دوره 7, شماره 4

پاییز 1399

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله مروری

شاخص های جهانی سلامت: تغییرات و واقعیت های جدید PDF XML
علی اصغر کلاهی, محمد رضا اذانگو خیاوی 347-359

مقاله مروری سیستماتیک و متاآنالیز

دیده بانی نظام سلامت ایران از منظر گزارش های جهانی سلامت PDF XML
کامبیز عباچی زاده, رضا شکرریز فومنی, مریم محسنی, نرگس ملیح, اکبر شفیعی, ایاد بهادری منفرد 360-374

مقاله پژوهشی اصیل

تفکر نقاد بعنوان یکی از ابعاد سلامت روان در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی PDF XML
پیام مارابی, نادره معماریان, جعفر بوالهری, شهربانو قهاری, زهرا خرمی 375-384
مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در چهار گروه زوجین پیش، حین طلاق، مطلقه و عادی در شهر تهران سال 1395-96 PDF XML
مریم مرادی, محمد مسعود دیاریان 385-392
برنامه کشوری تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی در سازمان بهزیستی ایران ؛ اهداف، الگوی خدمت، چالش ها و راه آینده PDF XML
بهزاد دماری, علیرضا حیدری, حبیب الله مسعودی فرید, آرزو ذکایی 393-402
میزان رعايت فرهنگ ايمني مراجعه كننده در میان مراقبان سلامت مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرج PDF XML
ملیحه فرید, فریبا زمان خانی, سعیده عطااللهی 403-411
توصیف قصور پزشکی و ویژگی های اجتماعی-جمعیتی پزشکان و بیماران درگیر پرونده های قصور پزشکی در تهران PDF XML
سیمین کاظمی 412-429
تعیین کارکردهای اوقات فراغت در نوجوانان و جوانان و تاثیر عوامل روانشناختی بر آن PDF XML
سید علیرضا گنجه, هومن نامور, علیرضا آقایوسفی, مهرداد نوابخش 430-445
رابطه بين جهت‌گيري اهداف و راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان با هيجانات پيشرفت مثبت و منفي PDF XML
حسن امین پور, سید داود حسینی نسب, معصومه آزموده 447-459


Creative Commons License
کار حاضر تحت لیسانس Creative Commons Attribution 3.0 میباشد.