دوره 7, شماره 2

بهار 1399

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی اصیل

پیش بینی کننده های جمعیت شناختی سواد سلامت در سالمندان : یک مطالعه همبستگی PDF XML
فاطمه شریف نیا, محتشم غفاری, علی رمضانخانی, سکینه رخشنده رو 116-126
اثربخشی درمان راه حل محور گروهی بر شادکامی و تنظیم هیجان زوجین PDF XML
شیرین ترکش دور, غلامرضا ثناگوی محرر 127-135
الگوی تبیین خلاقیت براساس عملکردهای اجرایی مغز با میانجی¬گری تنظیم شناختی-هیجانی در دانش آموزان متوسطه تهران PDF XML
فرحناز بالوردی, نرگس باباخانی 136-145
تأثير آموزش هوش معنوی بر سازگاری و مسئولیت پذیری و قانون مندی دانش آموزان پسر 14-16 ساله PDF XML
فیروز تیزرو طولی, توکل موسی زاده, رضا کاظمی 146-155
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر توانمندسازی روان شناختی، حساسیت اضطرابی و خشم سربازان PDF XML
عباس شاهوردی, سارا ساعدی, محسن رازانی 156-165
اثربخشی آموزش مؤلفه های شناختی رفتاری بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تاب آوری و خودکنترلی زنان مطلقه PDF XML
حسینعلی قربانی امیر, امید مرادی, مختار عارفی, حمزه احمدیان 166-174
پیش بینی خودتنظیمی تحصیلی براساس مؤلفه های سبک های اسنادی دانش آموزان دوم متوسطه ناحیه یک شهر ساری PDF XML
خیرالنسا شیردل, محمد کاظم فخری, بهرام میرزائیان 175-182
اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه اول شهر تنکابن PDF XML
زهرا شجاعی, جواد خلعتبری 183-190
اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر رضایت مندی زناشویی، سبک عشق ورزی و شادکامی زوجین PDF XML
نهال حیدری, سارا ساعدی 191-200
اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر پذیرش درد و ابعاد سلامت روان بیماران مبتلا به کهیر PDF XML
زهرا بحرینی, غلامرضا ثناگوی محرر 201-210
اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و افزایشCD4 در مراجعین تحت درمان مبتلا به HIV/AIDS شهر اهواز PDF XML
شهلا مولوی, ناصر سراج خرمی, پروین احتشام زاده, مهدی سیاح برگرد 211-220


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.