عوامل خطر و محافظت کننده استعداد اعتیاد نوجوانان دبیرستانی

علی زینالی, حسن پاشا شریفی

چکیده


407

زمینه و هدف: برخی بسترهای نامطلوب اجتماعی و خانوادگی آسیب پذیری فرد را برای مصرف مواد افزایش داده و فرد را مستعد اعتیاد می کنند. هدف از مطالعه حاضر، تعیین عوامل خطر و محافظت کننده در استعداد اعتیاد نوجوانان دبیرستانی است.

روش و مواد: این مطالعه توصيفي همبستگی با مشارکت 367 نفر از دانش آموزان دوره دوم دبیرستان های ارومیه كه بين 16 تا 20 سال سن داشتند، انجام شد. نمونه گیری به روش خوشه اي تصادفي برحسب ناحیه، جنسيت، رشته و سال تحصيلي صورت گرفت. داده­ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و استعداد اعتياد ويراست نوجوانان جمع آوری شد و با آزمون های آماری همبستگی پیرسون، t مستقل و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS-22 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: در این مطالعه 178 (5/48%) نفر دختر و 189 (5/51%) نفر پسر در پایه های تحصیلی دوم، سوم و چهارم بودند و در رشته های انساني، تجربی و ریاضی تحصيل مي­کردند. پسران با میانگین (انحراف معیار) (1/18) 4/83 استعداد اعتیاد بیشتری نسبت به دختران (3/16) 9/78 داشتند (02/0=P). وضعیت تحصیلی بد (001/0P<) و تعداد زیاد دوستان (001/0P<) عوامل خطر در افزایش استعداد اعتیاد بودند. پیشرفت تحصیلی (001/0P<)، میزان وقتی که والدین در اختیار فرزندان قرار می‌دهند (05/0P<) و میزان وقتی که فرزندان با والدین (005/0P<) سپری می­کنند، عوامل محافظت­کننده از استعداد اعتیاد محسوب می شوند. سایر عوامل شامل مصرف سیگار، سن اولین مصرف سیگار، ورزش کردن، منطقه سکونت، اشتغال مادر، نوع مسکن، درآمد خانواده، تحصیلات پدر و مادر، در مستعد کردن دانش آموزان به اعتیاد نقشی ندارد.

نتیجه گیری: دانش­آموزان پسر، دانش آموزانی که وضعیت تحصیلی بدی دارند و دانش آموزانی که با دوستان متعدد و زیادی معاشرت می کنند، در معرض خطر استعداد اعتياد قرار دارند. در مقابل دانش آموزان دختر، دانش آموزانی که پیشرفت تحصیلی خوبی دارند، والدین آنان اوقات زیادی را برای بودن با آنان صرف می کنند و آنان نیز اوقات بیشتری را با خانواده سپری می کنند، از خطر استعداد اعتياد به دورند.

 


کلید واژه‌ها


استعداد اعتياد، عوامل خطر، عوامل محافظت کننده، نوجوانان

تمام متن:

PDF

219

مراجع


Veen ND, Selten JP, van der Tweel I, Feller WG, Hoek HW, Kahn RS. Cannabis use and age at onset of schizophrenia. Am J Psychiatry. 2004 Mar 1;161(3):501-6.

Krank M, Stewart SH, O'Connor R, Woicik PB, Wall AM, Conrod PJ. Structural, concurrent, and predictive validity of the Substance Use Risk Profile Scale in early adolescence. Addic behav. 2011 Feb 28;36(1):37-46.

Mohammadpoorasl A, Fakhari A, Rostami F, Vahidi R. Predicting the initiation of substance abuse in Iranian adolescents. Addic behav. 2007 Dec 31;32(12):3153-9.

Palmer RH, Young SE, Hopfer CJ, Corley RP, Stallings MC, Crowley TJ, Hewitt JK. Developmental epidemiology of drug use and abuse in adolescence and young adulthood: Evidence of generalized risk. Drug Alcohol Depend. 2009 Jun 1;102(1):78-87.

