مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی با گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون

سعید عالمی, سعید بختیارپور, پرویز عسگری, ناصر سراج خرمی

چکیده


28

زمینه و هدف: اعتیاد به مواد مخدر، بیماري مزمنی است که در اغلب موارد با یک بیماري روان پزشکی دیگر مانند افسردگی می تواند همراه باشد. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی افراد معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون انجام شد.

روش و مواد: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و مرحله پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری مردان معتاد تحت درمان نگهدارنده متادون مراجعه کننده کلینیک های ترک اعتیاد و کاهش آسیب در قزوین در سال 1398 بودند که از بین آنها تعداد 90 نفر به صورت هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند. پس از جایگزینی تصادفی در سه گروه، گروه آزمایش اول تحت گروه درمانی وجودی و گروه آزمایش دوم تحت درمان
شناختی-رفتاری هر کدام در 10 جلسه 120 دقیقه اي به صورت هفتگی شرکت کردند اما گروه گواه، مداخله ای دریافت نکرد. هر سه گروه، قبل از مداخله، بعد از مداخله و پس از سه ماه، پرسشنامه افسردگی Beck را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS-22 تحلیل شدند

یافته ها: در گروهی که مداخله شناختی-رفتاری صورت گرفت میانگین (انحراف معیار) افسردگی بیماران از (3/3) 5/44 در پیش آزمون به (1/3) 9/34 در پس آزمون و (5/3) 1/34 در مرحله پیگیری کاهش یافت (001/0>P). در گروهی که مداخله درمانی وجودی صورت گرفت میانگین (انحراف معیار) افسردگی بیماران از (2/3) 7/47 در پیش آزمون به (5/5) 1/37 در
پس آزمون و (4/5) 9/35 در مرحله پیگیری کاهش یافت (001/0>P). میانگین (انحراف معیار) افسردگی بیماران در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تفاوتی نداشت. نتایج حاکی از آن بود که اندازه اثر درمان شناختی-رفتاری (53/0=Eta) بیش تر از اندازه اثر درمان وجودی (24/0=Eta) در کاهش افسردگی است که این مسأله نشان دهنده تأثیر بیشتر درمان شناختی-رفتاری در مقایسه با درمان وجودی در کاهش افسردگی بود.

نتیجه گیری: هر دو مداخله گروه درمانی شناختی-رفتاری و گروه درمانی وجودی باعث کاهش افسردگی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون شدند، اما گروه درمانی شناختی-رفتاری مؤثرتر از گروه درمانی وجودی بود.


کلید واژه‌ها


گروه درمانی وجودی، گروه درمانی شناختی-رفتاری، افسردگی، درمان نگهدارنده با متادون

تمام متن:

PDF

20

مراجع


Murthy P, Mahadevan J, Chand PK. Treatment of substance use disorders with co-occurring severe mental health disorders. Current opinion in psychiatry. 2019;32(4):293-9.

Roos CR, Bowen S, Witkiewitz K. Baseline patterns of substance use disorder severity and depression and anxiety symptoms moderate the efficacy of mindfulness-based relapse prevention. Journal of consulting and clinical psychology. 2017;85(11):1041-50.

Dunlop K, Hanlon CA, Downar J. Noninvasive brain stimulation treatments for addiction and major depression. Annals of the New York Academy of Sciences. 2017;1394(1):31-42.

Crapanzano KA, Hammarlund R, Ahmad B, Hunsinger N, Kullar R. The association between perceived stigma and substance use disorder treatment outcomes: a review. Substance abuse and rehabilitation. 2019;10(2):1-18.

Wang M, Shen J, Liu X, Deng Y, Li J, Finch E, Wolff K. Reliability and validity of the Treatment Outcome Profile among patients attending methadone maintenance treatment programs in Kunming, China. Journal of substance abuse treatment. 2017;77(1):89-94.

Martinez-Luna N, Rodriguez-Cintas L, Esojo A, Palma-Alvarez RF, Robles-Martinez M, Grau-Lopez L, Perea M, Roncero C. Harm reduction program use, psychopathology and medical severity in patients with methadone maintenance treatment/Uso de reduccion de danos y gravedad psicopatologica y medica en pacientes en programa de mantenimiento con metadona. Adicciones. 2018 Sep 1;30(3):197-207.

Peles E, Sason A, Malik E, Schreiber S, Adelson M. Characteristics and outcome of methadone maintenance treatment (MMT) patients with depression. European Psychiatry. 2016;33(2):375-86.

Werb D, Kamarulzaman A, Meacham MC, Rafful C, Fischer B, Strathdee SA, Wood E. The effectiveness of compulsory drug treatment: a systematic review. International Journal of Drug Policy. 2016;28(2):1-9.

Roberts NP, Roberts PA, Jones N, Bisson JI. Psychological interventions for post-traumatic stress disorder and comorbid substance use disorder: A systematic review and meta-analysis. Clinical psychology review. 2015;38(1):25-38.

