درک مردان مرتکب همسرازاری درباره برابری،نقش و حقوق زن و مرد در خانواده:یک مطالعه کیفی

رومینا نگاری نامقی, جعفر بوالهری, شهربانو قهاری, امیر محمد صفرانداقی

چکیده


10

زمینه و هدف: دیدگاه مردان در رابطه با برابری، نقش و حقوق زن و مرد در خانواده می تواند به خشونت نسبت به زنان دامن بزند. هدف این مطالعه حاضر تعیین درک مردان مرتکب همسرآزاری از برابری، نقش و حقوق زن و مرد در خانواده بود.

روش و مواد: این پژوهش یک مطالعه کیفی بود. نمونه گیری به صورت هدفمند بود و شرکت کنندگان از میان مردان مرتکب همسرآزاری که به مراکز مشاوره خانواده در تهران مراجعه کرده بودند انتخاب شدند. در مجموع با 11 مرد مرتکب خشونت مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. داده های به دست آمده از مصاحبه ها کدگذاری شدند و بعد زیرطبقات و طبقات اصلی استخراج شدند.  

یافته ها: از نظر مشارکت کنندگان، تأمین نیازهای جنسی، روانی و عاطفی همسر و سپس تربیت فرزندان مهم ترین وظایف زن و تأمین رفاه مادی، آسایش و امنیت خانواده و همسر مهم ترین وظایف مرد بود. بیش از نیمی از شرکت کنندگان به برابری حقوق زن و مرد در خانواده باور نداشتند و از حقوق و مسئولیت های زن در خانواده بنابر قانون بی اطلاع بودند. اکثریت مشارکت کنندگان رابطه جنسی شرعی و غیر شرعی خارج از چهارچوب ازدواج را برای مردان متاهل جایز نمی دانستند.

نتیجه گیری: اکثریت مردان مرتکب همسر آزاری بر این باور بودند که حقوق زن و مرد در خانواده برابر نیست و از حقوق و مسئولیت های زن در خانواده از منظر قانون اطلاع کافی نداشتند.


کلید واژه‌ها


همسرآزاری، خشونت خانگی، حقوق مرد، حقوق زن

تمام متن:

PDF

5

مراجع


World Health Organization, definition and typology of violence. Available from: http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/ [cited 9/17/2018]

World Health Organization. Understanding and addressing violence against women: intimate partner violence.2012

Masoumi Sh, Kaviani SZ. The relationship between spouse abuses and mental health in women victims of domestic violence referring to forensic medicine in Shiraz. Journal of Society Health and Training. 2014; 1(3):51-57.

Ahmadi A, Mohamadianm G, Bagheri Yazdi B, Shojaeezadeh SA. Impact of domestic violence on mental health of married women in Tehran. Journal of Health School and Institute for Health Research. 2003; 2(2):35-44.

Bagherzade R, Keshavarz T , Sharif F , Dehbashi S , Tabatabaee SH. The relationship between domestic violence and pregnancy complications, childbirth type and weight in birthday in women who are hospitalized in ward after delivery in educational hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences. Knowledge Horizon. 2007;13(4): 51-58.

Ellsberg M, Jansen HA, Heise L, Watts CH, Garcia-Moreno C. Intimate partner violence and women's physical and mental health in the WHO multi-country study on women's health and domestic violence: an observational study. The Lancet. 2008;371(9619):1165-72.

Igelman RS, Geffner R, Zellner J. The effects of intimate partner violence on children. Routledge. 2014;18(3):23-25.

Taherkhani S, Mirmohammad Aliee M, Kazemnejad A, Arbabi M, Amel Valizadeh M. Domestic violence against women and its relationship with couples’ characteristics. Forensic Medicine. 2009; 15(2):123-129.

Hasanzade Ozghadi SB, Simbor Kermani M. Domestic vilence against women: review of theories, its outbreak and effective factors. School of Nursery and Midwifery of Shahid Beheshti. 2011;21(3):44-52.

