برنامه کشوری تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی در سازمان بهزیستی ایران ؛ اهداف، الگوی خدمت، چالش ها و راه آینده

بهزاد دماری, علیرضا حیدری, حبیب الله مسعودی فرید, آرزو ذکایی

چکیده


0

زمینه و هدف: علیرغم تأسیس نهادها و سازمان های مختلف در تحقق حقوق و آموزش زنان و به رغم هزینه های قابل توجه، آنها از مسائل و مشکلات ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در رنج هستند. لذا سازمان بهزیستی مصمم شد مشکل این گروه از جامعه هدف را با برنامه کشوری تأمین مالی خرد کاهش دهد. هدف این مطالعه تبیین اهداف، الگوی خدمت، چالش ها و راه آینده برای این برنامه کشوری در سازمان بهزیستی بود.

روش و مواد: این مطالعه به صورت مطالعه کیفی در سال 1395 انجام شد. شرکت کنندگان در مطالعه شامل مدیران و کارشناسان ادارات کل سازمان بهزیستی در 31 استان کشور،21 عضو از میانجیان مردمی و سازمان‌های همکار و ذینفع و پنج نفر از مدیران ارشد ستادی و کارشناسان ارشد معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور بودند. داده‏ها با استفاده از تحلیل اسناد و مصاحبه با صاحب نظران جمع آوری گردید و با روش تحلیل محتوا آنالیز شد.  

یافته ها: برنامه کشوری تأمین مالی خرد، با اهداف توسعه اقتصاد خانواده، بهره‌مندی روستاییان از وام های بانکی بدون ضامن و توانمندسازی آنها و توسعه اشتغال وکسب وکارهای خرد و افزایش مهارت های پس انداز و بانکداری گروه هدف اجرایی شد. ناآشنایی ذینفعان خارجی، نظام بانکی مشکل دار، دیدگاه کوتاه مدت و انعطاف ناپذیری مسئولین و واگذاری وظایف به بخش خصوصی به عنوان چالش های برنامه مطرح گردید. افزایش مساعدت مالی مؤسسه به گروه خودیار، کاهش نرخ سود وام های پرداختی توسط بانک کشاورزی، افتتاح حساب به نام گروه خودیار، بازپرداخت وام ها به صورت اقساطی، افزایش اطلاع رسانی درباره قانونی بودن برنامه، افزایش درصد سهم حق الزحمه مجریان محلی و جاری سازی روحیه کارآفرینی از راهکارهای پیشنهادی بود.

نتیجه گیری: علیرغم خدمات ارائه شده در برنامه کشوری تأمین مالی خرد، این برنامه با چالش هایی در سطح دولت و ذینفعان خارجی و قوانین بانکی مواجه است. به منظور بهبود وضعیت موجود، به کارگیری راهکارهای پیشنهادی به همراه بازنگري و اصلاح فرآيندهاي مرتبط ضرورت دارد.


کلید واژه‌ها


تأمین مالی خرد، بانکداری پیوندی، بهزیستی، توانمندسازی، زنان

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Shahande K, Mohammad beigi Z, Jamshidi E. Establishing self-help groups of women headed household in zone 17 of Tehran city, a step towards empowering women. J Shahrekord Univ Med Sci. 2006; 8 (1):31-36. [Persian].

Faghiri M, Zarafshani K, Alibeigi AM. Impact of Micro-credit Programs on Empowerment of Rural Women in Kermanshah Province of Iran. Village and Development 2014; 17(3):1-22. (Full Text in Persian).

Khani F, Motiee Langeroodi SH, Sayyad Bidhendi L. Provide rural women empowerment model users of ICT (case study: Central Part of Lahijan City). Journal of Community Development 2012; 4(1):85-108. [Persian].

Firouzabadi SA, Sadeghi A. An investigation on the Dimensions of Social Exclusion of the Rural Female Household heads in terms of Employment and Residence. Women in Development and Politics 2010; 8)2:( :93-114. (Full Text in Persian).

Shaditalab Z, Vahabbi M, Varmazyar H. Income Poverty, Only One Aspect of Female Headed Household's Poverty. Social Welfare 2005; 5 (17):227-248. (Full Text in Persian).

Alahyari T, Asadi. The effectiveness of presented services by the wellـbeing organization on empowering female breadwinners. Quarterly journal of social sciences 2015; 22(68):79-150. (Full Text in Persian).