Pinedo M, Zemore S, Rogers S. Understanding barriers to specialty substance abuse treatment among Latinos. Journal of substance abuse treatment. 2018;94(1):1-8.

Coco GL, Melchiori F, Oieni V, Infurna MR, Strauss B, Schwartze D, Rosendahl J, Gullo S. Group treatment for substance use disorder in adults: A systematic review and meta-analysis of randomized-controlled trials. Journal of substance abuse treatment. 2019;99(4):104-16.

Vos J, Craig M, Cooper M. Existential therapies: A meta-analysis of their effects on psychological outcomes. Journal of consulting and clinical psychology. 2015;83(1):115-122.

Thir M, Batthyány A. The state of empirical research on logotherapy and existential analysis. Logotherapy and Existential Analysis. 2016;4(3):53-74.

Du Plessis G. An Existential Perspective on Addiction Treatment: A Logic-Based Therapy Case Study. International Journal of Philosophical Practice. 2019;5(1):48-60.

Kang KA, Kim SJ, Song MK, Kim MJ. Effects of Logotherapy on Life Respect, Meaning of Life, and Depression of Older School-age Children. Journal of Korean Academy of Nursing. 2013;43(1):47-59.

van Deurzen E, Tantam D. Creating the World Congress for Existential Therapy. Existential Psychotherapy. 2016;2(2):145-156.

DeVito EE, Carroll KM, Babuscio T, Nich C, Sofuoglu M. Randomized placebo-controlled trial of galantamine in individuals with cocaine use disorder. Journal of substance abuse treatment. 2019;107(1):29-37.

van Emmerik-van Oortmerssen K, Vedel E, Kramer FJ, Blankers M, Dekker JJ, van den Brink W, Schoevers RA. Integrated cognitive behavioral therapy for ADHD in adult substance use disorder patients: results of a randomized clinical trial. Drug and alcohol dependence. 2019;197(1):28-36.

Delgadillo J, Gore S, Ali S, Ekers D, Gilbody S, Gilchrist G, McMillan D, Hughes E. Feasibility randomized controlled trial of cognitive and behavioral interventions for depression symptoms in patients accessing drug and alcohol treatment. Journal of Substance Abuse Treatment. 2015;55(1):6-14.

Furukawa TA, Maruo K, Noma H, Tanaka S, Imai H, Shinohara K, Ikeda K, Yamawaki S, Levine SZ, Goldberg Y, Leucht S. Initial severity of major depression and efficacy of new generation antidepressants: individual participant data meta‐analysis. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2018;137(6):450-8.

Milosevic I, Chudzik SM, Boyd S, McCabe RE. Evaluation of an integrated group cognitive-behavioral treatment for comorbid mood, anxiety, and substance use disorders: A pilot study. Journal of anxiety disorders. 2017;46(1):85-100.

Zhabenko O, Zhabenko N, Conroy DA, Chaban O, Oliinyk A, Frankova I, Mazur A, Brower KJ, Zucker RA. An open uncontrolled pilot trial of online cognitive-behavioral therapy for insomnia for Ukrainian alcohol-dependent patients. Innovations in the treatment of substance addiction. 2016;2(1):165-181.

Kiluk BD, Nich C, Babuscio T, Carroll KM. Quality versus quantity: acquisition of coping skills following computerized cognitive–behavioral therapy for substance use disorders. Addiction. 2010;105(12):2120-7.

Bador K, Kerekes N. Evaluation of an Integrated Intensive Cognitive Behavioral Therapy Treatment Within Addiction Care. The journal of behavioral health services & research. 2020;47(1):102-12.

Gür F, Gür GC, Okanlı A. The Effect of the Cognitive-behavioral Model-based Psychoeducation and Exercise Intervention on Quality of Life in Alcohol Use Disorder. Archives of psychiatric nursing. 2017;31(6):541-8.

Beck AT, Steer RA, Carbin MG. Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. Clinical psychology review. 1988;8(1):77-100.

Kajbaf M B, Ghasemiannejad Jahromi A, Ahmadi Forushani S H. The Effectiveness of Spiritual and Existential Group Therapy on the Rates of Depression, Death anxiety and Afterlife Belief among Students: A Study Based on the Reports of People with Death Experience. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2016;16(4):4-13. [Full text in Persian]

Khaledian M, Kamar Zarin H, Jalalian A. The effectiveness of group cognitive behavior therapy on reduction of addicts’ depression. Research on addiction. 2014;8(29):77-88. [Full text in Persian]

Lotfi Kashani F, Mojtabai M, Alimehdi M. Comparison of the Effectiveness of Cognitive and behavior Therapy, Methadone Therapy, and the Combination Method on Reducing Depression in Addicts. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2017; 14(54):18-25. [Full text in Persian]

Khaledian M, Sohrabi F, Asghari Ganji A, Karami Z. A comparison of the efficacy of two types of group behavioral-cognitive therapy and group logo therapy on reducing depression and increasing life expectancy in the empty nest syndromea. Counseling and Psychotherapy Culture. 2017;8(29):135-164. [Full text in Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v7i3.28996

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License