چالش ها و مشکلات پروژه های مشارکت بخش خصوصی و دولتی (PPP) در نظام سلامت: یک مطالعه مروری

احسان زارعی, تارا مقدس فر, وحید عیدخانی

چکیده


397

چکیده [e1] [V2] 

زمینه و هدف: مدل مشارکت خصومی- دولتی (PPP) اخیرا به عنوان راهکاری برای بهبود کارایی عملکرد و حل کاستی های بهداشتی درمانی دولت ها در حوزه های مختلف معرفی شده است. تعداد مطالعاتی که به صورت نقادانه و از دیدگاه منتقدانه به بررسی این مدل می پردازند بسیار کم است؛ به علاوه هنوز فقدان طبقه بندی مقالات و اجماع ساختاری برای رسیدن به نتایج کاربردی آن ها وجود دارد. در این مطالعه مروری به جمع بندی و دسته بندی این مشکلات می پردازیم.

مواد و روش: این مطالعه به شیوه مروری تدوین شده است؛ جستجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed و Google scholar و   SID.ir و Scopus با استفاده از همه ترکیبات دو گروه ذیل انجام شد: گروه یک: "مشارکت خصوصی دولتی"، "همکاری خصوصی دولتی"، "خصوصی سازی"، "ابتکار مالی خصوصی" و مخفف های آن ها و  گروه دو: "سلامت"، "بیمارستان"، پس از بررسی های مرحله به مرحله و غربالگری های متناسب، از مجموع 145 مقاله اولیه مورد بررسی تعداد 23 مقاله برای استخراج داده ها استفاده شدند.

يافته ها: مطالعه و بررسی مقالات وارد شده در این مطالعه منتج به شناسایی موارد متعدد پراکنده ای می باشد که بر طبق قرابت مفهومی و دفعات در 13 زیرگروه اصلی مورد طبقه بندی و تفصیل قرار گرفتند: پیچیدگی، ارزیابی و نظارت کیفی  ضعیف، نبود شفافیت، عدم هماهنگی کافی، بی توجهی به عدالت و منافع عمومی، نداشتن انعطاف پذیری، کمبود تجربه و دسترسی به دانش اجرایی، منابع ناکافی مالی، نبود ارزیابی صحیح ریسک، عدم مشارکت کافی ذی نفعان، محدودیت انتخاب شریک، عدم توجه به پرسنل

نتيجه گيري: با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد می شود توجه طرفین به جزئیات مرحله آغازین و شروع عقد قرارداد بیشتر شود، طرفین به ماهیت، چیدمان و پیچیدگی های این نوع از همکاری ها تا حد امکان اشراف داشته باشند و شفاف سازی کامل و دقیق برای هر دو طرف، مردم و سایر ذی نفعان صورت گیرد.

 [e1]چکیده اضافه شود

 [V2]


کلید واژه‌ها


نظام سلامت/ همکاری بخش خصوصی دولتی (PPP)

تمام متن:

PDF

122

مراجع


منابع:

Acerete, B., A. Stafford, and P. Stapleton, New development: New global health care PPP developments—a critique of the success story. Public Money & Management, 2012. 32(4): p. 311-314.

Blanken, A. and G. Dewulf, PPPs in health: static or dynamic? Australian journal of public administration, 2010. 69(s1).

Barr, D.A., A research protocol to evaluate the effectiveness of public-private partnerships as a means to improve health and welfare systems worldwide. American Journal of Public Health, 2007. 97(1): p. 19.

Buse, K. and A. Waxman, Public-private health partnerships: a strategy for WHO. Bulletin of the World Health Organization, 2001. 79(8): p. 748-754.

Nishtar, S., Public–private'partnerships' in health–a global call to action. Health Research Policy and Systems, 2004. 2(1): p. 5.

Reich, M.R., Public-private partnerships for public health. Public-private partnerships for public health, 2002: p. 1-18.

Widdus, R., Public-private partnerships for health: their main targets, their diversity, and their future directions. Bulletin of the World Health Organization, 2001. 79(8): p. 713-720.

