شاخص های جهانی سلامت: تغییرات و واقعیت های جدید

علی اصغر کلاهی, محمد رضا اذانگو خیاوی

چکیده


0

زمینه و هدف: شاخص های جهانی سلامت پیوسته در جوامع مختلف در حال تغییر می باشند. اما هنوز آگاهی صحیح نسبت به این تغییرات و عوامل موثر بر آن ها در میان انسان ها شکل نگرفته است. این آگاهی ناصحیح در اثر عدم انتقال کامل و صحیح اطلاعات آماری صورت گرفته است؛ بنابراین نیاز است تا اطلاعات در رابطه با این تغییرات با ابداع روش های معتبر و قابل فهم در دسترس پژوهشگران، سیاست گزاران، سرمایه گزاران و باقی افراد جوامع قرار بگیرد. در این مطالعه چند نمونه از این تغییرات رخ داده در طول زمان و تصورات اشتباه نسبت به آن ها مورد بررسی قرار می گیرند.

یافته ها: از جمله این تغییرات تقسیم بندی نوین میزان توسعه یافتگی مردم جهان با منطقی جدید می باشد. از دیگر تغییرات، کاهش میزان مرگ و میر و همچنین سال های عمر همراه با ناتوانی مرتبط با بسیاری از عوامل خطر از جمله عوامل محیطی و خطرات شغلی، آلودگی هوا، سوء تغذیه مادران و فرزندان و میزان کل باروری میان مردم جهان می باشد.

نتیجه گیری: با وجود اطلاعات کافی نسبت به این تغییرات هنوز آگاهی کافی نسبت به آن ها شکل نگرفته است؛ بنابراین ممکن است پژوهشگران، سیاست گزاران، سرمایه گزاران و باقی افراد جوامع گمراهانه برنامه ریزی و عمل کنند. در این راستا یکی از ابزار کمک کننده در مشاهده و تحلیل تغییرات شاخص های جهانی سلامت نرم افزار Gapminder می باشد. در این نرم افزار می توان آمار و اعداد مرتبط با شاخص های سلامت را بصورت جذاب تر و قابل فهم تر مشاهده کرد. با این وجود، ابداع و بهره مندی از ابزار نوین انتقال اطلاعات آخرین اقدام نمی باشد، بلکه گسترش طرز تفکر مبنی بر شواهد و واقعیت ها اقدام بعدی در راستای اصلاح آگاهی همه انسان ها می باشد.


تمام متن:

PDF

0DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v7i4.28576

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License