رابطه مؤلفه های سبک زندگی سالم با سلامت روان زنان و مردان

اعظم علیزاده, پروانه دانش, امیر ملکی, فاطمه جواهری

چکیده


0

زمینه و هدف: سبک زندگی سلامت محور از جمله ورزش و فعالیت بدنی، مدیریت استرس، رژیم غذایی سالم و پرهیز از مصرف دخانیات و الکل تأثیر مهمی بر سلامت روان دارند، اما این مؤلفه ها و تأثیرگذاری آنها ممکن است در زنان و مردان متفاوت باشند. هدف پژوهش حاضر تعیین توان مؤلفه های سبک زندگی سالم در پیش بینی سلامت روان زنان و مردان است.

روش و مواد: پژوهش حاضر، یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است و به روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری آن کلیه افراد 20 تا 60 ساله ساکن کرمان در سال 1398 بوده اند که 600 نفر از آنان شامل 300 زن و 300 مرد، براساس روش نمونه گیری سهمیه بندی از چهار منطقه شهر کرمان انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق مقیاس سلامت عمومی 12 سوالی و پرسشنامه سبک زندگی سالم جمع آوری و با نرم افزار آماری SPSS-23 و آزمون t دو نمونه ای مستقل و رگرسیون خطی و چندگانه تحلیل شد.

یافته ها: میانگین (انحراف معیار) سن زنان (6/9) 39 و مردان (1/10) 5/40 سال بود. میانگین (انحراف معیار) نمره سبک زندگی سالم زنان (6/6) 7/55 بیشتر از مردان (9/7) 2/53 بود (001/0>P). میانگین (انحراف معیار) نمره مدیریت استرس زنان (8/3) 6/12 بیشتر از مردان (2/4) 7/11 بود (003/0=P). میانگین (انحراف معیار) میزان پرهیز از مصرف دخانیات و الکل در زنان (3/1) 4/19 بیشتر از مردان (2/4) 7/11 بود (001/0>P). میانگین (انحراف معیار) نمره ورزش و فعالیت بدنی زنان (0/3) 6/7 کمتر از مردان (7/2) 2/8 بود (006/0=P). میانگین (انحراف معیار) نمره رژیم غذایی سالم زنان با (8/2) 2/16 بیشتر از مردان (2/2) 3/15 بود (001/0>P). مؤلفه های پیش بینی کننده سلامت روان زنان به ترتیب مدیریت استرس، ورزش و فعالیت بدنی و پرهیز از مصرف دخانیات و الکل و مؤلفه های پیش بینی کننده سلامت روان مردان به ترتیب مدیریت استرس و رژیم غذایی سالم بودند.

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد وضعیت مدیریت استرس، پرهیز از مصرف دخانیات و الکل و رژیم غذایی سالم در زنان بهتر اما میزان ورزش و فعالیت بدنی آنها کمتر از مردان بود. سلامت روان زنان با افزیش مدیریت استرس، ورزش بیشتر و مصرف کمتر دخانیات و الکل و شاغل بودن بهبود یافت و سلامت روان مردان با افزایش مدیریت استرس و بهبود رژیم غذایی افزایش نشان داد. از بین مؤلفه های سبک زندگی سالم، مدیریت استرس مؤثرترین پیش بینی کننده سلامت روان در هر دو جنس بود.


کلید واژه‌ها


سبک زندگی سالم، سلامت روان، تفاوت جنسی، مدیریت استرس، رژیم غذایی

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Sharifi KH, Kazemnejad A, Forughan M, Anoosheh M. Women’s Experiences of Mental Health Promoting Factors during middle Age: a Qualitative Content Analysis. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2015; 12(11): 1028-37. (Full text in Persian)

Yousefi F, Mohamadkhani M. Investigation of Students’ Mental Health at Kurdistan University of Medical Science and it Related with Age, Gender and their Academic Courses. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 2014; 56(6): 354-361. (Full text in Persian)

Noorbala AA. Psychosocial Health and Ways to Improve it. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2011; 17) 2( : 151-156. (Full text in Persian)

Damari B, Almadani SH, Hajebi A, Salehi Shahrabi N. Promoting Mental Health in Workplaces of Iran; Reviewing Present Status and Future Approaches. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology.2019; 25(2): 122-135. (Full text in Persian)

Tavakol M, Moayedifar S, Maghsoudi S. Sociological Study of Social Capital and Mental Health among Kermani Couples. Iranian Journal of Social Issues. 2011; 2(1): 170-194. (Full text in Persian)

Walsh R.lifestyle and Mental Health. American Psychologist. 2011; 66(7) :392-579.

