تدوین برنامه و اجراي آزمایشی نحوه مقابله با یک حادثه یا حمله شیمیایی فرضی در بیمارستان لقمان حکیم: پدافند غیر عامل

حسین حسنیان مقدم, علی اصغر کلاهی, نفیسه بیگم میرکتولی, امیدوار رضائی میرقائد, نسیم زمانی, محمد کریمی نیا, علیرضا گل آقایی, اکرم السادات رضوی زاده, پیرحسین کولیوند, داوود وزیری, زهرا حبیبی نوده, معصومه قیومی, مجید ملک پور

چکیده


3

زمینه و هدف: تجارب و شواهد ثبت شده در جنگ های گذشته تاریخ بشری و قرن حاضر، نمونه های انکارناپذیری است که اهمیت پدیده دفاع غیرعامل را آشکار و ثابت می کند. در ایران نیز حملات متعدد با انواع گازهای شیمیایی در طول هشت سال دفاع مقدس تجربه شده است. علاوه بر این وقوع حوادث ناخواسته در زمان زلزله، طوفان، تصادفات وسایل نقلیه در زمان حمل و نقل مواد وگازهای شیمیایی هرچند نادر ولی اجتناب ناپذیر است. بطور مثال نشست و انتشار وسیع گاز کلر بارها اتفاق افتاده است. چون این وقایع نادر هستند طبیعی است که کارکنان به علت عدم مشاهده و تکرار، آمادگی لازم را برای ایفای نقش موثر بخصوص در ساعات اولیه طلایی ندارند. بنابراین آمادگی مراکز درمانی از نظر تجهیزات و کارکنان بحران در بیمارستان ها بعد از وقوع حملات و حوادث یک ضرورت اساسی است.

سازمان پدافند غیرعامل کشور بر حسب وظایف ذاتی خود برنامه آموزش و اقدام برای آمادگی کارکنان بیمارستان ها را بعهده دارد. این پروژه با حمایت آن سازمان انجام گرفت. هدف این پروژه تدوین و اجرای آزمایشی (مانور) نحوه مقابله با یک حادثه یا حمله شیمیایی فرضی در بیمارستان لقمان حکیم در سال  می باشد.

روش و مواد:  ابتدا با استفاده از متون و دستورالعمل های موجود و نظرات اساتید پدافند شیمیایی برنامه نحوه مقابله با یک حادثه یا حمله شیمیایی فرضی و سناریو تدوین شد. سپس کارگاه های آموزشی به منظور آگاهی و آمادگی اعضای تیم بحران، کارکنان عمل کننده و بیمارنماها برگزار شد. هماهنگی های لازم با دست اندرکاران خارج از بیمارستان و عوامل داخل بیمارستان به عمل آمد.  در نهایت مانور عملیاتی مطابق سناریوی طراحی شده در یک روز غیر تعطیل در ساعت 30/9 آغاز و ساعت 16 به پایان رسید. همه مراحل مانور با استفاده از 12 دوربین ثابت و سیار فیلم برداری گردید. برای ارزیابی میزان انجام هر یک از اقدامات چک لیست مربوطه تهیه و توسط فرمانده عملیات تکمیل می شود.

یافته ها: این مانور با مشارکت 65 نفر از پزشکان، کارکنان و دانشجویان در محل بیمارستان لقمان حکیم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید برگزار شد. یافته ها بر حسب موضوع به سه سطح زیر طبقه بندی می شود:

سطح اول: سطح ستادی و مدیریتی، بصورت کلی متوسط موفقیت این مرحله 70% برآورد می شود.

سطح دوم: سطح عملیاتی، متوسط امتیاز کسب شده 70% برآورد می شود.

سطح سوم: اختتام عملیات و شروع بازتوانی، متوسط امتیاز کسب شده در این سطح 40% بود.

نتیجه گیری: مانور با حدود 65% برنامه پیش بینی شده اجرا شد. آمادگی پزشکان و کارکنان درگیر در مانور در حد متوسط ارزیابی می شود. کمبود تجهیزات بویژه در مورد آلودگی زدایی و لباس های حفاظتی کارکنان مشهود بود. در مجموع می توان گفت که آمادگی برای مقابله با یک حادثه یا حمله شیمیایی فرضی در بیمارستان لقمان حکیم کافی نمی باشد.


کلید واژه‌ها


پدافند غیر عامل، اجراي آزمایشی، مانور، حوادث شیمیایی

تمام متن:

PDF

2

مراجع


Ardalan A, Moradian M.J, Saberiania A, Navabi M, Khankeh H.R, Khorasani-Zavareh D, Kalantari N, et al. I.R.Iran National Health Disaster and Emergency Response Operations Plan. Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Emergency Management Center. Azarbarzin publication. Tehran, 2015.

Available from: https://vct.iums.ac.ir/uploads/barname_meli_balaya.pdf . (Accessed 10 may 2020)

Khanke H, Vaezi H, Nasiri A, Salari A. Hospital Triage in disasters and accidents with mass injuries (national guidelines). Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Emergency Management Center. Tandis publication. Tehran, 2019.

Available from: http://darman.fums.ac.ir/images/doc/dastoortr.pdf. (Accessed 10 may 2020)

Crisis Management Law of Iran. Letter No. 90/44473. 24 Aug 2019. Available from: https://shenasname.ir/organs/vezarat/keshvar/5801-bohran-law. (Accessed 10 may 2020)

Aghabaikloni, Hassanian Moghaddam H, Mirkatooli N, Vaezi H. Guidline for Medical Approach to Mental Toxicity. Passive Defense Center. Ministry of Health, Treatment and Medical Education. 2018.

