اثربخشی واقعیت درمانی بر راهبردهای سازگار تنظیم شناختی هیجان زندانیان زن: یک مطالعه آزمایشی

مژینه سادات میر ارض گر, جواد خلعتبری, بهمن اکبری, شهنام ابوالقاسمی

چکیده


5

زمینه و هدف: زنان زندانی یک گروه آسیب پذیر هستند که دوران حبس اثرات منفی مختلفی روی آنان دارد. واقعیت درمانی یکی از رویکردهای مطرح درمان است که کارایی آن در حل بسیاری از مشکلات مختلف به اثبات رسیده است. هدف این مطالعه تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر راهبردهای سازگار تنظیم شناختی هیجان زندانیان زن بود.

روش و مواد: پژوهش حاضر از نوع کاربردی با روش نیمه تجربی و از نوع طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه شاهد بود. جامعه پژوهش کلیه زندانیان زن شهرستان رشت در سال 1396 بود که از طریق نمونه گیری دردسترس تعداد 30 نفر به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد انتخاب شدند. هر دو گروه قبل از اجرای مداخله درمانی، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان & Kraaij Garnefski را تکمیل کردند. گروه آزمایش طی هشت جلسه 90 دقیقه ای تحت مداخله واقعیت درمانی قرار گرفت اما گروه شاهد مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و بوسیله آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری و با استفاده از نرم افزارSPSS-18 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: میانگین (انحراف معیار) مؤلفه های تنظیم شناختی هیجان شامل کم اهمیت جلوه دادن از(5/1) 6 در پیش آزمون به (2)9 /13 در پس آزمون (01/0P<)، ارزیابی مجدد از(6/1) 6/5 در پیش آزمون به (8/1) 8/14 در پس آزمون (01/0P<)، برنامه ریزی مجدد از (5/1) 6/5 در پیش آزمون به (9/1) 8/14 در پس آزمون (01/0>P) و تمرکز مجدد از (4/1) 6/5 در پیش آزمون به (5/1) 2/15 در پس آزمون افزایش یافت (01/0P<)، درحالی که نمرات مؤلفه های تنظیم شناختی هیجان گروه شاهد در پیش آزمون و پس آزمون تفاوتی نداشته است.

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که واقعیت درمانی باعث افزایش اتخاذ راهبردهای سازگار تنظیم شناختی هیجان شامل کم اهمیت جلوه دادن، ارزیابی مجدد، برنامه ریزی مجدد و تمرکز مجدد در زنان زندانی شد.


کلید واژه‌ها


واقعیت درمانی، تنظیم شناختی هیجان، زنان زندانی

تمام متن:

PDF

2

مراجع


Ronel, Natti and Dana Segev (2013). ‘Positive Criminology in Practice’, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, Vol. 58, Issue 11.1-16.

Banifatimi H, Babaeenijhad R. Social factors associated with crime rates of women in Tabriz prison. Journal of Sociological studies, 2009; 2(4):75-94. [Text in Persian].

Shokhmgar Z, Pakdaman M. The Effectiveness of Cognitive –Behavioral Group Therapy on the Depression Rate of Imprisoned Women in Ghaen. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2012; 14 (1): 90-93. [Text in Persian].

Mirhosaini Z. Phenomenology of the grounds for committing crimes in women. Journal of social service. 2016; 2 (8):113-147. [Text in Persian].

Sadatnasab Z, Ramezani K. The effect of Training Emotional Regulation on Impulsivity and Styles of Decision-Making among Female Prisoners in Yasuj, Iran. Armaghane danesh. 2017; 22 (1): 48-60. [Text in Persian].

Barrett L. The theory of constructed emotion: an active inference account of interoception and categorization. Journal of Social Cognitive and Affective Neuroscience 2017; 1(1): 1-23.

Purnamaningsih E. Personality and Emotion Regulation Strategies. International Journal of Psychological Research 2017; 10(1):53-60.

Balzarotti, S. Biassoni, F. Villani, D. Prunas, A. & Velotti, P. Individual differences in cognitive emotion regulation: Implications for subjective and psychological well-being. Journal of Happiness Studies 2016; 17(1), 125-143.

Andami A, Golzari M, Smaelinasab M. Role of Nine Strategies of Cognitive Emotion Regulation in the Prediction of Resilience. Journal of Thought & Behavior in Clinical Psychology. 2013; 7(27):57-66. [Text in Persian].

Ghoreishi M, Behboodi M. Effectiveness of Group Reality Therapy on Emotion Regulation and Academic Self-efficacy of Female Students. Community Health. 2017; 4(3):233-43. [Text in Persian].

Azizi A, Borjali A, Golzari M. The Effectiveness of Emotion Regulation Training and Cognitive Therapy on the Emotional and Addictional Problems of Substance Abusers. Iran Journal Psychiatry. 2010; 2 (5): 60-65. [Text in Persian].

