میزان رعايت فرهنگ ايمني مراجعه كننده در میان مراقبان سلامت مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرج

ملیحه فرید, فریبا زمان خانی, سعیده عطااللهی

چکیده


0

زمینه و هدف: ایمنی یکی از اصول مراقبت از بیماران و جزء حیاتی مدیریت کیفیت است. اولین هدف یک سازمان ارائه خدمات درمانی، جلوگیری از ایجاد صدمات حین درمان و در نتیجه به خطر افتادن ایمنی بیمار است. هدف این مطالعه تعیین میزان رعايت فرهنگ ايمني مراجعه كننده در میان مراقبان سلامت مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرج بود.

روش و مواد: این مطالعه مقطعي - توصیفی با مشارکت 164 نفر مراقب سلامت شاغل در 20 مرکز خدمات جامع سلامت شهرکرج که به روش تصادفی ساده از بین 41 مرکز موجود انتخاب شدند، در سال 1396 انجام گرفت. در اين مطالعه از پرسشنامه تعدیل شده سنجش فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان مناسب برای مراکز بهداشتی-درمانی و پرسشنامه داده های جمعیت شناختی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-21 و آماره های مرکزی و پراکندگی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: میانگین (انحراف معیار) نمره كلي فرهنگ مثبت ایمنی بیمار به میزان (9/9) 7/64 محاسبه شد، حداقل نمره 5/36 و حداکثر نمره 2/89 بود. در بین ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار، بیشترین نمرات به ترتیب مربوط به بُعد کار تیمی درون واحد با میانگین (انحراف معیار) (1/17)3/80 امتیاز و حمايت مديريت از ايمني بيمار (6/16) 1/76 امتیاز و کمترین نمره مربوط به بُعد برخورد غیر تنبیهی (8/18) 3/33 امتیاز بود. نود و نه نفر (1/63%) از مراقبان سلامت ايمني بيمار محل كار خود را عالی و بسيار خوب، 48 (6/30%) نفر آن را قابل قبول و 10 (3/6%) نفر ايمني محل كار خود را نامناسب و ضعيف گزارش كردند.

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد نمرات فرهنگ ایمنی بیمار در تمام ابعاد آن به جز در مورد حیطه کار تیمی بین واحدهای مرکز در بین مراقبین سلامت نسبت به مطالعه قبلی افزایش یافته است. در بین ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار، بیشترین نمرات به ترتیب مربوط به بُعد کار تیمی درون واحد و حمايت مديريت از ايمني بيمار و کمترین نمره مربوط به بُعد برخورد غیر تنبیهی بود.

 


کلید واژه‌ها


فرهنگ ايمني بیمار، مراقبت های اولیه، مراقبین سلامت

تمام متن:

PDF

0

مراجع


- Moghri J, Arab M, Saari AA, Nateqi E, Forooshani AR, Ghiasvand H, et al. The psychometric properties of the Farsi version of “Hospital survey on patient safety culture” in Iran’s hospitals. Iranian journal of public health. 2012; 41(4):80-6. PMID: 23113168

- Jha A, Larizgoitia I, Audera-Lopez C, Prasopa-Plaizier N, Waters H, Bates D. The global burden of unsafe medical care: analytic modelling of observational studies. BMJ Qual Saf. Oct 2013; 22(10): 809–815. PMID:24048616

- World Health Organization. Patient safety tool kit. Available from:https://apps.who.int/iris/handle/10665/195709 (accessed 2019).

