پدیدارشناسی تجربه خودآسیبی بدون خودکشی در نوجوانان دختر دانش آموز

زهرا محبی, حسین قمری گیوی, محمدرضا فلسفی نژاد, آناهیتا خدابخشی کولایی

چکیده


9

زمینه و هدف: خودآسیبی بدون خودکشی در سال های اخیر تبدیل به چالشی برای سلامت عمومی جامعه شده است و شیوع این پدیده در دوران نوجوانی بیشتر از سنین دیگر است با این حال ابهامات زیادی در مفهوم سازی آن وجود دارد. لذا هدف این پژوهش مطالعه تجارب زیسته دختران نوجوان دانش آموز دارای خودآسیبی بدون خودکشی شهر اردبیل با توجه به بافت فرهنگی و بومی به منظور شناسایی این پدیده بود.

روش و مواد: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی و از نوع پدیدارشناسی توصیفی بود. شرکت کنندگان در پژوهش 17 نفر بودند که از میان دانش آموزان دختر دوره اول و دوم متوسطه شهر اردبیل به روش هدفمند در سال تحصیلی 98-1397 انتخاب شدند و با هر کدام از آنها پس از اعلام تمایل و رضایت آگاهانه خود و خانواده ایشان مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. روش تحلیل هفت مرحله ای Colaizzi برای تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها: یافته های مطالعه سه طبقه اصلی عوامل زمینه ساز خود آسیبی، کارکرد خودآسیبی و پیامدهای خودآسیبی را نشان داد. طبقات اصلی، نه طبقه اولیه شامل، ویژگی های عاطفی شناختی، روابط ناسازگار، مشکلات نوجوان در خانواده، آرام شدن، فراموش کردن مشکلات، تحت تأثیر قرار دادن دیگران، اثبات بزرگ و قوی بودن، احساس ندامت و اسکار زخم را در خود جای دادند.

نتیجه گیری: جهت درک بیشتر افراد درگیر با خودآسیبی بدون خودکشی ضروری می باشد با نظر ایشان در مورد این پدیده بیشتر آشنا شویم. از دید شرکت کنندگان در مطالعه، این رفتار دارای عوامل زمینه ساز، کارکرد و هدف و همچنین پیامدهایی می باشد که برای برنامه های پیشگیری و همچنین ارزیابی صحیح و درمان بایستی مورد توجه قرار گیرند.


کلید واژه‌ها


خودآسیبی بدون خودکشی، دختران نوجوان، دانش آموز، پدیدارشناسی

تمام متن:

PDF

5

مراجع


Claes L, Luyckx K, Bijttebier P. Non-suicidal self-injury in adolescents: Prevalence and associations with identity formation above and beyond depression. Personality and individual differences 2014; 61:101-4.

Stänicke LI, Haavind H, Gullestad SE. How do young people understand their own self-harm? A meta-synthesis of adolescents’ subjective experience of self-harm. Adolescent Research Review. 2018:1-9.

Stargell NA, Zoldan CA, Kress VE, Walker-Andrews LM, Whisenhunt JL. Student Non-Suicidal Self-Injury: A Protocol for School Counselors. Professional School Counseling. 2017;21(1):1096-2409.

Klonsky ED, Muehlenkamp JJ. Self-injury: A research review for the practitioner. Journal of clinical psychology 2007; 63(11):1045-56.

Bureau JF, Martin J, Freynet N, Poirier AA, Lafontaine MF, Cloutier P. Perceived dimensions of parenting and non-suicidal self-injury in young adults. Journal of Youth and Adolescence 2010; 39(5):484-94.

Claes L, Luyckx K, Baetens I, Van de Ven M, Witteman C. Bullying and victimization, depressive mood, and non-suicidal self-injury in adolescents: the moderating role of parental support. Journal of child and family studies 2015; 24(11):3363-71.

Lindgren BM, Hällgren Graneheim U. Meanings of caring for people who self‐harm as disclosed in narratives of dialectical behavior therapy professionals. Journal of psychiatric and mental health nursing. 2015;22(6):371-8.

Paivastegar M. Prevalence of intentional self-injury behavior and it's relation with loneliness feeling and attachment style in female students. Journal of psychological studies 2013; 9(5):29-51. (Full Text in Persian)

Alfonso ML, Kaur R. Self-Injury Among Early Adolescents: Identifying Segments Protected and at Risk. Journal of school health 2012; 82(12):537-47.

Wadman R, Clarke D, Sayal K, Vostanis P, Armstrong M, Harroe C, Majumder P, Townsend E. An interpretative phenomenological analysis of the experience of self-harm repetition and recovery in young adults. Journal of health psychology. 2017;22(13):1631-41.

Groves S, Backer HS, van den Bosch W, Miller A. Dialectical behavior therapy with adolescents. Child and Adolescent Mental Health 2012; 17(2):65-75.

Brown TB, Kimball T. Cutting to live: A phenomenology of self-harm. Journal of Marital and Family Therapy 2013; 39(2):195-208.

Ong SH, Tan AC, Liang WZ. Functions of nonsuicidal self-injury in Singapore adolescents: Implications for intervention. Asian journal of psychiatry 2017; 28:47-50.

Dowling M. From Husserl to van Manen. A review of different phenomenological approaches. International journal of nursing studies. 2007;44(1):131-42.

Satvat A, Khodabakhshi-Koolaee A, Falsafinejad M R, sanagoo A. Title: Identifying the challenges Marriage of Person with Physical-Motor Disabilities in Tehran: A phenomenological study. IJRN. 2019; 5 (2) :55-62.

Shosha GA. Employment of Colaizzi's strategy in descriptive phenomenology: A reflection of a researcher. European Scientific Journal, ESJ 2012; 8(27):31-43.

Khanipur H. Relationship between Impulse Control Difficulties and Non-Suicidal Self-Injury in Adolescents with Childhood Maltreatment History: Mediating Role of Self-Inadequacy. Journal of Psychiatry and Clinical psychology 2014; 4(20): 339-348. (Full Text in Persian)

Giletta M, Prinstein MJ, Abela JR, Gibb BE, Barrocas AL, Hankin BL. Trajectories of suicide ideation and non-suicidal self-injury among adolescents in mainland China: Peer predictors, joint development, and risk for suicide attempts. Journal of consulting and clinical psychology 2015; 83(2):265.

Kress VE, Adamson N, DeMarco C, Paylo MJ, Zoldan CA. The use of guided imagery as an intervention in addressing nonsuicidal self-injury. Journal of Creativity in Mental Health 2013; 8(1):35-47.

Khanipur H, Borjali A, Falsafinejhad MR. non-suicidal self-injury among delinquent adolescents and adolescents with history of mistreatment in childhood: Motives and suicide probability. Journal of psychology of exceptional individuals 2016; 6(21):59-79. (Full Text in Persian)

Nock MK, Prinstein MJ. Contextual features and behavioral functions of self-mutilation among adolescents. Journal of abnormal psychology 2005; 114(1):140-146.

Hasanvand M, Dabbaghi P, Rabiei M. assessment of relationship between negative emotion and non-suicidal self-injury behavior: With emphasis on the mediator role of body image and emotion regulation among soldiers. Journal of Ebnesina 2016; 18(3):56-61. (Full Text in Persian)
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v7i3.25327

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License