تدوین مدل علّی پیش بینی پایداری روابط زناشویی در زوجین مواجه شده با بی وفایی

ملیحه شیردل, سیمین حسینیان, سید علی کیمیایی, محمدرضا صفاریان

چکیده


438

زمینه و هدف: پایداری رابطه زناشویی یکی از گسترده ترین مفاهیم برای تعیین و نشان دادن میزان شادی و رضایت از رابطه است. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل علی پیش بینی پایداری روابط زناشویی در زوجین مواجه شده با بی وفایی انجام شد.

روش و مواد: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان متأهل مواجه شده با بی وفایی ساکن بجنورد در سال 97 -1396 بودند. 203 نفر به روش تصادفی ساده و تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مقیاس صمیمیت زناشویی، ارزیابی میزان اعتماد زوجین، ارزیابی میزان جذابیت جنسی زوجین و مقیاس ارزیابی میزان پایداری روابط زوجین استفاده شد. براي تجزیه و تحليل داده های پژوهش از روش هاي آماري ضریب همبستگي پيرسون و الگویابی معادلات ساختاری با بکارگیری نرم افزارهای SPSS-22 و AMOS-22 استفاده شده است.

یافته ها: با افزایش میزان اعتماد زوجین با میانگین (انحراف معیار) 8/143 (3/16)، صمیمیت زوجین با میانگین (انحراف معیار) 8/5 (1/1) افزایش می­یابد (01/0>P). با افزایش جذابیت جنسی با میانگین (انحراف معیار) 4/69 (9/10)، پایداری روابط زوجین با میانگین (انحراف معیار) 7/40 (1/6) افزایش می­یابد (01/0>P). همچنین با افزایش میزان اعتماد زوجین، جذابیت جنسی (01/0>P) و پایداری روابط زوجین (05/0>P) افزایش می­یابد. با افزایش میزان صمیمیت زوجین، جذابیت جنسی (01/0>P) و پایداری روابط زوجین (01/0>P) افزایش می­یابد. اثر مستقیم اعتماد زوج­ها بر صمیمیت آنها 38/0 و بر جذابیت جنسی آنها 27/0 برآورد شد. همچنین اثر غیر مستقیم اعتماد زوج­ها بر جذابیت جنسی، 06/0 و بر پایداری روابط 19/0 برآورد شد. اثرات کل اعتماد بر صمیمیت زوج­ها 38/0، جذابیت جنسی 33/0 و بر پایداری روابط زوج­ها 19/0 برآورد شد. به طور کلی اعتماد زوجین، به واسطه صمیمیت زوجین و جذابیت جنسی در مجموع 17 درصد از تغییرات پایداری روابط زوجین پس از افشای خیانت را تبیین می­کنند (17/0=R2).

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که صمیمیت زوجین و جذابیت جنسی نقش واسطه ای معناداری میان اعتماد زوجین و پایداری روابط آنها ایفا می­کنند.


کلید واژه‌ها


تدوین مدل علی، پایداری روابط زناشویی، زوجین مواجه شده با بی وفایی

تمام متن:

PDF

238

مراجع


Tang CY, Curran MA. Marital commitment and perceptions of fairness in household chores. Journal of Family Issues. 2013 Dec;34(12):1598-622.

Ehrenberg MF, Robertson M, Pringle J. Attachment style and marital commitment in the context of remarriage. Journal of Divorce & Remarriage. 2012 Apr 1;53(3):204-19.

Manning WD, Cohen JA. Premarital cohabitation and marital dissolution: An examination of recent marriages. Journal of Marriage and Family. 2012 Apr;74(2):377-87.

Whitton SW, Stanley SM, Markman HJ, Johnson CA. Attitudes toward divorce, commitment, and divorce proneness in first marriages and remarriages. Journal of Marriage and Family. 2013 Apr;75(2):276-87.

Rhoades GK, Stanley SM, Markman HJ. A longitudinal investigation of commitment dynamics in cohabiting relationships. Journal of Family Issues. 2012 Mar;33(3):369-90.

Perry SL. A match made in heaven? Religion-based marriage decisions, marital quality, and the moderating effects of spouse’s religious commitment. Social Indicators Research. 2015 Aug 1;123(1):203-25.

Willoughby BJ, Hall SS, Luczak HP. Marital paradigms: A conceptual framework for marital attitudes, values, and beliefs. Journal of Family Issues. 2015 Jan;36(2):188-211.

Zhang H, Tsang SK. Relative income and marital happiness among urban Chinese women: The moderating role of personal commitment. Journal of Happiness Studies. 2013 Oct 1;14(5):1575-84.