- Panesar SS, Carson-Stevens A, Cresswell KM, Salvilla SA, Slight SP, Javad S, et al. How safe is primary care? A systematic review. BMJ Qual Saf. 2016; 25(7): 544-53. PMID: 26715764

- Verbakel NJ, Van Melle M, Langelaan M, Verheij TJ, Wagner C, Zwart DL. Exploring patient safety culture in primary care. International Journal for Quality in Health Care. 2014; 26(6):585-91. PMID: 25085256

- Ilan R, Fowler R. Brief history of patient safety culture and science. Journal of critical care. 2005; 20(1):2-5. PMID: 16015510

- Fujita S, Seto K, Ito S, Wu Y, Huang CC, Hasegawa T. The characteristics of patient safety culture in Japan, Taiwan and the United States. BMC health services research. 2013 Dec; 13(1):20-30. PMID:23316872

- Agency for Healthcare Research and Quality AHRQ Hospital survey on patient safety culture: User’s guide. Available from: http://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/patientsafetyculture/hospital/index.html (accessed 2019).

- Fernald DH, Pace WD, Harris DM, West DR, Main DS, Westfall JM. Event reporting to a primary care patient safety reporting system: a report from the ASIPS collaborative. The Annals of Family Medicine. 2004; 2(4):327-32. PMID: 15335131

- National Patient Safety Agency. Seven steps to patient safety for primary care. The full reference guide London. Available from: https://dentallawandethics.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/NPSA-seven-steps-to-patient-safety.pdf (accessed 2019).

- Osborn S, Williams S. Seven Steps to patient safety for primary care National Patient Safety Agency May 2006. . Available from: https://dentallawandethics.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/NPSA (accessed 2016).

- Cresswell KM, Panesar SS, Salvilla SA, Carson-Stevens A, Larizgoitia I, Donaldson LJ, et al. Global research priorities to better understand the burden of iatrogenic harm in primary care: an international Delphi exercise. PLoS medicine. 2013; 10(11):e1001554

- Warburton RN. Patient safety—how much is enough? Health policy. 2005; 71(2):223-32. PMID: 15607384

- World Health Organization. Safer primary care: a global challenge Summary of inaugural meeting: Safer Primary Care Expert Working Group. Geneva, Switzerland: WHO Press; 2012. Available from: http://www.who.int/patientsafety/summary_report_of_0primary_care_consultation.pdf. (Accessed 2019).

- Tabrizchi N, Sedaghat M. The first study of patient safety culture in Iranian primary health centers. Acta Medica Iranica. 2012; 50(7):505-10. PMID: 22930384

- Moghri J, Arab M, Saari AA, Nateqi E, Forooshani AR, Ghiasvand H, Sohrabi R, Goudarzi R. The psychometric properties of the Farsi version of “Hospital survey on patient safety culture” in Iran’s hospitals. Iranian journal of public health. 2012; 41(4):80-6.

- Azami-Aghdash S, Azar FE, Rezapour A, Azami A, Rasi V, Klvany K. Patient safety culture in hospitals of Iran: a systematic review and meta-analysis. Med J Islamic Repub Iran. 2015; 29)251)1-12. PMID: 26793642

- Bodur S, Filiz E. A survey on patient safety culture in primary healthcare services in Turkey. International Journal for Quality in Health Care. 2009; 21(5):348-55. PMID: 19700779

- Agency for Healthcare Research and Quality Hospital survey on patient safety culture: 2016 user comparative database report. Available from:https://psnet.ahrq.gov/search?q=/search&type=PSNet&search=Hospital%20survey%20on%20patient%20safety%20culture:%202016%20user%20comparative%20database%20report.(accessed 2019)

- Lawati MH, et al. Patient safety and safety culture in primary health care: a systematic review. BMC family practice. 2018; 19(1):104-16. PMID: 29960590

- Ghobashi MM, El-ragehy HAG, Ibrahim HM, Al-Doseri FA. Assessment of patient safety culture in primary health care settings in Kuwait. Epidemiology, Biostatistics and Public Health. 2014 Jan 22; 11(3).

- Valentin MA, Nembhard IM, Edmondson AC. Measuring teamwork in health care settings: a review of survey instruments. Medical care. 2015; 53.4 e16-e30. PMID: 24189550
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v7i4.26670

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License