Young SE, Corley RP, Stallings MC, Rhee SH, Crowley TJ, Hewitt JK. Substance use, abuse and dependence in adolescence: prevalence, symptom profiles and correlates. Drug Alcohol Depend. 2002 Dec 1;68(3):309-22.

Taherkhani H. Classification, Epidemiology and Comorbidity of Addiction Disorders. Quarterly Journal of Substance Abuse Research. 2003; 1(3): 109-32. (Full Text in Persian).

Vahdat R and Zeinali A. Epidemiologic study of addiction abilities in high school adolescents in Iran. Research Center, University of social Welfare and Rehabilitation Sciences(2007). (Full Text in Persian).

Hiroi N, Agatsuma S . Genetic susceptibility to substance dependence. J Mol Psychiatry, 2005; 10(4): 336–44. doi:10.1038/sj.mp.4001622.

Agatsuma S, Hiroi N. Genetic basis of drug dependence and comorbid behavioral traits. Nihon shinkeiseishinyakurigakuzasshi= Japanese journal of psychopharmacology. 2004 Jun;24(3):137-45.

Gendreau P, Gendreau LP. The" addiction-prone" personality: A study of Canadian heroin addicts. Can J Behav Sci. 1970;2(1):18-25.

Zeinali a. Development and Validation of addiction susceptibility Questionnairestudent version (ASQ-SV). Quarterly Journal of Educational Psychology. 2014; 04(16): 1-11. (Full Text in Persian).

Zeinali A, Sharif, H, Enayati M, Asgari P, Pasha G. The mediational pathway among parenting styles, attachment styles and self-regulation with addiction susceptibility of adolescents. J Res Med Sci. 2011; 16(9):1105-21.

Zeinali A, Vahdat R, Eisavi M. Pre-addiction susceptibility backgrounds in recovered drug users. Iran J Psychiatry Clin Psychol. 2008; 14(1): 71-9. (Full Text in Persian)

George TP, Vaccarino F, editors. The effects of cannabis use during adolescence. Canadian Centre on Substance Abuse; 2015.

Tucker JS, D’Amico EJ, Wenzel SL, Golinelli D, Elliott MN, Williamson S. A prospective study of risk and protective factors for substance use among impoverished women living in temporary shelter settings in Los Angeles County. Drug Alcohol Depend. 2005 Oct ,81(4);558-69.

Beyers JM, Toumbourou JW, Catalano RF, Arthur MW, Hawkins JD. A cross-national comparison of risk and protective factors for adolescent substance use: the United States and Australia. J Adolesc Health. 2004 Jul 31;35(1):3-16.

Piko BF, Fitzpatrick KM. Substance use, religiosity, and other protective factors among Hungarian adolescents. Addic behav. 2004 Aug 31;29(6):1095-1107.

Knyazev GG. Behavioural activation as predictor of substance use: mediating and moderating role of attitudes and social relationships. Drug Alcohol Depend . 2004 Sep 6;75(3):309-21.

Berk, LE. Development through the Lifespan (5th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon; 2010.

Chen K, Sheth AJ, Elliott DK, Yeager A. Prevalence and correlates of past-year substance use, abuse, and dependence in a suburban community sample of high-school students. Addic behav. 2004 Feb 29;29(2):413-23.

Roebuck MC, French MT, Dennis ML. Adolescent marijuana use and school attendance. Econ Educ Rev. 2004 Apr 30;23(2):133-41.

Krumm-Merabet C, Meyer TD. Leisure activities, alcohol, and nicotine consumption in people with a hypomanic/hyperthymic temperament. J Pers Individ Dif . 2005 Feb 28;38(3):701-12.

Cho H, Hallfors DD, Iritani BJ. Early initiation of substance use and subsequent risk factors related to suicide among urban high school students. Addic behav. 2007 Aug 31;32(8):1628-39.

Onongha GI. The influence of some factors on alcohol use and abuse among education students of Osun state university, Nigeria. Int J Humanit Soc Sci. 2012 Jun;2(11):276-83.

Meysamie A, Faramarzi B & Holakouie Naieni K. How addicts think about addiction and community problems?. Tehran University Mrdical Journal,2006; 64(5): 34-43. (Full Text in Persian).

