توصیف قصور پزشکی و ویژگی های اجتماعی-جمعیتی پزشکان و بیماران درگیر پرونده های قصور پزشکی در تهران

سیمین کاظمی

چکیده


0

زمینه و هدف: قصور پزشکی پدیده ای رو به تزاید است که ویژگی های آن در گذر زمان تغییر می کند، از این رو توصیف این پدیده و به روز کردن داده ها درباره آن ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه توصیف شکایت های قصور پزشکی و
ویژگی های اجتماعی جمعیتی بیماران و پزشکان درگیر پرونده قصورپزشکی در شهر تهران بود.

روش و مواد: این مطالعه مقطعی توصیفی با بررسی پرونده های قصور پزشکی در شورای حل اختلاف سازمان نظام پزشکی تهران در سال 1394 انجام شد. مطالعه به شیوه تمام شماری انجام شد و طی آن 484 پرونده مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی بیماران جمع آوری شد. ویژگی های جمعیت شناختی پزشکان دارای پرونده قصور پزشکی از سازمان نظام پزشکی کسب شد. توصیف داده ها با نرم افزار SPSS-24 و با استفاده از آمار توصیفی انجام شد.  

یافته ها: در 298 (5/61%) مورد از پرونده های قصور پزشکی هدف مراجعه بیمار به پزشک، انجام اقدامات زیبایی و در 169 (35%) مورد مراجعین به منظور درمان بیماری، به پزشک مراجعه کرده بودند. بیشترین مواجهات منجر به قصور پزشکی در کلینیک های خصوصی 139 (6/37%) مورد بود و درمانگاه های دولتی کمترین فراوانی یعنی 4 (1/1%) مورد را داشتند. بیماران شاکی، گروه سنی 31 تا 42 سال 159 (3/43%) نفر، زنان 238 (3/64%) نفر، متأهلان 219 (8/59%) نفر، تحصیلات لیسانس 145 (2/39%) نفر و سطح اقتصادی-اجتماعی پایین 137 (37%) نفر بودند. میانگین (انحراف معیار) سن پزشکان 6/49 (6/9) سال بود. 392 (81%) نفر از آنها مرد و 92 (19%) زن بودند. گروه پزشکان دارای سابقه بیشتر از بیست سال طبابت 148 (5/30%) نفر و از نظر درجه علمی گروه متخصصان با 291 (1/60%)  نفر بیشترین فراوانی را داشتند.

نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که اکثر بیماران شاکی پرونده قصور پزشکی زن، متأهل، دارای تحصیلات فوق دیپلم و لیسانس و با سطح اقتصادی اجتماعی پایین و اکثر پزشکان دارای پرونده قصور پزشکی مرد، متخصص و دارای بیشتر از بیست سال سابقه طبابت بودند.


کلید واژه‌ها


قصور پزشکی، ویژگی های اجتماعی-جمعیت شناختی بیماران، ویژگی های اجتماعی-جمعیت شناختی پزشکان

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Sadr S, Ghadyani M, Bagherzadeh A. Assessment of records of complaints from medical malpractice in the field of orthopedic, in the coroner’s Office of Forensic Medicine, province of Tehran, during 1988 to 2003. Scientific Journal of Forensic Medicine 2007; 13(2): 78-86 (Full Text in Persian).

Gabe J. Key Concepts in Medical Sociology. 2nd Edition. London: Sage Publications, 2013: 252-5.

Ashrafian Bonab M. Essentials of Forensic Medicine. 2nd Edition Tehran: Teimoorzade. 2009: 23-7.

Thomas J. The Effect of Medical Malpractice. Annals of Health Law Advance Directive; 2010, 19: 306-315

Mechanic D. Some Social Aspects of the Medical Malpractice Dilemma. Duke Law Journal 1976; 24(6): 1179-1196

Sloan F, Chepke L. Medical Malpractice. 1th edition. Massachusetts: The MIT Press, 2010: 1-23.

Finacord website. Global Medical Malpractice Insurance: A worldwide Review 2016 [website text].Available from: http://www.finaccord.com/uk/report_global_medical_malpractice_insurance_worldwide_review.htm (Accessed 2018, Feb. 18)

Markary M, Daniel M. Medical error the third leading cause of death in the US. BMJ. 2016 May 3;353:i2139. doi: 10.1136/bmj.i2139.

patient safety: making health care safe, World Health Organization. 2017, Geneva

Farhadi Y, Golmakani M, Haghighi Z. Pirzadeh R. A survey of Medical errors in Tehran 1987-1998. Teb va Tazkiyeh. 2004;55: 21-27 (Full Text in Persia

Tofighi M, Shirzad J, GhadiPasha M. A survey of medical malpractice leading to death in forensic medicine organization in Iran. Iranian Journal of forensic medicine. 2002: 27, 5-9.

