen JA, Johnson SM. Resolving attachment injuries in couples using emotionally focused therapy: A three-year follow-up. Journal of couple & relationship therapy. 2010;9(1):31-47.

Goldman RN. Case formulation in emotion-focused therapy. Person-Centered & Experiential Psychotherapies. 2017:1-8.

Greenman PS, Johnson SM. Process research on emotionally focused therapy (EFT) for couples: Linking theory to practice. Family Process. 2013;52(1):46-61.

Ho MY, Chen SX, Bond MH, Hui CM, Chan C, Friedman M. Linking adult attachment styles to relationship satisfaction in Hong Kong and the United States: The mediating role of personal and structural commitment. Journal of Happiness Studies. 2012; 13(3):565-78.

Ahmadi FS, Zarei E, Fallahchai SR. The effectiveness of emotionally-focused couple therapy in resolution of marital conflicts between the couples who visited the consultation centers. Journal of Educational and Management Studies. 2014;4(1):118-23.

Soltani M, Shairi MR, Roshan R, Rahimi CR. The impact of emotionally focused therapy on emotional distress in infertile couples. International journal of fertility & sterility. 2014;7(4):337.

Soltani A, Molazadeh J, Mahmoodi M, Hosseini S. A study on the effectiveness of emotional focused couple therapy on intimacy of couples. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013;82:461-5.

Greenberg L, Warwar S, Malcolm W. Emotion‐focused couples therapy and the facilitation of forgiveness. Journal of Marital and Family Therapy. 2010;36(1):28-42.

Purvanovaa RK, Muros JP. Gender differences in burnout: A meta-analysis. journal of vocational behavior.2010;77(2):168-185.

Sierau S, Herzberg PY. Conflict resolution as a dyadic mediator: Considering the partner perspective on conflict resolution. European Journal of Personality. 2012;26(3):221-32.

Wilson JB, Gardner BC, Brosi MW, Topham GL, Busby DM. Dyadic adult attachment style and aggression within romantic relationships. Journal of Couple & Relationship Therapy. 2013;12(2):186-205.

Fournier B, Brassard A, Shaver PR. Adult attachment and male aggression in couple relationships: The demand-withdraw communication pattern and relationship satisfaction as mediators. Journal of interpersonal violence. 2011;26(10):1982-2003.

Greenberg LS. Emotion-focused therapy of depression. Person-Centered & Experiential Psychotherapies. 2017:1-2.

Ramsey MA, Gentzler AL. An upward spiral: Bidirectional associations between positive affect and positive aspects of close relationships across the life span. Developmental Review. 2015;36:58-104.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i4.19338

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License