20% increase in domestic violence. Irena News.2018 Apr 24; news code: 8289552 (6476321).Available from: http://www.irna.ir/fa/News/82895552[cited9/17/2018]

Atefvahid M, Ghahari Sh, Zeraeedoost E, Bolhari J, Karimi I. Role of demographic and psychological features in prediction of violence in victims of spouse abuse in Tehran. Journal of Clinical Psychology and Psychiatry of Iran. 2010; 16(4):403-411.

Saghafi SM, Abedi Kooshalshah Gh. Sociological study of factors affecting violence of husbands against wives in family (case study: married women in Langerood). Iran’s Sociological Studies. 2013;3(11): 25-40.

Shorey RC, Febres J, Brasfield H, Stuart GL. The prevalence of mental health problems in men arrested for domestic violence. Journal of Family Violence. 2012;27(8):741-8.

Kar M. Study of violence against women in Iran, Tehran, third edition, Women Studies. 2008

Adadu P, Egbe AO, Undie JU. Gender Perception, Female Downgrading and Domestic Violence among Married Couples in Cross River State, Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015;6(6):423.

Abolhasan Tanhaee, H., Panahi, M. Study of the attitude toward equality between man and woman and its effect on familial relationships. Sociology. 2009;5(3): 9-33.

Hassan EE, Seedhom AE, Mahfouz EM. Men’s Perception of Domestic Violence, Rural Minia, Egypt. Open Journal of Preventive Medicine. 2016;6(02):106.

Sumbadze N. study of the perception and attitudes towards Violence against women and domestic violence in Tbilist, Kakheti and Samegrelo-zemo Svaneti region of Georgia (2013), Institute for Policy Studies. Nov 2014. Available from: http://georgia.unwomen.org/en/digital-library/publications/2014/11/perception-of-violence-against-women-and-domestic-violence-in-tbilisi[cited9/17/2018]

Mohammadi F, Mirzaee R. Social factors affecting violence against women (Ravansar Province). Journal of Social Studies in Iran 2012;1(17).

Salarifar M. Determining reasons and fields for domestic violence, Islam and Psychological Studies. 2009;3(4): 7-41.

Douki S, Nacef F, Belhadj A, Bouasker A, Ghachem R. Violence against women in Arab and Islamic countries. Archives of Women’s Mental Health. 2003;6(3):165-71.

Islamic Republic of Iran. The Civil Code of the Islamic Republic of Iran. 1928-05

Rahkar Farshi M, Valizadeh L, Zamanzadeh V, Rssouli M, Lopez V, Cleary M. Perceptions of Iranian parents towards the paternal role in raising adolescent children. Nursing & Health Sciences. Dec 2018;20(4):479-85.

Chesters J. Gender attitudes and housework: Trends over time in Australia. Journal of Comparative Family Studies. Jul 2012;43(4):511-26.

Bendall C. The domestic violence epidemic in South Africa: legal and practical remedies. Women's Studies. 2010;39(2):100-18.

Tracy SR. Patriarchy and domestic violence: Challenging common misconceptions. Journal of the Evangelical Theological Society. 2007;50(3):573.

Ozaki R, Otis MD. Gender equality, patriarchal cultural norms, and perpetration of intimate partner violence: Comparison of male university students in Asian and European cultural contexts. Violence Against Women. 2017;23(9):1076-99.

Mohseni Tabrizi A, Koldi A, Javadianzadeh, M. Study of domestic violence in married women reffering to forensic medicine and welfare centers in Yazd during 2010. 2012;3(11): 11-24.

Zare Shahabadi A, Nadrpoor Y. The relationship between patriarchy and domestic violence against women in Koohdasht. Social Welfare. 2016;16(60), 61-86.

Shariari A, Khalili M, Akbari] H. Factors affecting awareness of fundamental rights of sample study: Students of Ferdowsi University of Mashhad. Applied Sociology. 2016;27(3): 147-168
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v7i3.24262

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License