Fife ST, Weeks GR, Stellberg‐Filbert J. Facilitating forgiveness in the treatment of infidelity: An interpersonal model. Journal of Family Therapy. 2013 Nov;35(4):343-67.

Nemeth JM, Bonomi AE, Lee MA, Ludwin JM. Sexual infidelity as trigger for intimate partner violence. Journal of Women's Health. 2012 Sep 1;21(9):942-9.

Liker A, Freckleton RP, Székely T. Divorce and infidelity are associated with skewed adult sex ratios in birds. Current Biology. 2014 Apr 14;24(8):880-4.

Loudová I, Janiš K, Haviger J. Infidelity as a Threatening Factor to the Existence of the Family. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013 Dec 10;106:1462-9.

Allen ES, Atkins DC. The association of divorce and extramarital sex in a representative US sample. Journal of Family Issues. 2012 Nov;33(11):1477-93.

Williams K. A socio‐emotional relational framework for infidelity: The relational justice approach. Family process. 2011 Dec;50(4):516-28.

Atkins DC, Marín RA, Lo TT, Klann N, Hahlweg K. Outcomes of couples with infidelity in a community-based sample of couple therapy. Journal of Family Psychology. 2010 Apr;24(2):212.

Marín RA, Christensen A, Atkins DC. Infidelity and behavioral couple therapy: Relationship outcomes over 5 years following therapy. Couple and Family Psychology: Research and Practice. 2014 Mar;3(1):1.

Olmstead SB, Blick RW, Mills LI. Helping couples work toward the forgiveness of marital infidelity: Therapists' perspectives. The American Journal of Family Therapy. 2009 Jan 6;37(1):48-66.

Mattingly BA, Wilson K, Clark EM, Bequette AW, Weidler DJ. Foggy faithfulness: Relationship quality, religiosity, and the perceptions of dating infidelity scale in an adult sample. Journal of Family Issues. 2010 Nov;31(11):1465-80.

Miri N, Najafi M. The role of intimacy, loneliness, and Alexithymia in marital satisfaction prediction. Majallah-i Dānishgāh-i ̒Ulūm-i Pizishkī-i Qum. 2017 Jan 1;11(3):66-74. [Full Text in Persian]

Gottman JM. What predicts divorce?: The relationship between marital processes and marital outcomes. Psychology Press; 2014 Mar 5.

Gottman JM, Driver J, Tabares A. Repair during marital conflict in newlyweds: How couples move from attack–defend to collaboration. Journal of Family Psychotherapy. 2015 Apr 3;26(2):85-108.

Babcock JC, Gottman JM, Ryan KD, Gottman JS. A component analysis of a brief psycho‐educational couples' workshop: one‐year follow‐up results. Journal of Family Therapy. 2013 Aug;35(3):252-80.

Gottman JM, Silver N. The seven principles for making marriage work: A practical guide from the country's foremost relationship expert. Harmony; 2015 May 5.

David P. Wedding the Gottman and Johnson approaches into an integrated model of couple therapy. The Family Journal. 2015 Oct;23(4):336-45.

Lavner JA, Karney BR, Bradbury TN. Does couples' communication predict marital satisfaction, or does marital satisfaction predict communication?. Journal of Marriage and Family. 2016 Jun;78(3):680-94.

Bloch L, Haase CM, Levenson RW. Emotion regulation predicts marital satisfaction: More than a wives’ tale. Emotion. 2014 Feb;14(1):130.

Kazemi P. Aqa Mohammadian Sher Baf H, Modarres Qaravi M, Mahram B. Effectiveness of the quality of life of couples in marital satisfaction and mental health research in clinical psychology and counseling. Iran Res Clin Psychol Counseling. 2012;1(2):71-87.

Garanzini S, Yee A, Gottman J, Gottman J, Cole C, Preciado M, Jasculca C. Results of Gottman method couples therapy with gay and lesbian couples. Journal of marital and family therapy. 2017 Oct;43(4):674-84.

Yoo H, Bartle-Haring S, Day RD, Gangamma R. Couple communication, emotional and sexual intimacy, and relationship satisfaction. Journal of Sex & Marital Therapy. 2014 Jul 4;40(4):275-93.

Heiman JR, Long JS, Smith SN, Fisher WA, Sand MS, Rosen RC. Sexual satisfaction and relationship happiness in midlife and older couples in five countries. Archives of sexual behavior. 2011 Aug 1;40(4):741-53.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v5i4.22777

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License