Charmchian Langerodi M, Alibaygi AH. An investigation of effective factors on rural women's psychological empowerment in Sari. Journal woman and society 2013; 4(13):165-192. (Full Text in Persian).

Rezapour Mirsaleh Y, Fallah M, Saberi M. Journal woman and society 2016; 7(1):81-99. (Full Text in Persian).

Zarafshani K, Alibaygi A, Faghiri M. Rating Micro Credit Funds Based on Rural Women's Ability in Kermanshah. Women in Development and Politics 2012; 10(1):105-124. (Full Text in Persian).

Barimani F, Nikmanesh Z, Khodaverdiloo S. Role of small size -Credits Regarding Empowerment of Rural Women Case Study: Lakestan Sub- District Salmas of County. Journal space economy & rural development 2012; 1(1):69-82. (Full Text in Persian).

Ghadiry Masom M, Ahmadi A. The factors influencing success of micro-credit funds in the economic empowerment of rural women, Firoozkooh County. Human Geography Research 2015; 47(4):759-772. (Full Text in Persian).

Saadi H. Small Enterprises (SEs) and basic need of rural women heads of household (Hamedan Province). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research 2013; 44(2):271-282. (Full Text in Persian).

Eri M, Jafari N, Kabir MJ, Mahmoodishan G, Moghassemi M J, Tahanian M, et al . Concept and Challenges of Delivering Preventive and Care Services in Prehospital Emergency Medical Service: A Qualitative Study. J Mazandaran Univ Med Sci. 2015; 25 (126):42-57. (Full Text in Persian).

Damari B, Heidari A. Implementation of integrated management of non-communicable disease prevention and control in Iran: A proposal. Payesh 2020; 19 (1) :7-17

World Bank, Women's Economic Empowerment in Latin America and the Caribbean: Policy Lessons from the World Bank Gender Action Plan. Washington, DC. 2012.

Available from: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16509

Kabeer N. Reflections on the measurement of women's empowerment in Sisask. Discussing women's empowerment: theory and practice, Stockholm: Sida: 17-57. Available from: http://eprints.lse.ac.uk/id/eprint/53116

Hashemi S, Sydney R, Schuler A. rural credit programs and women's empowerment in Bangeladesh. World development 1996; 24(4):635-653.

Steele F, Amin S, Naved R. The impact of an integrated micro-credit program on women's empowerment and fertility behavior in rural Bangladesh". Population Council, Working Papers 1998; 11(115):1-43.

Skarlatos K. Microfinance and women's empowerment: bridging the gap, redesigning the future. Wisconsin Coordinating Council on Nicaragua, Working Paper Series, 2004.p.25.

Zarafshani K, Alibaygi A, Faghiri M. Rating Micro Credit Funds Based on Rural Women's Ability in Kermanshah. Women in Development and Politics 2012; 10(1):105-124.

Hoque M, Itohara Y. Women empowerment through participation in micro-credit program: a case study from Bangladesh. Journal of Social Sciences 2009; 5(3):244-250.

Rahman M, Naoroze K .Women empowerment through participation in aquaculture: experience of a large-scale technology demonstration project in Bangladesh. Journal of Social Sciences 2007; 3(4):164-171. (Full Text in Persian).

Shahidi Nasab M. Pathology of Micro-finance in the banks of Iran: Lessons for designing Islamic Micro-financing System in Iran. Journal of Iran's Economic Essays 2014; 11(21):97-124. (Full Text in Persian).

Hassnazadeh A, Ghavidel S. Challenges of Rural Micro Finance in Iran: Comparative Comparison of Rural Loan Funds and Grameen Bank in Bangladesh. Agriculture economics and development 2005; 13(49): 141-168. (Full Text in Persian).

Gholipour A, Rahimian A. Relationship between economic, cultural and educational factors with women's empowerment of female-headed households. Journal of Social Welfare 2009; 11(40): 29-62. (Full Text in Persian).

Montazeri A, Riazi-Isfahani S, Damari B. How to integrate social care services into primary health care? An experience from Iran. Med J Islam Repub Iran. 2016; 30:408.

Damari B, Nasehei A, Vosoogh Moghaddam A. What should we do for improving Iranian social health? Situational analysis, national strategies and role of ministry of health and medical education. SJSPH. 2013; 11 (1):45-58.
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v7i4.30483

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License