سلامت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1395

علی خالویی, سیده مریم کرامتی

چکیده


238

زمینه و هدف: سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامت، وضعیت درک صحیح از جامعه، ایفای مناسب نقش و عملکرد اجتماعی را نشان می‌دهد. هدف این مطالعه، تعیین وضعیت سلامت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.

روش و مواد: این مطالعه مقطعی توصیفی، با مشارکت 666 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار مورد استفاده جهت سنجش سلامت اجتماعی، پرسشنامه Keyes بود. تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-22 و آزمون‌های آماریt مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه، تست تعقیبی توکی، رگرسیون خطی چند متغیره، همبستگی پیرسون و اسپیرمن انجام شد.

یافته ها: میانگین (انحراف معیار) نمره سلامت اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه (4/9) 2/57 بود. ابعاد انسجام اجتماعی (4/17) 6/71 و پذیرش اجتماعی (7/14) 1/42 به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین نمره را داشتند. سلامت اجتماعی با متغیرهای سطح علاقمندی به رشته تحصیلی (286/0=r و 001/0>P)، سطح سلامت روانی (267/0=r و 001/0>P) و سطح سلامت جسمی (188/0=r و 001/0>P) همبستگی مثبت، اما با سطح نگرانی درباره آینده شغلی (200/-0=r و 001/0>P) همبستگی معکوسی داشت. آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره نشان داد علاقه‌مندی به رشته تحصیلی (56/3=B)، سطح سلامت روانی (6/3=B)، عضویت در سازمان‌های مردم نهاد (68/1=B)، سطح سلامت جسمی (23/1=B) و نگرانی در باره آینده شغلی (47/1-=B)، بعنوان متغیرهای پیشگویی کننده، 6/16% از واریانس نمره سلامت اجتماعی را تبین می‌کنند.

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد وضعیت سلامت اجتماعی دانشجویان مناسب نیست. بعد پذیرش اجتماعی در مقایسه با سایر ابعاد با کمترین میانگین نمره، وضعیت نامطلوب‌تری داشت. سلامت اجتماعی بعنوان یکی از ابعاد مهم سلامت، نشانگر وضعیت ایفای نقش ها و عملکردهای اجتماعی از جمله عملکرد شغلی است لذا توجه ویژه‌ای جهت ارتقاء سلامت این بعد ضروری می‌باشد.


کلید واژه‌ها


سلامت; اجتماعی; دانشجویان پزشکی; سلامت اجتماعی

تمام متن:

PDF

101

مراجع


Zamankhani F, Abachizadeh K, Omidnia S, Abadi A, Hiedarnia M.A. Social Health Situation Analysis of all Provinces of Islamic Republic of Iran. Community Health 2016; 3 (3): 181-89.

Yahyazadeh H, Ramazani M. Social Health and its Affecting Social Factors, A Case Study : Women Heading Household of Ghorveh city. Journal of Welfare and Social Development Planning 2012; 16: 68-102. (Full Text in Persian)

Zahedi Asl M, Pilevari A. A Meta-Analysis on Social Health Studies. . Journal of Welfare and Social Development Planning 2013; 19: 71-107. (Full Text in Persian)

Bokharaei A, Sharbatiyan M, Tavafi P. Sociological Study of Relationship of Happiness with Social Well Being. Journal of Welfare and Social Development Planning 2014; 25: 4-39. (Full Text in Persian)

Salehi A, Marzban M, Sourosh M, Sharif F, Nejabat M, Imanieh MH. Social Well-Being and Related Factors in Students of School of Nursing and Midwifery. International journal of community based nursing and midwifery 2017 Jan;5(1):82-90.

Firouzbakht M, Riahi ME, Tirgar A. A Study of the Effective Factors on the Women’s Social Health: A Review Study in Persian Scientific Journals. Community Health 2017; 4(3): 190-200.

Bababpour J, Toosi F, Hekmati E. Study on Role of Determinant Factors on social Well Being in Tabriz University Students. Journal of Psychology (Tabriz University) 2009; 4(16): 8-26. (Full Text in Persian)

Ajam A. The Role of Social Well-being in Academic Motivation and Achievement of Students at University of Medical Sciences. Ali Iranian Journal of Medical Education 2016; 16(41): 356-65. (Full Text in Persian)

Javadi N, Darvishpour A, Darvishpour M, Barari F. The survey of social wellbeing and related factors in students of Guilan Medical University in 2015. Research in Medicine 2017; 40(4): 197-203. (Full Text in Persian)

Alizadeh M, Samaram E, Soltani S, Rajaee Kh. Study of social health effects on quality of life among Payam Noor University students. Quarterly of Social Studies and Researches in Iran 2013; 2(4):525-46. (Full Text in Persian)

Cicognani E, Pirini C, Keyes C, Joshanloo M, Rostami R, Nosratabadi M. Social participation, sense of community and social well being: A study on American, Italian and Iranian university students. Social Indicators Research. 2008 Oct 1;89(1):97-112.