Popay, J., A. Rogers, and G. Williams, Rationale and standards for the systematic review of qualitative literature in health services research. Qualitative health research, 1998. 8(3): p. 341-351.

Ramiah, I. and M.R. Reich, Building effective public–private partnerships: Experiences and lessons from the African Comprehensive HIV/AIDS Partnerships (ACHAP). Social Science & Medicine, 2006. 63(2): p. 397-408.

Barlow, J., J. Roehrich, and S. Wright, Europe sees mixed results from public-private partnerships for building and managing health care facilities and services. Health Affairs, 2013. 32(1): p. 146-154.

Wong, E.L., et al., How shall we examine and learn about public-private partnerships (PPPs) in the health sector? Realist evaluation of PPPs in Hong Kong. Social Science & Medicine, 2015. 147: p. 261-269.

Iossa, E. and D. Martimort, Risk allocation and the costs and benefits of public‐‐private partnerships. The RAND Journal of Economics, 2012. 43(3): p. 442-474.

Hamilton, G., et al. A Preliminary Reflection on the Best Practice in PPP in Health care Sector: A Review of Different PPP Case Studies and Experiences. in Conference, PPPs in Health Manila. 2012.

Dixon, T., G. Pottinger, and A. Jordan, Lessons from the private finance initiative in the UK: Benefits, problems and critical success factors. Journal of Property Investment & Finance, 2005. 23(5): p. 412-423.

Simoes, J., P.P. Barros, and M. Temido, Public-private partnerships in the Potuguese health sector. World Hosp Health Serv, 2010. 46(1): p. 6-9.

Essig, M. and A. Batran, Public–private partnership—Development of long-term relationships in public procurement in Germany. Journal of Purchasing and Supply Management, 2005. 11(5): p. 221-231.

Buse, K. and A.M. Harmer, Seven habits of highly effective global public–private health partnerships: practice and potential. Social science & medicine, 2007. 64(2): p. 259-271.

Hart, O., Incomplete contracts and public ownership: Remarks, and an application to public‐private partnerships. The Economic Journal, 2003. 113(486).

Raman, A.V. and J.W. Björkman, Public/private partnership in health care services in India. 2009.

Javed, A.A., P.T. Lam, and A.P. Chan, A model framework of output specifications for hospital PPP/PFI projects. Facilities, 2013. 31(13/14): p. 610-633.

Barretta, A. and P. Ruggiero, Ex-ante evaluation of PFIs within the Italian health-care sector: What is the basis for this PPP? Health policy, 2008. 88(1): p. 15-24.

Wolf, C., Markets or governments: Choosing between imperfect alternatives. 1993: Mit Press.

Mintz, J.M. and M. Smart, Incentives for public investment under fiscal rules. Vol. 3860. 2006: World Bank Publications.

Akintoye, A., et al., Achieving best value in private finance initiative project procurement. Construction Management and Economics, 2003. 21(5): p. 461-470.

Singh, A. and G. Prakash, Public–private partnerships in health services delivery: a network organizations perspective. Public Management Review, 2010. 12(6): p. 829-856.

Buse, K. and S. Tanaka, Global Public‐Private Health Partnerships: lessons learned from ten years of experience and evaluation. International dental journal, 2011. 61(s2): p. 2-10.

Durand, M.A., et al., An evaluation of the Public Health Responsibility Deal: Informants’ experiences and views of the development, implementation and achievements of a pledge-based, public–private partnership to improve population health in England. Health Policy, 2015. 119(11): p. 1506-1514.

Ruckert, A. and R. Labonté, Public–private partnerships (ppps) in global health: the good, the bad and the ugly. Third World Quarterly, 2014. 35(9): p. 1598-1614.

Sekhri, N., R. Feachem, and A. Ni, Public-private integrated partnerships demonstrate the potential to improve health care access, quality, and efficiency. Health affairs, 2011. 30(8): p. 1498-1507.

Roehrich, J.K., M.A. Lewis, and G. George, Are public–private partnerships a healthy option? A systematic literature review. Social Science & Medicine, 2014. 113: p. 110-119.

