دیده بانی نظام سلامت ایران از منظر گزارش های جهانی سلامت

کامبیز عباچی زاده, رضا شکرریز فومنی, مریم محسنی, نرگس ملیح, اکبر شفیعی, ایاد بهادری منفرد

چکیده


0

زمینه و هدف: گزارش های جهانی سلامت با بیان تجربیات کشورها در زمینه های مختلف سلامت، منبعی سودمند برای سیاست گذاران می باشد. مطالعه حاضر با هدف اصلی تحلیل نظام سلامت کشور ایران از منظر این گزارش ها انجام شده است.

روش و مواد: در مطالعه حاضر با رویکرد مروری، سعی شده است که با استفاده از کلمات جستجو و راهبرد مناسب، کلیه گزارشات مهم بین سال های 2008 تا 2018 شناسایی و بررسی شوند. در ابتدا، "نحوه تدوین گزارش و مشارکت کنندگان کلیدی" و سپس نحوه پرداختن به "اهمیت موضوع و رویکرد کلی گزارش" تبیین گردید. "بیان وضعیت شاخص ها در جهان و به خصوص ایران"، هم از بعد شاخص های فرآیندی و هم پیامدی، اساسی ترین قسمت در تحلیل این گزارش ها بود و در نهایت، "نکات خاص گزارش مرتبط با ایران" مورد توجه قرار گرفت.

یافته ها: شانزده گزارش بین المللی، در حیطه بیماری های غیر واگیر، واگیر، سلامت روان و آسیب ها انتخاب و وضعیت شاخص های مرتبط با جهان و ایران استخراج گردید.

نتیجه گیری: بررسی گزارشات جهانی نشان می دهد در حوزه هایی مانند مدیریت بیماری های غیر واگیر، مادران و مدیریت آب وضعیت ایران نسبتا مطلوب و در حیطه هایی مانند نشاط، و حوادث جاده ای نامطلوب است. در دیگر حوزه ها مانند سلامت محیط، سلامت روان، و پیشگیری از خشونت وضعیت شاخص های ایران در مقایسه با دیگر کشورها، در یک نگاه کلی، متوسط گزارش شده است.


کلید واژه‌ها


دیده بانی، ایران، نظام سلامت، گزارش جهانی

تمام متن:

PDF

0

مراجع


World Health Organization. World Health Statistics 2017: Monitoring Health for the SDGs Sustainable Development Goals. World Health Organization; 2017 Jun 8.

World Health Organization. Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. World Health Organization; 2009.

World Health Organization. WHO report on the global tobacco epidemic 2015: raising taxes on tobacco. World Health Organization; 2015.

World Health Organization. Global report on urban health: equitable healthier cities for sustainable development. World Health Organization; 2016.

Alwan A. Global status report on noncommunicable diseases 2014. World Health Organization; 2014.

World Health Organization. Violence, Injury Prevention, World Health Organization. Global status report on road safety 2013: supporting a decade of action. World Health Organization; 2013.

Butchart A, Mikton C. Global status report on violence prevention. 2014.

World Health Organization. Global tuberculosis report 2016.

Alkema L, Chou D, Hogan D, Zhang S, Moller AB, Gemmill A, Fat DM, Boerma T, Temmerman M, Mathers C, Say L. Global, regional, and national levels and trends in maternal mortality between 1990 and 2015, with scenario-based projections to 2030: a systematic analysis by the UN Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group. The Lancet. 2016;387(10017):462-74.

World Health Organization, World Health Organization Mental health Atlas , 2011.

World Health Organization. Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence: executive summary. In Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence: executive summary 2013.

World Health Organization; International Water Association. Global status report on water safety plans.2017.

World Health Organization, World Health Organization. Management of Substance Abuse Unit. Global status report on alcohol and health, 2014. World Health Organization; 2014.

World Health Organization. World malaria report 2015. World Health Organization; 2016 Jan 30.

McGuire S. World cancer report 2014. Geneva, Switzerland: World Health Organization, international agency for research on cancer, WHO Press, 2015. Advances in Nutrition: An International Review Journal. 2016 Mar 1;7(2):418-9.

Helliwell J, Layard R, Sachs J. World happiness report.2017.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v7i4.26675

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License