مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در چهار گروه زوجین پیش، حین طلاق، مطلقه و عادی در شهر تهران سال 1395-96

مریم مرادی, محمد مسعود دیاریان

چکیده


0

زمینه و هدف: طلاق فرایندی است که با تجربه بحران عاطفی هر دو زوج شروع می­شود و با تلاش برای حل تعارض از طریق ورود به موقعیت جدید با نقش­ها و سبک زندگی جدید خاتمه می­یابد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه طرحواره­های ناسازگار اولیه در چهار گروه زوجین پیش از طلاق، حین طلاق، مطلقه و عادی در شهر تهران سال 96-1395 بود.

روش و مواد: پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه­ای بود. جامعه آماری، شامل تمام زوجین پیش از طلاق، حین طلاق، مطلقه و عادی مراجعه­کننده به دادگاه­های خانواده شهر تهران در سال 96-1395 بودند. با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس 30 نفر در هر گروه انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه طرحواره­های ناسازگار اولیه جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل واریانس چندمتغیری و نرم­افزار SPSS-22 استفاده شده است.

یافته ها: میانگین (انحراف معیار) سن گروه پیش از طلاق (3/4) 1/33، گروه حین طلاق (4/5) 6/31، گروه مطلقه  (9/5) 8/35 و گروه عادی (2/5) 7/34 سال بود. میانگین (انحراف معیار) مؤلفه­های طرد و بریدگی (8/2) 3/36 (001/0>P) و خود گردانی و عملکرد مختل (2/2) 8/15 (04/0=P) در گروه پیش از طلاق بالاتر از سایر گروه­ها بود. همچنین میانگین (انحراف معیار) دیگر جهت­مندی (1/2) 1/12 (03/0=P) و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری (9/1)4/9 (002/0=P) در گروه عادی به طور معناداری پایین­تر از سایر گروه­ها بود اما نمرات مؤلفه محدودیت­های مختل در چهار گروه زوجین پیش، حین طلاق، مطلقه و عادی با یکدیگر تفاوت نداشت.

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد سه گروه زوجین پیش از طلاق، حین طلاق و مطلقه دارای طرحواره های ناسازگار بیشتری نسبت به زوجین عادی هستند.


کلید واژه‌ها


طرحواره¬های ناسازگار اولیه، طلاق، زوجین

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Amato PR. Research on divorce: Continuing Trends and New Developments. Journal of Marriage and Family. 2010;72(3):650-66.

Hartley SL, Barker ET, Seltzer MM, Floyd F, Greenberg J, Orsmond G, Bolt D. The Relative Risk and Timing of Divorce in Families of Children with an Autism Spectrum Disorder. Journal of Family Psychology. 2010;24(4):449-57.

Markman HJ, Rhoades GK, Stanley SM, Ragan EP, Whitton SW. The Premarital Communication Roots of Marital Distress and Divorce: The First Five Years of Marriage. Journal of Family Psychology. 2010;24(3):289-98.

Hezarjaribi J, Entezari A, Niyyati M. Divorce Trends in Iran between 2004-2013. Journal of History Culture and Art Research. 2017;6(4):1108-22.

Yoosefi N, Etemadi O, Bahrami F, Fatehizade MA, Ahmadi SA. An investigation on Early Maladaptive Schema in Marital Relationship as Predictors of Divorce. Journal of Divorce & Remarriage. 2010 ;51(5):269-92.

Dumitrescu D, Rusu AS. Relationship between Early Maladaptive Schemas, Couple Satisfaction and Individual Mate Value: An Evolutionary Psychological Approach. Journal of Evidence-Based Psychotherapies. 2012;12(1):63-76.

Abbas SP. Investigating the Relationship between the Early Maladaptive Schema & Marital Satisfaction among 25 to 45 years-old Couples. International Journal of Humanities and Cultural Studies. 2016:665-76.

Chay SR, Zarei E, Pour F. Investigating the Relationship between Maladaptive Schemas and Marital Satisfaction in Mothers of Primary School Children. Journal of Biomedical and Life Sciences. 2014;4:119-24.

Yousefi, N. Comparison of the Effectiveness of Family Therapy Based on Schema Therapy and Bowen’s Emotional System Therapy on the early maladaptive schema Among Divorce Applicant Clients. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2011;13(52): 356-373 [Full text In Persian].

O'Connor P, Izadikhah Z, Abedini S, Jackson CJ. Can Deficits in Emotional Intelligence Explain the Negative Relationship Between Abandonment Schema and Marital Quality?. Family Relations. 2018;1-13.

Najafi M, Bitaraf M, Mohammadifar MA, Zarei Dahlukhayi A. Comparison of Primary Maladaptive Schemas and Cognitive Insights in Women Seeking Divorce and Normal. Woman and Society. 2015; 6 (4): 41-58. [Full text In Persian].

Lalzadeh Kandkoli A, Asghari Ebrahimabad MJ, Hesar Sorkhi R. Investigating the Role of Early Maladaptive Schemas in Predicting Emotional Divorce. Clinical Psychology. 2015; 7 (2): 9-19. [Full text In Persian].

Yousefi N, Etemadi O, Bahrami F, Ahmadi SA, Fatehi-Zadeh M. Comparing Early Maladaptive Schemas among Divorced and Non-divorced Couples as Predictors of Divorce. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2010;16(1):21-33. [Full text In Persian].

Panahifar S, Yousefi N, Amani A. The Effectiveness of Schema-Based Couple Therapy on Early Maladaptive Schemata Adjustment and the Increase of Divorce Applicants Adaptability. Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management Review. 2014;3(9):339-46.

Dehghani M, Esmailian N. Personality Characteristics, Early Maladaptive Schema and Family Function in Couples Initiating for divorce Versus Non-initiating Ones. Journal of Family Research. 2017;2(4):575-92. [Full text In Persian].

Masley SA, Gillanders DT, Simpson SG, Taylor MA. A Systematic Review of the Evidence Base for Schema Therapy. Cognitive Behaviour Therapy. 2012;41(3):185-202.

Sundag J, Zens C, Ascone L, Thome S, Lincoln TM. Are Schemas Passed on? A Study on the Association between Early Maladaptive Schemas in Parents and Their Offspring and the Putative Translating Mechanisms. Behavioural and cognitive psychotherapy. 2018:1-6.

Carter JD, McIntosh VV, Jordan J, Porter RJ, Frampton CM, Joyce PR. Psychotherapy for Depression: a Randomized Clinical Trial Comparing Schema Therapy and Cognitive Behavior Therapy. Journal of Affective Disorders. 2013;151(2):500-5.

Balsamo M, Carlucci L, Sergi MR, Murdock KK, Saggino A. The Mediating Role of Early Maladaptive Schemas in the Relation between Co-rumination and Depression in Young Adults. PloS one. 2015;10(10):e0140177.

Martin KP, Blair SM, Clark GI, Rock AJ, Hunter KR. Trait Mindfulness Moderates the Relationship Between Early Maladaptive Schemas and Depressive Symptoms. Mindfulness. 2018;9(1):140-50.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v7i4.27822

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License