Rafizadeh SM, Hajmanouchehri R, Nasaji M. Assessment of Medical Negligence of General Physicians in Sues Referring to Tehran Center Commission Between 2003 -2005. Scientific Journal of Forensic Medicine. 2007; 13 (3): 152 - 157(Full Text in Persian)

Isna, 12000 medical complaints in the year passed. Available from: http://yon.ir/MZczB (Accessed 1 Jul 2017)

(14) Rafieian M, Shali M. spatial Analysis of development levels in Tehran regions.The Journal of Spatial Plannin. 2013; 16(4), 25-48.

(15) Nayebi H, Abdollahyan H. EXPLAINING THE SOCIAL STRATIFICATION. Journal of Social Sciences Letter. 2002; 20, 205-236.

(16) Mirakbari SM, Fathi M, Taghadosinezhad FAD, Atri A. Malpractice Claims in Nasal Surgeries Referred to Forensic Medicine Service Tehran, Iran From 1996 through 2002: A preliminary study. SCIENTIFIC JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE 2003; 9 (31), 136-138

(17) Kamiab F, Afshari P, Keikhahi B, Tadayon M, Vahabi Shekarloo T, Haghighizadeh M.H. A Review of Reasons of Malpractice of Obstetricians, Gynecologists and Midwives. Scientific Journal of Forensic Medicine 2016; 22(3): 165-171 (Full Text in Persian).

(18) Harris, C, Peeples R. Medical Errors, Medical Malpractice and Death Cases in North Carolina: The Impact of Demographic and Medical System Variables. Contemporary Readings in Law and Social Justice. 2015; 7 (2), 46-59.

(19) Doherty E, Haven C. Medical malpractice and negligence. Socio-demographic Characteristics of Claimants and Non-claimants. JAMA.1997; 238(15), 1656-1658.

(20) Barzgar Bafrouee A, Zarenezhad M, Gholamzadeh S, Hosseini S M V, Gholi A, Gharedaghi J, et al . Evaluation of Orthopedic Specialists’ Malpractice Complaints Referred to Legal Medicine Organization from 2008 to 2010 . Ir J Forensic Med. 2016; 22 (1) :55-66 (Full Text in Persian).

(21) McClellan FM, White AA, Jimenez RL, Fahmy S. Do poor people sue doctors more frequently? Confronting unconscious bias and the role of cultural competency. Clin Orthop Relat Res.2012; 470 (5), 1393-1397.

(22) Joghataei H, Fallahian M, Mohammadi V, Saberi M, Masehi F. A Survey of Sued Surgeon’s Reactions to Malpractice Litigation. Scientific Journal of Forensic Medicine 2014, 19(2 And 3): 267-274 (Full Text in Persian).

(23) Hedaiati M, Nejadnik M, Setare M. The Factors Affecting the Final Verdict in Medical Errors Complaints. Journal of Isfahan Medical School. 2012; 29 (161), 1783-1795.

(24) Iran Salary survey in 2016, 2017, available from: https://iransalary.com/home/index.html

(25) Rosenberg EE, Lussier MT, Beaudin C, Lessons for Clinicians from physician-patient communication Literature. Archives of Family Medicine, 1997; 6 (3), 279-286.

(26) Hall JA, Roter DL, Katz NR. Meta Analysis of Correlates of Provider behavior in Medical Encounters, Journal of Medical Care. 1988; 26(7), 657-675.

(27) AdibZadeh A, Ghadi Pasha M, Pour Amiri A, Nakhaei N, Samadi Rad B, Bastani M. A study on medical malpractices ending to death and disability referred to Kerman Medical council’s medical malpractices commission. Iranian Journal of Medical Law 2012; 6(20): 141-154. (Full Text in Persian).

(28) Ciofu C. The frequency and severity of medical malpractice claims: high risk and low risk specialties. Maedica: A journal of clinical medicine.2011; 6 (3)
DOI: https://doi.org/10.22037/ch.v7i4.31211

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


##submission.copyrightStatement##

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License