مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ف

فلاح, منوچهر, دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
فلاحی, پرستو
فلاحی, آرزو
فلاحی, آرزو, استادیار، گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
فلاحی, آرزو, استاديار، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي کردستان، سنندج، ايران
فلاحت پیشه, مریم
فلاحت پیشه, مریم, کارشناسی¬ارشد خانواده درمانی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
فلاحت پیشه, مریم, دانشجوی کارشناسی¬ارشد خانواده درمانی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
فلسفی نژاد, محمدرضا, دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
فلسفی نژاد, محمدرضا, دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (ایران)
فلسفی نژاد, محمدرضا, دانشیار روان سنجي، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فیروزبخت, مژگان, دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران
فیروزبخت, محمد, دانشجوی دکتری حرفه ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
فکوری جویباری, زهرا, دانشجوی دکتری، روانشناسی عمومی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
فاتحی زاده, مریم, دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (ایران)
فتاحی, لیلا, کارشناس ستاد گسترش شبکه، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
فتح نژاد کاظمی, آزیتا, کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (ایران)
فتحی آشتیانی, علی, استاد روانشناسی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه بقیه الله، تهران، ایران
فخاری, آفاق, كارشناس ارشد روان‌شناسي باليني، گروه روان‌شناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. (ایران)
فخری, محمد کاظم, استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساري، مازندران، ایران
فخری, محمد کاظم, استادیار، روانشنای عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساري، مازندران، ایران.
فخری, محمد کاظم, استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
فرقانی, محمدسعد, استادیار،گروه بیماری های داخلی، دانشگاه علوم پزشكي کردستان، سنندج، ايران
فرمانی شهرضا, شیوا
فرنام, علی, دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

1 - 25 (731)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>