Veltenet J, Bieda A, Scholten S, Wannemüller A, Margraf J. Lifestyle Choices and Mental Health: Alongitudinal Survey with German and Chinese Students. BMC Public Health. 2018; 18(63): 2-15.

AghaYari T, Abbaszadeh M, Gravand F. Study of Mental Health and Individual and Neighborhood Factors Affecting it:Case Study of Tehran City. Welfare and Social Development Planning Quarterly. 2016; 7(27):146-187. (Full text in Persian)

Cockerham WC. Health Lifestyle Theory and the Convergence of Agency and Structure. Journal of Health and Social Behavior.2005; 45(2): 51-67.

Ghaderi M, Maleki A, Haghjoo M. The Role of Social Capital in Promoting Healthy Lifestyle among People with Vascular Disease. Journal of Cardiovascular Nursing. 2015; 4(2): 24-35. (Full text in Persian)

Hamer M, ChidaY. Physical Activity and Risk of Neurodegenerative Disease: A Systematic review of Prospective Evidence. Psychological Medicine. 2009; 39(1): 3–11.

Mirzaei M, Kordzanganeh J. Sex Differences and Healthy Lifestyle in Tehran. Letter from the Iranian Demographic Association. 2012;5(10): 20-35. (Full text in Persian)

Varì1R, Scazzocchio B, Amore A, Giovannini C, Gessani S, Masella R. Gender-related differences in lifestyle may affect Health Status. 2016; 52( 2): 158-166.

Cislaghi B, Heise L. Gender norms and social norms: Differences, Similarities and Why they Matter in Prevention Science. Sociology of Health & Illness .2020; 42(2): 407–422.

Read JGh, Gorman BK. Gender and Health Inequality. Department of Sociology and Duke Global Health Institute. 2010; 1(3): 360-371.

Yaghubi B. Screening for Mental Disorders: Test Location and How to Determine Score and Accreditation. Quarterly Journal of Mental Health .2008; 1(1):40-51.

Ebadi M, HarirChi A.M, Sariatim A, Garmaroudigh.R, Fatrh A, Montazeri A. Translation Analyzation Reliability and Validity of the 12-Item General Health Questionnaire among Young People in Iran. Payesh .2009; 1( 3): 39- 46.

Dale H, Brassington L, Kristel K. The impact of Healthy Lifestyle Interventions on Mental Health and Wellbeing: a Systematic Review. Mental Health Review Journal. 2014; 19(1)1: 1-26.

Lahelma E, Arber S, Kiveia K, ROOSE E. Multiple Roles and Health among British and Finish women:The influence of Socioeconomic Circumstances. Social Science and Medicine.2003; 54(5) :175-202.

Pru, S. Comparing Social Determinants of Self-rated Health across the United States and Canada. Social Science & Medicine. 2011; 73 (1): 50-59.

Denton M, Walters V. Gender diferences in Structural and Behavioral determinants of Health: an Analysis of the Social Production of Health . Social Science & Medicine.1999; 48(1): 1221-1235.

Owen L, Corfe B.The Role of Diet and Nutrition on Mental Health and Wellbeing . the Nutrition Society. 2017;76(4): 425-426 .

Zagh K, Mohammadi A, Tajeri B. The Relationship between Lifestyle and Nutrition Patterns with Self-Esteem and Mental Health in Secondary School Girl Students. Sociology of Education. 2018; 6(6): 62-68. (Full text in Persian)

Boden JM, Fergusson DM. Alcohol and depression. Addiction. 2011;106(5):906–914.

Danzo S, Connell AM, Stormshak EA. Associations between alcohol-use and depression symptoms in Adolescence: Examining Gender Differences and Pathways over Time. Journal of Adolescence. 2017; 56(1): 64–74.

Momayezi M, Farzaneh F, Lotfi H. Mental Health study in Employed and Non-employed women in Yazd. Journal of Health and Development. 2018; 7(3): 239-249. (Full text in Persian)
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v7i3.28929

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License