تفکر نقاد بعنوان یکی از ابعاد سلامت روان در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی

پیام مارابی, نادره معماریان, جعفر بوالهری, شهربانو قهاری, زهرا خرمی

چکیده


0

زمینه و هدف: تفکر نقاد به عنوان یک تفکر هدفمند همواره مورد توجه نظام آموزش و پرورش در سطح جهانی بوده است، هدف از انجام تحقیق پیش رو تعیین جایگاه تفکر نقاد به عنوان یکی از ابعاد سلامت روان در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در قالب تحلیل محتوای کمی وکیفی می‌باشد.

روش و مواد: این پژوهش توصیفی و با روش تحلیل محتوا انجام شد و جامعه آماری آن کلیه کتاب‌های درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی 97-1396 بود. نمونه شامل تمام جامعه آماری بوده، منبع اصلی تعیین مؤلفه‌های سلامت روان، کوریکولوم جامع آموزش سلامت در مدارس از مقطع پیش دبستانی تا پایان پیش دانشگاهی بود که با توجه به نظر هشت متخصص در حوزه سلامت روان مورد اصلاح قرار گرفت. روش گردآوری داده‌ها شناسایی، تحلیل و شمارش مقوله‌های هر کدام از واحدهای تحلیل متن، تصویر، فعالیت بر اساس سیاهه‌های تحلیل محتوا بود و به منظور تحلیل کمی داده‌های از روش‌ آمار توصیفی یعنی محاسبه فراوانی استفاده شد.

یافته ها: از بین مؤلفه‌های تفکر نقاد، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب و قضاوت بی طرفانه به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را داشتند. بیشترین فراوانی مؤلفه‌های تفکر نقاد در کتب درسی پایه ششم و کمترین فراوانی در کتاب های پایه سوم بود. بیشترین فراوانی مؤلفه‌های تفکر نقاد بر اساس قالب ارائه، مربوط به فعالیت و کمترین فراوانی مربوط به تصویر بود. همچنین بر اساس محور بیشترین توجه به محور دانش و این درحالی است که محور مهارت فاقد هر گونه فراوانی بود.

نتیجه گیری:مطالعه نشان داد که میزان توجه به تفکر نقاد در کتاب‌های دوره ابتدایی کم بود. همچنین محور ارائه عمدتا دانش و قالب آن فعالیت بوده است و از محور مهارت چشم پوشي شده است.

 


کلید واژه‌ها


تفکر، انتقادی، کتاب‌های درسی، دوره ابتدایی، تحلیل محتوا

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Tabatabaei Z, Mousavi M. The Impact of Teaching Philosophy for Children on Questioning and Critical Thinking of Iranian Elementary School Girls. Thinking and Children. 2012;2(3):73-90

NOURIAN M. The use of emphasis in designing text book illustrations for 2nd and 5th graders. 2008. (Full Text in Persian)

Mach E. Students' identity formation process in light of an analysis of selected educational contents of contemporary Polish primary school textbooks of 1-3 levels. 2018.

Marsh, Colin J. Key Concepts for Understanding Curriculum Teachers' Library, 4th Ed, London: Taylor & Francis Routledge.2009.

Dogbey JK. Concepts of variable in middle-grades mathematics textbooks during four eras of mathematics education in the United States. 2010.

Kazemian R, Ghasemi H, Movahhed T, Kazemian A. Health education in primary school textbooks in Iran in school year 2010–2011. Journal of Dentistry (Tehran, Iran). 2014;11(5):536.

Law KWK, Chan AH. Gender role stereotyping in Hong Kong's primary school Chinese language subject textbooks. Asian journal of women's studies. 2004;10(1):49-69.

Yousefi ghasabesraie,Khazy Kamian,Content analysis of high school based on Gardner s theory of Multiple intelligences,Journal of Curriculum Planning;2012, 32, 16-27.

Brown DF. It's the curriculum, stupid: There's something wrong with it. Phi Delta Kappan. 2006;87(10):777-83.

Dad Mohammadi M. Reading more than Marjane Satrapi's Persepolis. 2016.

Halpern DF. The nature and nurture of critical thinking. Critical thinking in psychology. 2007:1-14.

Habibpour Sedani S, Faeedfar Z, Abdeli Sultan Ahmadi J. A Study on The Learning Styles of The Students of Urmia University of Medical Sciences Based on" VARK" Developing Critical Thinking, Liveliness and Achievement Motivation. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2016;13(12):1089-96. (Full Text in Persian)

Azimi, M., Adib,M.,H, Health Education and Health Promotion Curriculum Compliance in Textbooks of the Sixth Primary, Based on Health System Assumptions, Journal of School of Public Health and Institute of Health Research, 2017; 5(1): 96-83.

Eskandari H, Rafieifar S, Akbari M, Jamshidi H. Comprehensive Curriculum of Health Education in Schools From preschool until Pre-university. Tehran: Publications of the Ministry of Health and Medical Education. 2005.

Marashi S, Hashemi S, Moghimi G. Reading and Writing and Divivne Gifts: Do the Textbooks Contain Features of Phisosophy for Children Program? Tafakkor va Kudak (Thinking and Children). 2012;3(5):69-89. (Full Text in Persian)

Khonakdar T., M., Salahshouri, A., Yousefzadeh, M. Investigating the Attention of Two Components of Critical Thinking and Intentional Attention in the Empirical Science Curriculum of the Fifth Elementary School, Epistemological Studies Quarterly in the University of Islamic Sciences, 2017;71(21):283-99. (Full Text in Persian)

Momeni MH, Karami M, Seyed Sharifi Kakhki MS. The effect of exploratory method on critical thinking and attitude towards science textbook of elementary school. Research in Curriculum Planning, 2014; 11(40): 93-103. (Full Text in Persian)

karimian h, Nateghi F, Seifi M. The level of considering Critical thinking skills in the book of social studies of primary schools according to teachers’ point of view. Studies of Early Childhood and Elementary Education. 2016;2(6):33-57. (Full Text in Persian)

Rajabi Baghdar A, Mahram B, Kareshki H, Karami M. The Status of Creativity Education in Intended Curriculum at Iranian Primary Schools: Current Situation and Prospective. Journal of Educational Psychology Studies. 2015;12(22):71-94. (Full Text in Persian)

Birjandi P, BagherBagheri M, Maftoon P. The Place of Critical Thinking in Iranian Educational System. The University of Tehran Scientific Journal Database. 2018;7(2):299-324. (Full Text in Persian)
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v7i4.24193

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License