صاحب امتیاز:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

مدیر مسئول:

دکتر علیرضا زالی، استاد، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: dr_alirezazali@yahoo.com

 

سردبیر:

دکتر محمدعلی امام هادی، دانشیار، گروه پزشکی قانونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: emamhm@sbmu.ac.ir

 

معاون سردبیر:

دکتر محمد رستمی نژاد، دانشیار، پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: m.rostamii@yahoo.com

 

مدیر اجرایی:

سجاد توکلی، کارشناسی ارشد، پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: sorentavakoli@gmail.com

 

اعضای هیئت تحریریه:

دکتر سجاد احمدی زاد، استاد، گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 

دکتر سمیه اسماعیلی، استاد، گروه داروسازی سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

امیررضا اله قلی پور کومله، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر محمدعلی امام هادی، دانشیار، گروه پزشکی قانونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر عارف باسره، دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 

دکتر ایاد بهادری منفرد، دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر محمد پورکیانی، استادیار، گروه مدیریت ورزشی و رسانه، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

سجاد توکلی، پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر محمود خدادوست، دانشیار، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر محمد رستمی نژاد، ، دانشیار، پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر مصطفی رضایی طاویرانی، استاد، مرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر علیرضا زالی، استاد، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. 

دکتر افشین زرقی، استاد، گروه شیمی دارویی و داروسازی هسته‌ای، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. 

دکتر فائزه زمانیان، استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه هنر، تهران، ایران. 

 دکتر حمید سیفی، استادیار، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

دکتر حامد شفارودی، استاد، گروه داروشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر فرشید طهماسبی، دانشیار، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

دکتر امیرحسین عابدی یکتا، دانشیار، گروه طب ورزشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر حجت اله عباس زاده، دانشیار، گروه بیولوژی و علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر مصطفی فلاحی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران.

دکتر علی کاشی، دانشیار، گروه علوم رفتاري در ورزش، پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي، تهران، ايران.

دکتر علی اصغر مازیار، استادیار، گروه علوم پرتوی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

دکتر امیرحسین منظمی، دانشیار، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

ویراستار:

دکتر حمید محقق، پزشک، پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: hamidmohaghegh@yahoo.com

 

مدیر فنی و وب سایت:

سجاد توکلی، کارشناسی ارشد، پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: sorentavakoli@gmail.com

 

آدرس تحریریه:

ایران، تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان شهید اعرابی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان مدیریت تربیت بدنی، طبقه 2، 

کدپستی: 19839-63113

تلفن / نمابر: 22439844 - 21 - 98+

پست الکترونیکی: soren.journal@gmail.com