پیش‏ بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان براساس جوّ عاطفی خانواده و خودپنداره

علی - شیخ الاسلامی, سجاد - رئیس قره درویشلو, پژمان - هنرمند قوجه بگلو

چکیده


335

زمینه و هدف: ورود دانشجویان به محل تحصیل جدید، ممکن است آنان را در معرض فشارهای روانی-اجتماعی از جمله خطر اعتیاد قرار دهد. لذا، مطالعه حاضر با هدف تعیین پیش‏بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان براساس جو عاطفی خانواده و خودپنداره در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد.

روش و مواد: روش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود و با مشارکت 200 نفر از دانشجويان مقطع كارشناسی ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی که در سال‏ تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند، انجام شد. نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس صورت گرفت. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه جو عاطفی خانواده Burn، مقیاس خودپنداره‏ Beck و مقیاس آمادگی برای اعتیاد Weed & Butcher استفاده شد. داده ها بعد از جمع آوری به نرم افزار
SPSS-23 وارد شده و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: میانگین (انحراف معیار) سن افراد شرکت کننده در مطالعه برابر با (9/1) 1/20 سال بود. با کاهش جو عاطفی مثبت در خانواده با میانگین (انحراف معیار) (4/9) 7/40، (01/0=P) و خودپنداره‏ مثبت (2/8) 4/28، (01/0=P)، گرایش به مصرف مواد دانشجویان با میانگین (انحراف معیار) (2/14) 48 بیشتر شد (01/0>P). همچنین 21% از کل واریانس گرایش به مصرف مواد در دانشجویان براساس جو عاطفی خانواده و خودپنداره قابل پیش بینی است (01/0>P).

نتیجه گیری: مطالعه نشان دادگرایش به مصرف مواد در دانشجویان با کاهش جو عاطفی مثبت در خانواده و خودپنداره مثبت افزایش می یابد. نتایج مطالعه حاضر می تواند به مراکز مشاوره در داخل دانشگاه ها و خانواده ها کمک کند تا هر چه بیشتر به نقش جو عاطفی خانواده و خودپنداره دانشجویان در کاهش و یا افزایش گرایش به مواد پی برده و بتوانند مداخله‏های مناسبی را با درنظر گرفتن این متغیرها اجرا کنند.


کلید واژه‌ها


جوّ عاطفی خانواده، خودپنداره، مصرف مواد، دانشجویان

تمام متن:

PDF

117

مراجع


Rafiey, H., & Alipour, F. Development and Validation of a Scale for Measuring Youth’s Attitudes to Substance Abuse in Iran. Social Welfare. (2015), 15(57), 95-107. (Full Text in Persian)

Dick DM, Hancock LC. Integrating basic research with prevention/intervention to reduce risky substance use among college students. Frontiers in psychology. 2015;6.

Dallas, T.X., David, W. & Julie, K.. Staley Behavioral Neuroscience of Drug Addiction. Biosocieties. (2010) 39, 22-6.

Sheikholeslami, A. Kiani, A. Ahmadi, S.; Soleimani, A. (2016). Prediction of drug use tendency based on behavioral inhibitory systems, cognitive flexibility and disturbance in students. Quarterly journal of addiction, 10 (39), 110-128. (Full Text in Persian)

World Drug Report.. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2012) No. E.12. XI.1.

Mostafaei, H., Hosseini, M., & Jenaabadi, H. The Investigation of the Relationship between the Aggression and Addiction Potential High-school Male Students. (2014). (Full Text in Persian)

Ghazinejad, M & Savalanpour, A. Investigating the Relation Between Social Exclusion and Readiness for Addiction. Social Issues of Iran, (2009) .(63) 16, 180-139. (Full Text in Persian)

Rezaei, A., Islami, B. And Mehdi Pour Khorasani, M.. The role of the family in the tendency of youth to addiction in the city of Varamin. Sociological Studies of Youth.(2014), (15) 5, 50-27. (Full Text in Persian)

Asgari, P.; Safarzadeh, S.; Ghasemi-Mofrad, M.. Relationship between the emotional atmosphere of the family and the religious orientation with the tendency towards addiction, Islamic studies and psychology, (2011) (8) 5, 7-26. (Full Text in Persian)

Schultz, d. And Schultz, S. U. Personality theories, translations. Seyyed Mohammadi (1392). Tehran: Publishing Edition.