Available from: https://baharestan.iums.ac.ir/files/baharestan/files/shivee.pdf. (Accessed 10 may 2020)

Medical Guideline for Chlorine Gas Poisoning. Passive Defense Center. Ministry of Health, Treatment and Medical Education. 2017.

Available from: https://treatment.sbmu.ac.ir/uploads/4-Medical_Guideline_for_Chlorine_Gas_Poisoning.pdf. (Accessed 10 may 2020)

Medical Approach to Cyanide Poisoning. Passive Defense Center. Ministry of Health, Treatment and Medical Education. 2017.

Available from: https://treatment.sbmu.ac.ir/uploads/4-Treatment_of_cyanide_poisoning.pdf. (Accessed 10 may 2020)

Medical Approach to Sodium Fluoracetate (SFA) Poisoning. Passive Defense Center. Ministry of Health, Treatment and Medical Education.

Available from: http://www.sbmu.ac.ir/uploads/249_2903_1520334115763_2.pdf. (Accessed 10 may 2020)

Cyclopeptide Mushroom Poisoning Guideline. Passive Defense Center. Ministry of Health, Treatment and Medical Education. 2019

Available from: https://vct.iums.ac.ir/files/vct/files/shivename_gharch____.pdf. (Accessed 10 may 2020)

Chem.pro.Sulfur mustard. Passive Defense Center. Ministry of Health, Treatment and Medical Education. 2019.

Available from: https://ghhospital.mui.ac.ir/sites/ghhospital.mui.ac.ir/files/g_0.pdf. (Accessed 10 may 2020)

Medical Approach to Arsine Gas Poisoning. Passive Defense Center. Ministry of Health, Treatment and Medical Education. 2018.

Available from: https://treatment.sbmu.ac.ir/uploads/3-Treatment_of_Arsin_gas_poisoning.pdf. (Accessed 10 may 2020)

Medical Approach to Ricin Poisoning. Passive Defense Center. Ministry of Health, Treatment and Medical Education. 2019.

Available from: http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset77/sam%20risin.pdf. (Accessed 10 may 2020)

Approach to chemical disaster with Hydrofluoric Acid (HF). Passive Defense Center. Ministry of Health, Treatment and Medical Education. 2018.

Available from: http://nursing.fums.ac.ir/upload/17/09/13/0-19ca14e7ea6328a42e0eb13d585e4c22.pdf. (Accessed 10 may 2020)

Guideline for Carbon Monoxide Gas Poisoning. Passive Defense Center. Ministry of Health, Treatment and Medical Education. 2018.

Available from: https://treatment.sbmu.ac.ir/uploads/4-Medical_Guideline_for_Chlorine_Gas_Poisoning.pdf. (Accessed 10 may 2020)

Instructions for establishing a passive defense committee at medical universities Passive Defense Center. Ministry of Health, Treatment and Medical Education. 2019.

Available from: http://treatment.sbmu.ac.ir/uploads/komite_padafand.pdf. (Accessed 10 may 2020)

The first "chemical maneuver in the field of health" was held. https://tn.ai/1920834

Yarmohammadian MH; Nasr-Isfahani M, Anbari E. Assessment of Preparedness and Response of Teaching Hospitals of Isfahan, Iran, to Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Incidents. Health Inf Manage 2016; 12(6): 777-84

Mohabati F, Ramazani A, Ramazani V, Hedayati P. The study of the preparedness level of Zabol city hospitals in term of unexpected events. J Rostamineh Zabol Univ Med Sci 2 013; 4(4): 39-46. [In Persian].

Shohrati M., Ghaneie M., Panahi F., Keshavarz S. Assessment of common OPCW and NATO maneuver and comparison with another . J Mil Med. 2006; 8 (1) :36-44

URL: http://militarymedj.ir/article-1-52-fa.html

Fischer P, Wafaisade A, Neugebauer EA, et al. Wie gut sind Ärzte auf einen Massenanfall von Verletzten vorbereitet?. Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage bei 7700 Klinikärzten [Preparedness of hospital physicians for a mass casualty incident. A German survey amongst 7,700 physicians]. Unfallchirurg. 2013;116(1):34‐38. doi:10.1007/s00113-011-2035-5

Kollek D, Wanger K, Welsford M. Chemical, biological , radiological and nuclear preparedness training for emergency medical services provider. CJEM 2009; 11(4): 337-42. 26. Kaji AH, Lewis RJ. Hospital disaster preparedness in Los Angeles County. Acad Emerg Med 2006; 13(11): 11 98-203.

Kollek D, Cwinn AA. Hospital Emergency Readiness Over view study. Prehosp Disaster Med 2011; 26(3): 159-65.

Wetter DC, Daniell WE, Treser CD. Hospital preparedness for victims of chemical or biological terrorism. Am J Public Health 2001; 91(5): 710-6. 33. Burgess JL, Blackmon GM, Brodkin CA, Robertson WO. Hospi tal preparedness for hazardous materials incidents and treatment of contaminated patients. West J Med 1997; 167(6): 387-91.

Niska RW, Burt CW. Bioterrorism and mass casualty preparedness in hospitals: United States, 2003. Adv Data. 2005;(364):1‐14.

Ghane T, Zamani N, Hassanian-Moghaddam H, Beyrami A, Noroozi A. Lead poisoning outbreak among opium users in the Islamic Republic of Iran, 2016-2017. Bull World Health Organ. 2018 Mar 1;96(3):165-172. doi: 10.2471/BLT.17.196287. Epub 2018 Feb 5. PubMed PMID: 29531415; PubMed Central PMCID: PMC5840624.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v7i3.30474

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License