Hajebi A, Shekarriz-Foumani R, Mohseni M, Zamankhani F. Measuring Self-perceived Social Health of Iranians; Finding from Iran Social Health Survey (ISHS). Novelty in Biomedicine. 2017 Jun 11;5(3):90-7.

Bostani M, Nadri A, Nasab AR. A study of the relation between mental health and academic performance of students of the Islamic Azad University Ahvaz branch. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014 Feb 21;116:163-5.

Solhi M, Amini Naghadeh M, Irandoost SF. Social health status of youth in Naqadeh and the effective factors on it. Rahavard Salamat Journal 2016; 2(3): 59-69. (Full Text in Persian)

Karimi M, Motamedi SF, Rafiey H, Mohaqeqi Kamal SH, Poria R. Relationship between Social Health and Internet Addiction in Students of Tehran University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences 2013. J. Appl. Environ. Biol. Sci, 2015; 5(11S): 787-792.

Mozaffari N, Dadkhah B, Shamshiri M, Mohammadi MA, Nayeri ND. The status of social well-being in Iranian nurses: A cross-sectional study. Journal of caring sciences. 2014;3(4):239-46.

Sadr Arhami N, Kalantari S, Atarod S. Medical students attitude towards their field of study and future career. Iranian Journal of Medical Education. 2004 Jun 15;4(1):76-81.

Moghadam SS, Rajati F, Naderi AH, Serajinejad MM, Mohebi S. Attitude of Medical Students in Preclinical Stage towards their Field of Study at Qom University of Medical Sciences (2015). Educational Research in Medical Sciences Journal. 2017 Feb 21;5(2):103-6.

Faragher EB, Cass M, Cooper CL. The relationship between job satisfaction and health: a meta-analysis. Occupational and environmental medicine. 2005 Feb 1;62(2):105-12.

Pour Ashouri F, Rasekhi S. A Review on Medical Students Mental Health Problems and Proposed Solutions. International Electronic Journal of Medicine. 2015 Sep 15;4(1):23-31.

Zhang Y, Qu B, Lun S, Wang D, Guo Y, Liu J. Quality of life of medical students in China: a study using the WHOQOL-BREF. PloS one. 2012 Nov 27;7(11):e49714.

Khorvash F, Vesal S, Yamani N, Hadadgar A, Mehrbod N. The relationship between residents’ interest to their specialty field and their level of anxiety. Journal of education and health promotion. 2014;3.

Pour Ashouri F, Rasekhi S. A Review on Medical Students Mental Health Problems and Proposed Solutions. International Electronic Journal of Medicine. 2015 Sep 15;4(1):23-31.

Sadr Arhami N, Kalantari S, Atarod S. Medical students attitude towards their field of study and future career. Iranian Journal of Medical Education. 2004 Jun 15;4(1):76-81. (Full Text in Persian)

Sadeghian , Heidarian Pour A. Stressors and Mental Health Status among Students of

Hamadan University of Medical Sciences. Journal of Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences 2009; 15(1): 71-80. (Full Text in Persian)

Yuasa M, Hoshi T, Hasegawa T, Nakayama N, Takahashi T, Kurimori S, Sakurai N. Causal relationships between physical, mental and social health-related factors among the Japanese elderly: A chronological study. Health. 2012 Mar 22;4(03):133-142.

Zhang W, Chen Q, McCubbin H, McCubbin L, Foley S. Predictors of mental and physical health: Individual and neighborhood levels of education, social well-being, and ethnicity. Health & Place. 2011 Jan 31;17(1):238-47.

Zhang Z, Zhang J. Social participation and subjective well-being among retirees in China. Social Indicators Research. 2015 Aug 1;123(1):143-60.

Chiao C, Weng LJ, Botticello AL. Social participation reduces depressive symptoms among older adults: an 18-year longitudinal analysis in Taiwan. BMC public health. 2011 May 10;11(1):292-301.

Rashedi V, Gharib M, Yazdani AA. Social participation and mental health among older adults in Iran. Iranian Rehabilitation Journal. 2014 Mar 15;12(1):9-13.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i4.19645

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License