Kalantari M, Qezelbash S & Yaghmaei B. Geographic Survey of Criminal Proceedings in Zanjan City (Case Study: Narcotics Crime). Human Geography Research,2010;74: 41-59. (Full Text in Persian).

Habibi M, Besharat M A, and Ferrar-WReder L. A compactiive study of Smoking Prevention Indexes and Effect of Individual, Family, and Peers Risk Factors in Adolescent`s Smoking: Smoker and Non-smoker High School Students. Social Psychology Research Quarterly. 2011; 1 (4): 19-44. (Full Text in Persian).

. Zeinali a. Risk and Protective Factors in West Azerbaijan Province Students Addiction Susceptibility. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2014; 20(1):63-73. (Full Text in Persian).

Heidari H, Malmir M Sh, Kamran A, Belranvand N. A. Comparison of Addiction Causes from the Viewpoint of Addict patients and their families who referred to Khorammabad addiction withdrawal centers. Journal of Health System Research. 2012; 8 (6): 1017-22. (Full Text in Persian).

United States Department of Health and Human Services.NSCAW;2009: 1997–2010.

Markowitz S, Tauras J. Even for teenagers, money does not grow on trees: teenage substance use and budget constraints. National Bureau of Economic Research; 2006 Jun 12.

Delawar A, Mohammad Reza'i A and Alizadeh, E .Relationship between family components and attitude toward drugs among high school students in Tehran. Journal of Daneshvar(Raftar) Clinical Psy. & Personality/ Shahed University. 2009; 37: 21-35. (Full Text in Persian).

Lee A, Tsang CK. Youth risk behaviour in a Chinese population: a territory-wide youth risk behavioural surveillance in Hong Kong. Public health. 2004 Mar 31;118(2):88-95.

Shokri N, Yusefi M, Safaye Rad I, Akbari T, Musavi SM,& Nazari H. Correlation between risky behaviors in the pre-university adolescent students in Hamadan with Parents’ child raising method. Journal of Research in Nursing Society of Iran. 2015; 5(1): 73-82. (Full Text in Persian).

Copans B, Kinney J. Clinical manual of substance abuse. Mosby: Baltimor; 1996.

Patterson GR, Reid JB, Dishion TJ. Antisocial boys: A social interactional approach. Eugene, OR: Castalia. 1992.

Flagel SB, Vázquez DM, Robinson TE. Manipulations during the second, but not the first, week of life increase susceptibility to cocaine self-administration in female rats. Neuropsychopharmacol. 2003 Oct 1;28(10):1741-51.

Sharifi HP, Sharifi N. research methods in behavioral sciences. Tehran: Sokhan Publication; 2004. (Full Text in Persian).

Zeinali A. Validation of Addiction Susceptibility Questionnaire in Iran Adolescents (ASQ-AV). Journal of Clinical Psychology. 2014;3(23): 81-93. (Full Text in Persian).

Zeinali, A; & Vahdat, R. The Construction and Validation of Addiction Susceptibility Questionnaire (ASQ). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2011, 30: 1742-47. (Full Text in Persian).

Weed NC, Butcher JN, McKenna T, Ben-Porath YS. New measures for assessing alcohol and drug abuse with the MMPI-2: The APS and AAS. J Pers Assess. 1992 Apr 1;58(2):389-404.

Myers LS, Gamest G, Garino AJ. Applied multivariate research (Translate by Sharifi H, Farzad V, Rezakhani SD, Hasanabadi HR, Izanlo B, Habibi M). Tehran: Roshd Publication; 2012. (Full Text in Persian).

Narenjiha H. Center for Drug Abuse and Drug Dependence.In: ISNA,editor. Iran: Dariush Institute; May 17,2006. (Full Text in Persian).

Williams, F. P. &Mcshane, M. D. Criminological theory, Pritice-Hall, London(1999).

Zeinali A, Vahdat R & Garadingeh K. The Relationship Between Parenting Style and Addiction Susceptibility in Children. Journal of Family Research. 2010; 6(3): 335-52. (Full Text in Persian).
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i4.19397

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License