Vaziri Sh, Lotfi Kashani F, Jamshidifar Z, Vaziri Y, Jafaric M. Group counseling efficiency based on choice theory on prisoners’ responsibility increase. Journal of Social and Behavioral Sciences. 2014; 128: 311-315. [Text in Persian].

Akbarinijhad I, Etimadi A, Nasirnijhad F. The Effect of Reality Therapy on Women's Anxiety. Journal of Psychological studies. 2014; 10(2): 73-87. [Text in Persian].

Moradi F, GHanbari A, Aghamohammadian H. The Effect of Reality Therapy on Self-esteem of students. Journal of Educational studies and psychology. 2010; 11(2): 228-238. [Text in Persian].

Rajabzadeh F, Makvand SH, Talibian J, GHanbari BA. The Effect of Reality Therapy on Social Anxiety Disorder in Students. Journal of Psychological Achievements. 2015; 4(22):133-152. [Text in Persian].

Nikbakht I, Abdkhodaee MS, Hasanabadi H. The Effectiveness of Reality Therapy on Academic Motivation and Decreasing Strain in Students. Journal of Clinical psychology research and counseling. 2013; 3(2):91-84. [Text in Persian].

Alexander ES, Onwuegbuzie AJ. Academic procrastination and the role of hope as a coping strategy. Journal of Personality and Individual Differences. 2003; 42, 1301-1310.

Madukwe A, Echeme J, Njoku J, Annorzie H, Omagamre U, Nwufo I. Effectiveness of Reality Therapy in the Treatment of Bullying among Adolescents in Owerri North. 2016; 15(4): 1-8.

Choobdari A, Kazemi F, Pezeshk Sh. The Effectiveness of Reality Therapy on Reducing the Signs of Students with Oppositional Defiant Disorder. Journal of Exceptional People Psychology. 2015;5(20):10-20. [Text in Persian].

Farmani F, Taghavi H, Fatemi A, Safavi S. The Efficacy of Group Reality Therapy on Reducing Stress, Anxiety and Depression in Patients with Multiple Sclerosis (MS). International Journal of Applied Behavioral Sciences. 2016; 2(3):33-38.

Kim J. Effectiveness of Reality Therapy Program for Schizophrenic Patients. Journal of Korean Academy of Nursing. 2005; 35 (8):1485-1492.

Kianipour O, Hoseini B. An Examination of the Effeceivness of Choice Theory on Teachers' Teaching Effectiveness and Student' Subsequent Academic Achievement. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy. 2012; 4 (2), 55-63.

Mollagholamali H. Effectiveness of Group Reality Therapy in Increasing the Students' Happiness. Life Science Journal. 2013; 10(1): 577-580.

SadatBari N, Bahrinian S, Azargon H, Abedi H, Aghaei F. The effectiveness of reality therapy on resiliency of divorced women in Neyshabour city. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 2013; 6(2): 160-164.

Mazaheri M, Khalighi N, Raghibi M, Sarabandi H. Prevalence of personality disorders among female prisoners of Zahedan prison. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2011; 13 (3):46-49. [Text in Persian].

Hasani J, Miraghaie AM, The relationship between strategies for cognitive regulation of emotions and suicidal ideation. Journal of Contemporary Psychology 2012; 7(1); 61-72. [Text in Persian].

Yosefi J. The Relationship between Emotional Regulation and Positive and Negative Emotions with Psychological Well-being of Students. Journal of Neyshabur University of Medical Sciences 2015; 3(1):66-74. [Text in Persian].

Wakai S, Samp S, Hilton L. Women in Prison Self-Injurious Behavior, Risk Factors, Psychological Function, and Gender-Specific Interventions Show all authors. The Prison Journal. 2014; 94(3):1-8.

Moshirian Farahi SM, Ghanaei Chamanabad A, Asghari Ebrahimabad M J, Moshirian Farahi M M, Najmi M, Ghafari Moslemi H . Prediction of Difficulty in Emotional Adjustment Based on Spiritual Intelligence among Criminals at Mashhad Prison. Journal of Religion and health. 2015; 3 (1): 39-48. [Text in Persian].

Lotfi M, Amini M, Fathi A, Karami A, Ghiasi S, Sadeghi Sh. Cognitive Emotion Regulation Strate-gies in Prisoners With Borderline Personality Disorder. Journal of Practice in Clinical Psychology. 2018; 6(3), 153-158. [Text in Persian].

Omrani S, Mirzaeean B, Aghabagheri H, Hasan Zadeh R, Abedini M. Effectiveness of cognitive behavioral group the life expectancy of patients with multiple sclerosis. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2012; 93: 58-65. [Text in Persian].

Aghajani MJ. Compare Effectiveness Logo Therapy and cognitive reconstruction on psychological hardiness, loneliness And Cognitive Emotion Regulation in Girl students with symptom of love trauma. PhD thesis of psychology. Islamic Azad University of Rasht Branch 2018. [Text in Persian].
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v7i3.24273

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License