White FA. Relationship of family socialization processes to adolescent moral thought. The Journal of social psychology. 2000 Feb 1;140(1):75-91.

Samadi Rad, A.. The study of social and family factors affecting the girls' escape from home, the first national conference on social harm in Iran (Iranian Sociology Association), Tehran. (2001). (Full Text in Persian)

Navabinejad, Sh.. Marriage and Family Therapy Advice. Tehran, Parents & Coaches. (2002). (Full Text in Persian)

Navabinejad, Sh. Three words about child guidance. Tehran, Parents & Coaches. (2001). (Full Text in Persian)

Rinn AN, Cunningham LG. Using self-concept instruments with high-ability college students: Reliability and validity evidence. Gifted child quarterly. 2008 Jul;52(3):232-42.

Bong M, Skaalvik EM. Academic self-concept and self-efficacy: How different are they really?. Educational psychology review. 2003 Mar 1;15(1):1-40.

Warren JI, Stein JA, Grella CE. Role of social support and self-efficacy in treatment outcomes among clients with co-occurring disorders. Drug and alcohol dependence. 2007 Jul 10;89(2):267-74.

Furuaddin, A. Sadr al-Sadat, J.. Investigating the relationship between self-concept and tendency to addiction in youth, Journal of Medicine and Growing.(2002), (46), 66-74. (Full Text in Persian)

Ghaffari, M.. The effect of emotional self-awareness and impulse control education on reducing social deprivation and compulsory use of the Internet. (2010) Ph.D. in General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University. (Full Text in Persian)

Qaemi, F; Smsam Shariat, M; Vaziri, K., Baluchi, D.. The Relationship between Knowledge Perspectives and the Effects of Information Resources on Addiction with the Propensity for Drug Use in the Viewpoints of Students at Khuzestan Islamic Azad University. Journal of Knowledge and Research in Psychology.(2008), (38), Period 0, 104-93. (Full Text in Persian).

Weed NC, Butcher JN, McKenna T, Ben-Porath YS. New measures for assessing alcohol and drug abuse with the MMPI-2: The APS and AAS. Journal of personality assessment. 1992 Apr 1;58(2):389-404.

Zargar, Najarian, B, Nami, AS.. Investigating the relationship between personality traits (excitement, assertiveness, psychological hardiness), religious attitude and marital satisfaction with drug addiction preparedness among employees of an industrial unit in Ahwaz. Journal of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, (2008) 3, (1) 15, 120-99. (Full Text in Persian)

Nahidi, M. Investigating the relationship between family emotional atmosphere and the formation of hard-line personality traits and self-actualization of adolescents.(2011) Master's Degree, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. (Full Text in Persian)

Keramati, Z. Investigating the role of hope in the relationship between social support and academic achievement in mathematics, Journal of Psychology and Education.(2009), (1), 55-39. (Full Text in Persian)

Jamshidi, M. (1375). Family Affective Bonus Relationship with Progressive Motivation of High School Girl Students in District 1 of Shiraz. Fars Education Organization Website. Research. (Full Text in Persian)

Beck, A. T., Steer, R. A., Epstein, N., & Brown, G. (1990). Beck Self-Concept Test. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2(2), 191.

Jalilian Kaseb, Fr. Role of religious orientation, self-concept and self-efficacy in predicting addiction tendency with mediation of psychological hardiness in male students of Razi University of Kermanshah.(2015), Master's degree in family counseling, Kharazmi University. (Full Text in Persian)

SHogrkon, H; Nisea; Sepahvand, A.. Compare Hyjan¬Khvahy, self-esteem, emotional atmosphere of family socioeconomic status in adolescent boys and ordinary criminal.(1388), psychological achievements, martyr Chamran University, (1) 4, 107-124. (Full Text in Persian)

Brems C, Johnson ME, Neal D, Freemon M. Childhood abuse history and substance use among men and women receiving detoxification services. The American journal of drug and alcohol abuse. 2004 Jan 1;30(4):799-821.

Springer A, Parcel G, Baumler E, Ross M. Supportive social relationships and adolescent health risk behavior among secondary school students in El Salvador. Social science & medicine. 2006 Apr 30;62(7):1628-40.

Miller L, Davies M, Greenwald S. Religiosity and substance use and abuse among adolescents in the National Comorbidity Survey. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2000 Sep 30;39(9):1190-7.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i4.19569

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License