Zitron, J., Public–private partnership projects: Towards a model of contractor bidding decision-making. Journal of Purchasing and Supply Management, 2006. 12(2): p. 53-62.

Thadani, K.B., Public Private Partnership in the Health Sector: Boon or Bane. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014. 157: p. 307-316.

Ahmed, F. and N. Nisar, Public-private partnership scenario in the health care system of Pakistan. East Mediterr Health J, 2010. 16(8): p. 910-2.

Medhekar, A., Public-private partnerships for inclusive development: Role of private corporate sector in provision of healthcare services. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014. 157: p. 33-44.

Dawra, A. and M.S. Jagtap, Public-Private Partnership (PPP) Role in Health Care in India. 2015.

Romzek, B.S. and J.M. Johnston, Effective Contract Implementation and Management: A Preliminary Model. Journal of Public Administration Research and Theory, 2002. 12(3): p. 423-453.

Mitchell, M., An overview of public private partnerships in health. International Health Systems Program Publication, Harvard School of Public Health, 2008.

Dhaene, G. PPP initiatives and the HR crisis in the health sector. in Proceedings of the Global Health Workforce Alliance Conference. 2008.

Froud, J., The Private Finance Initiative: risk, uncertainty and the state. Accounting, Organizations and Society, 2003. 28(6): p. 567-589.

Hodge, G.A., The risky business of public–private partnerships. Australian journal of public administration, 2004. 63(4): p. 37-49.

Ball, R., M. Heafey, and D. King, Risk transfer and value for money in PFI projects. Public Management Review, 2003. 5(2): p. 279-290.

Torchia, M., A. Calabrò, and M. Morner, Public–private partnerships in the health care sector: A systematic review of the literature. Public Management Review, 2015. 17(2): p. 236-261.

Medhekar, A., Government Initiatives for Developing Medical Tourism

School of Business and Law, 2013.

Barlow, J. and M. Köberle-Gaiser, The private finance initiative, project form and design innovation: The UK's hospitals programme. Research Policy, 2008. 37(8): p. 1392-1402.

Hall, J., Private opportunity, public benefit? Fiscal Studies, 1998. 19(2): p. 121-140.

Hernandez-Aguado, I. and G. Zaragoza, Support of public–private partnerships in health promotion and conflicts of interest. BMJ open, 2016. 6(4): p. e009342.

Alonazi, W.B., Exploring shared risks through public-private partnerships in public health programs: a mixed method. BMC Public Health, 2017. 17(1): p. 571.

Johnston, L.M. and D.T. Finegood, Cross-sector partnerships and public health: challenges and opportunities for addressing obesity and noncommunicable diseases through engagement with the private sector. Annual review of public health, 2015. 36: p. 255-271.

Galea, G. and M. McKee, Public–private partnerships with large corporations: setting the ground rules for better health. Health Policy, 2014. 115(2): p. 138-140.

Lee, H.S., A study on the public-private partnership to global health issues in Korea. Osong public health and research perspectives, 2013. 4(6): p. 308-315.

Lee, D.B., et al., National Bone Health Alliance: an innovative public-private partnership improving America’s bone health. Current osteoporosis reports, 2013. 11(4): p. 348-353.

Sinisammal, J., et al., Entrepreneurs' perspective on public-private partnership in health care and social services. Journal of health organization and management, 2016. 30(1): p. 174-191.

Toms, S., M. Beck, and D. Asenova, Accounting, regulation and profitability: The case of PFI hospital refinancing. Critical Perspectives on Accounting, 2011. 22(7): p. 668-681.

Banzon, E., et al., PPP Options for Universal Health Coverage in the Philippines. 2016.

Çiçek, G., First PPP Experience in Turkey: Kayseri Integrated Health Campus. 2012.

Ramakrishnan, D., Public Private Partnership (PPP) in Indian Health Care. 2012.

Nikjoo, R.G., et al., Prioritizing Public-Private Partnership Models for Public Hospitals of Iran Based on Performance Indicators. Health promotion perspectives, 2012. 2(2): p. 251.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i4.19767

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License