برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • مقاله ارسالی قبلاً چاپ نشده و در هیچ مجله دیگری هم تحت داوری برای چاپ نباشد.
  • فایل ارسال شده به فرمت Microsoft Word ‌باشد.
  • مسئولیت مطالب مندرج در مقاله برعهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است.
  • متن مقاله بر طبق اصول مقاله‌نویسی و مرجع‌نگاری اشاره شده در راهنمای نویسندگان می‌باشد. این راهنما در قسمت درباره مجله قابل مشاهده است.
  • متوجه هستم که با علامت زدن در کادر کنار هر عبارت گواهی می‌دهم که آن عبارت صادق است و در حال امضای یک توافق‌نامه نویسندگی هستم.